RAZGOVARAM SA NAŠIM NA ENGLESKI

Prijevod razgovaram sa našim u Engleski

Rezultati: 1236573, Vrijeme: 0.0817

Hrvatski-engleski rječnik

Primjeri korištenja Razgovaram Sa Našim u rečenici i njihovi prijevodi

Da, išla sam da razgovaram sa našim senatorom u vezi malarije.
Yeah, i went to, uh, talk to our senator about malaria.
I otišla sam razgovarati sa našim poslovnim menadžerom i otkrila sam da nedostaje50,000$ sa našeg računa.
And i went to talk to our business manager, and i discovered $50, 000 was missing from our account.
Razgovarajte s našim susjedima, našim prijateljima.
Talk to our neighbors, our friends.
Upravo sam razgovarao sa našim odvjetnikom.
I just talked to our attorney.
Razgovarajte sa našim šefom marketinga.
Speak to our marketing manager.
Dosta smo razgovarali sa našim rođacima.
We have had long discussions with our cousins.
Trebali ste razgovarati sa našim povjerenikom.
You should talk to our commissioner.
Yoshinaga je razgovarao sa našim ministrom za sigurnost.
Mr. Yoshinaga has spoken to our minister of security.
Dakle, moja mama mi je u osnovi primoran da dode razgovarati sa našim rabina.
So my mom basically forced me to come talk to our rabbi.
Razgovarajte s našim osumnjičenog.
Talk to our prime suspect.
Razgovarajte s našim urođenicima.
Talk to our levies, will you?
Niste razgovarali s našim detektivima.
Not spoken to our detectives?
Jeste li razgovarali s našim čovjekom?
Have you talked to our man?
Jeste li razgovarali s našim prijateljem?
Did you talk to our friend?
Morat ćemo razgovarati s našim partnerima.
Means what it means. We have to talk with our partners.
Upravo sam razgovarao sa našim takozvanim obezbeđenjem, kamere su pocrnele na nekih pet minuta, tokom kojih je kara klark marfi isparila.
So i just spoke to our so-called security detail, and the cameras went black for about five minutes today, during which kara clarke murphy vanished.
Ću razgovarati s našim dobavljačima.
I will talk to our suppliers.
On kaže da je razgovarao s našim zapovjednikom.
He says he has spoken to our commander.
Trebali biste razgovarati s našim šefa osoblja.
You should talk to our chief of staff.
U vezi posla razgovarajte s našim odvjetnikom.
You got business, talk to our attorney. excuse me.
Već sam razgovarao s našim dečkima o tome.
I already spoke to our guys about this.
Jesi li razgovarala s našim starijim sinom?
Have you spoken to our eldest son?
Upravo sam razgovarao s našim ambasadorom u kamistanu.
I just spoke with our ambassador in the I.R.K.
Jeste li razgovarali s našim dobrim prijateljem marcelom danas?
Have you spoken to our good friend marcel today?
Primijetio sam da ste razgovarali s našim domaćinom.
I noticed you speaking with our host.
Ja ću razgovarati s našim prijateljskim detektivom.
I will go talk to our friendly detective.
Upravo sam razgovarao s našim prijateljem u FBI.
I just talked to our friend at the FBI.- And?
Dolaze kod nas i razgovaraju sa našom vizažisticom.
They come over to our house, talk to our make-up lady?
Mi cemo razgovarati s našim barmena odmah.
We will talk to our bartenders right away.
Međutim, stanje se smirilo nakon što smo razgovarali s našim kapetanom dejanom stankovićem.
But, the situation calmed after we had a conversation with our captain, dejan stankovic.

Rezultati: 1236573, Vrijeme: 0.0817

TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više