AIDERONT EN NÉERLANDAIS

Traduction de Aideront en Néerlandais

S Des synonymes

Résultats: 239, Temps: 0.0425

helpen (109) zullen helpen (51) kunnen (6) zullen bijdragen (6) helpt (9) zal helpen (4) kan (3)

Exemples d'utilisation de Aideront dans une phrase et leurs traductions

La simplification et la clarification aideront aussi à éviter les retards.
Vereenvoudiging en verduidelijking helpen ook bij het voorkomen van vertragingen.
Ils vous aideront à trouver la SOURCE.
Die helpen je de bron te vinden.

Zullen helpen

Ils aideront.
Ze zullen helpen.
Je connais des gens qui nous aideront.
Ik ken mensen die ons zullen helpen.
Les données recueillies nous aideront à guérir des millions de personnes.
Met de gegevens kunnen we ziektes genezen waar miljoenen aan leiden.
Tous ces bons débats nous aideront à améliorer la santé de nos joueurs.
Dankzij de goede gesprekken kunnen we onze spelerszorg verbeteren.
D'autres exemples de phrases
Ces hommes vous aideront.
Deze mannen zullen je helpen.
Les pays de l'ouest nous aideront en plus, hans va emménager.
Het westen zal ons komen helpen. Bovendien komt Hans hier wonen.
Ils nous aideront à traquer Otomo.
Ze zullen ons helpen met het zoeken naar Otomo.
Elles nous aideront aussi à mieux cerner les initiatives à financer en priorité.
Zij zullen ook helpen om verder initiatieven te identificeren die prioritair moeten worden gefinancierd.
Nos assistants vous aideront à brancher les pods sur vos bioports.
Onze assistenten helpen je je cocon in te pluggen op je biopoort met.
Elles nous aideront à lutter contre le changement climatique.
Dat helpt ons in onze strijd tegen klimaatverandering.
Les enfants nous aideront au Pérou.
De kinderen helpen ons met de research in Peru.
Les prêtres nous aideront.
De priesters zullen ons helpen.
Ils t'aideront pas, t'as tué un des leurs.
De politie helpt jou niet; je hebt er eentje afgeschoten.
Quelques personnes t'aideront.
En iedereen zal je helpen.
Compresses froides et aspirine aideront.
Een koud kompres en aspirine helpt.
Pas de ragots? Pas de saletés qui m'aideront à détruire un magazine?
Roddels of achterklap waarmee ik een tijdschrift kan ruïneren?
Les boucliers nous aideront peut-être.
Misschien helpen onze nieuwe schilden.
Vos prières les aideront.
Uw gebeden zullen ze helpen.
Ces exercices vous aideront.
De oefeningen zullen u helpen.
Ils vous aideront à compter les jours.
Ze helpen je de dagen te tellen.
Les Romains nous aideront.
De Romeinen helpen ons wel.
Je pense qu'ils nous aideront et qu'ils resteront discrets.
Zij zullen ons willen helpen en het geheim houden.
Vous aiderez ces incroyables humains ici... et ces incroyables humains vous aideront.
Jij gaat deze verbazingwekkende mensen helpen... en deze geweldige mensen zullen jou helpen.
J'ai des amis ici qui nous aideront à passer le barrage.
M'n vrienden helpen ons langs de blokkade.
Ils vous aideront à vous remettre sur pied de façon honnête.
Ze helpen je weer overeind... op een eerlijke manier.
Nous les libérerons et ils nous aideront.
We laten ze vrij, dan helpen ze ons.
Des gens qui vous aideront. Pourquoi?
Mensen die je zullen helpen?
Ils nous aideront pas.
Zij gaan ons niet helpen.

Résultats: 239, Temps: 0.0425

Voir également


aideront à évaluer
nuttig kunnen zijn bij de evaluatie zal helpen om te bepalen
nous aideront à élaborer
ons zullen helpen met het opstellen zullen ons helpen bij de opstelling
les enfants vous aideront
de kinderen zullen helpen
les enfants nous aideront
kinderen helpen ons
aideront les services d'urgence
de hulpdiensten gemakkelijker
vous aideront à guérir
je helpen te genezen
ils ne nous aideront pas
ze zullen ons niet helpen ze helpen ons ook niet
aideront à réaliser cet objectif
zullen bijdragen tot het bereiken van dit doel

S Synonymes de "aideront"


"Aideront" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus