ÊTRE ENVISAGÉES EN NÉERLANDAIS

Traduction de Être envisagées en Néerlandais

Résultats: 240, Temps: 0.0573

worden overwogen (107) worden genomen (5) worden gedacht (3) worden nagegaan (3) worden bekeken (3)

Exemples d'utilisation de Être envisagées dans une phrase et leurs traductions

Worden overwogen

À plus court terme, d'autres formes de financement supplémentaire peuvent être envisagées.
Op kortere termijn kunnen andere vormen van extra financiering worden overwogen.
Dans ce cas, les mesures proposées ci-après peuvent aussi être envisagées.
In dit geval kunnen de hieronder voorgestelde maatregelen ook worden overwogen.

Worden gedacht

Les mesures ci-après pourraient être envisagées.
Daarbij kan aan de volgende maatregelen worden gedacht.
Un certain nombre d'exceptions peuvent être envisagées.
Er kan aan een aantal uitzonderingen worden gedacht.

Te worden overwogen

D'autres alternatives doivent être envisagées, en particulier en cas d'utilisation à long terme.
Alternatieven dienen te worden overwogen, in het bijzonder voor langdurig gebruik.
Des mesures de la cholestérolémie doivent être envisagées lors d'un traitement au long cours.
Meting van de serumcholesterolspiegels dient te worden overwogen bij lange-termijn behandeling.

Overwegen

Trois options peuvent être envisagées.
Hierbij kan men drie opties overwegen.
Pourraient être envisagées les mesures suivantes.
Andere maatregelen die overwogen kunnen worden,
D'autres exemples de phrases
Des discussions sont en cours et plusieurs options pourraient être envisagées.
Er worden momenteel besprekingen gevoerd en verschillende opties kunnen worden overwogen.
Plus spécifiquement, les mesures suivantes doivent être envisagées.
Met name de volgende maatregelen moeten worden overwogen.
Dans ce contexte, les hypothèses suivantes peuvent être envisagées.
In deze context kunnen de volgende mogelijkheden worden overwogen.
Deux solutions peuvent être envisagées.
Twee opties kunnen worden overwogen.
Dans un cadre plus large de protection, d'autres mesures pourraient également être envisagées.
Binnen een ruimer beschermingsconcept kunnen ook andere maatregelen worden overwogen.
Plusieurs mesures pourraient être envisagées, par exemple.
Er kunnen verscheidene maatregelen worden overwogen, bijvoorbeeld.
Toutes les technologies doivent être envisagées.
Alle technologieën moeten worden overwogen.
Cependant, des prises plus espacées pourront être envisagées chez les patients dialysés.
Een langer dosisinterval dient echter te worden overwogen bij patiënten die een dialysebehandeling ondergaan.
Trois configurations d'infrastructure terrestre techniquement réalisables peuvent être envisagées.
Er kunnen drie technisch uitvoerbare configuraties voor de grondinfrastructuur in overweging worden genomen.
Dans ce cadre, les questions suivantes peuvent être envisagées.
In dit verband kunnen de volgende vraagstukken aan de orde worden gesteld.
D'autres méthodes de contraception doivent être envisagées.
De patiënt dient het gebruik van alternatieve vormen van anticonceptie te overwegen.
D'autres techniques n'impliquant pas l'emploi de rayonnements ionisants doivent toujours être envisagées.
Alternatieve technieken zonder ioniserende straling dienen altijd overwogen te worden.
Quelles mesures pourraient être envisagées?
Aan welke maatregelen dient te worden gedacht?
Les mesures suivantes pourraient être envisagées.
Hiertoe kan het volgende worden ondernomen.
Les demandes d'adhésion qui ont été introduites devront être envisagées dans un avenir proche.
De reeds gedane toetredingsaanvragen zullen in de nabije toekomst onderzocht moeten worden.
Durant l'anesthésie, une surveillance et une fluidothérapie doivent être envisagées systématiquement.
Tijdens anesthesie dient monitoring en het toedienen van vocht als standaard therapie te worden overwogen.
Des alternatives au diazepam doivent être envisagées.
Alternatieven voor diazepam dienen te worden overwogen.
D'autres alternatives thérapeutiques doivent être envisagées.
Alternatieve behandelopties dienen te worden overwogen.
Toutes les options doivent être envisagées.
Alle alternatieven dienen te worden bekeken.
Si des exceptions doivent être envisagées sur la base d'autres arguments, elles doivent être réduites au minimum.
Als er vrijstellingen moeten worden overwogen op basis van andere argumenten, dan moeten deze minimaal zijn.

Résultats: 240, Temps: 0.0573

Voir également


pourraient être envisagées
kunnen worden overwogen zijn denkbaar
mesures pourraient être envisagées
maatregelen kunnen worden overwogen stappen zouden kunnen worden overwogen kan worden overwogen maatregelen actie overwogen zou kunnen worden
procédures peuvent être envisagées
de procedures kunnen worden voorgesteld
être envisagées en fonction
worden bekeken in functie van
doivent toujours être envisagées
dienen altijd overwogen te worden
être envisagées dans le cadre
worden verwacht in het kader worden beoordeeld in het raam worden gezien in de context
mesures suivantes peuvent être envisagées
kunnen de onderstaande maatregelen overwogen worden
être envisagées sur la base
worden overwogen op basis van
être envisagées dans le cas
worden gedacht in het geval
les différentes solutions pourraient être envisagées
de verschillende oplossingen zouden kunnen worden overwogen
être utilisé
worden gebruikt
être utilisées
worden gebruikt
être administré
worden toegediend worden gebruikt

Mot par mot traduction


"Être envisagées" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus