À LA HAUTEUR EN NÉERLANDAIS

Traduction de À La Hauteur en Néerlandais

Résultats: 238, Temps: 1.0839

opgewassen tegen (14) voldoen aan (11) beantwoorden aan (7) ter hoogte (16) aan (8) op tegen (5) in verhouding (5) aankunt (5) de hoogte tot (2) klaar voor (3) opwegen tegen (2) tegen opgewassen is (1)

Exemples d'utilisation de À La Hauteur dans une phrase et leurs traductions

Opgewassen tegen

En revanche, les solutions ne sont pas à la hauteur du défi à relever.
De oplossingen zijn echter niet opgewassen tegen de uitdaging waarmee zij geconfronteerd worden.
Je ne me sentais pas à la hauteur.
Ik voel me niet opgewassen tegen die taak.

Voldoen aan

Désolée de ne pas être à la hauteur de tes attentes.
Voor het niet voldoen aan jouw standaard.
Nous devons être à la hauteur des attentes des peuples du Sud.
We moeten voldoen aan de verwachtingen van de volkeren in het Zuiden.

Aan

( à , de , sur )
Elle ne sera pas à la hauteur.
Zij kan het niet aan.
Tu vas être à la hauteur?
Kun je het aan?

Op tegen

La réalité est-elle à la hauteur du fantasme?
Kan de realiteit op tegen de fantasie?
Tu n'es pas à la hauteur de mon style de dragon.
Je kunt niet op tegen mijn draken stijl.

Aankunt

( la hauteur , prête , peux )
Si vous n'êtes pas à la hauteur, il faudra que vous partiez.
Als je 't niet aankunt, hoor je hier niet.
Vous êtes certain d'être à la hauteur?
Zeker dat je dit aankunt?

Klaar voor

Et nous savons tous les deux qu'ils ne sont pas à la hauteur.
En we weten allebei dat ze daar niet klaar voor zijn.
Mais le corps et l'esprit sont tout à fait à la hauteur.
Maar geest en lichaam zijn er klaar voor.
D'autres exemples de phrases
J'espère pouvoir être autant à la hauteur que toi.
Ik hoop dat ik kan voldoen aan jouw voorbeeld.
Qu'arrivera-t-il, si ces tondeuses ne sont pas à la hauteur de vos attentes?
Wat gebeurt er als uw cheetahs niet voldoen aan uw verwachtingen?
Un nouveau cadre d'action à la hauteur des enjeux.
Een nieuw actiekader om de uitdagingen aan te gaan.
Résultats: les résultats ont été à la hauteur des ressources utilisées.
Output: de output stond in verhouding tot de gebruikte middelen.
Eh bien, tu es à la hauteur de mon style de dragon.
Ik denk dat je gelijk staat aan mijn draken stijl.
Elle n'était pas à la hauteur.
Ze kon het niet aan.
Je suis sur que Mlle Clémence se montrerait à la hauteur.
Ik ben er zeker van dat mademoiselle Clemence. daar tegen opgewassen is.
Si vous n'êtes pas à la hauteur.
Als jij dat niet aankunt.
Il n'est pas à la hauteur.
Hij kan hem niet aan.
Je suis énervée car vous n'êtes pas à la hauteur.
Ik ben boos op jou omdat jij de taak niet aankunt.
On est à la hauteur?
Kunnen we het aan?
Personne d'autre n'est à la hauteur.
Niemand anders kan het aan.
Personne n'a jamais pu être à la hauteur.
Niemand anders kon daar tegen op.
Elle l'a eu toute sa vie. Je ne suis pas à la hauteur.
Ze is er z'n hele leven al ik kan daar niet tegen op.
Mon père voulait que je sois à la hauteur de notre nom.
Mijn vader wilde dat ik voldeed aan de familienaam.
Ils ne sont pas à la hauteur.
Ze voldoen niet.
C'est à la hauteur de sa maîtrise et son travail novateur.
Het is hoogtepunt van zijn meesterschap en zijn baanbrekende werk.
Souvent les structuresexistantes ne sont pas à la hauteur etdoivent être améliorées.
In veel gevallen zijn de bestaandemechanismen niet op deze taak berekenden moeten deze verder worden ontwikkeld.

Résultats: 238, Temps: 1.0839

Voir également


être à la hauteur
bent voor hoogmoed daar tegen op bent voor deze taak opgewassen zijn tegen te goed ben
à la même hauteur
op dezelfde hoogte precies op de hoogte op gelijke hoogte
d'être à la hauteur
bent voor deze taak bij te benen opgewassen te zijn tegen dit aankunt
la hauteur à compter
de hoogte vanaf
n'est pas à la hauteur
niet is opgewassen tegen is niet afgestemd op strookt niet met kan hem niet aan
à la hauteur de ses
waardig aan zijn op zijn taak aansluit op voldoen aan haar beantwoorden aan haar
à la hauteur des ambitions
met de ambities echter tegengevallen
à la hauteur du défi
opgewassen tegen de uitdaging tegen de uitdagingen opgewassen tegen deze uitdaging zijn opgewassen
à la hauteur de mon
op het hoogtepunt van mijn aan mijn op tegen mijn
à la hauteur de tes
te voldoen aan jou tegen jouw
doit être à la hauteur
moet opgewassen zijn tegen moet afgestemd zijn op moet berekend zijn op
à la hauteur de leur
opgewassen tegen hun opweegt tegen hun
avez été à la hauteur
deed dat heel goed beschaamde het niet
à la hauteur du problème
omvang van het probleem
à la hauteur de nos ambitions
aan onze ambities opgewassen tegen onze ambities overeen met onze ambities

Mot par mot traduction


"À la hauteur" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus