APPORTANT EN NÉERLANDAIS

Traduction de Apportant en Néerlandais

S Des synonymes

Résultats: 234, Temps: 0.1504

Exemples d'utilisation de Apportant dans une phrase et leurs traductions

Virginia est descendue ce matin. En apportant mon déjeuner.
Virginia kwam vanmorgen om me mijn lunch te brengen.
J'honore ton pénis en lui apportant de la nourriture.
Ik eerbiedig je penis door hem eten te brengen.

Aan

( à , de , sur )
Les résidents devraient avoir accès à une large gamme de thérapies apportant un complément et une contribution aux soins et au traitement qui leur sont prodigués.
De bewoners moeten toegang hebben tot een ruime waaier aan behandelingen die een aanvulling vormen op en bijdragen tot hun verzorging en behandeling.
Ces mesures ont été accompagnées d'aides spécifiques et ciblées pour lutter contre la pauvreté des enfants en apportant un complément de revenu.
Naast deze maatregelen is er specifieke en doelgerichte steun om de armoede onder kinderen te bestrijden door inkomens aan te vullen.
Action 3: Établir et harmoniser la présentation des stratégies de contrôle et des informations probantes apportant une assurance raisonnable.
Actie 3: Vaststellen en harmoniseren van de presentatie van controlestrategieën en van bewijsmateriaal dat redelijke zekerheid verschaft.
Action 3: Établir et mieux harmoniser la présentation des stratégies de contrôle et des informations probantes apportant une assurance raisonnable.
Actie 3: Vaststellen en harmoniseren van de presentatie van controlestrategieën en van bewijsmateriaal dat redelijke zekerheid verschaft.

Aangebracht

( fournit , donne , offre )
La Cour a rejeté cet argument en apportant les précisions suivantes.
Het Hof heeft dit argument verworpen en de volgende verduidelijkingen aangebracht.
Il est proposé de conserver bon nombre d'éléments de la structure actuelle, tout en apportant des modifications substantielles destinées à améliorer le fonctionnement du REM.
Er wordt voorgesteld talrijke elementen van de bestaande structuur te behouden, hoewel enkele belangrijke wijzigingen worden aangebracht om de werking van het EMN te verbeteren.

Brengen

( fournit , donne , offre )
En apportant la nourriture, les femmes l'emporteront.
Als hun vrouwen eten brengen, nemen ze hem mee.
Je vois.. des anges... apportant la mort Je veux mourir.
Ik zie engelen... die de dood brengen.

Bieden

( fournit , donne , offre )
Toutes ces actions permettront des économies non négligeables pour l'industrie tout en apportant des avantages pour le consommateur.
Dit alles zal leiden tot belangrijke besparingen voor bedrijven, maar ook voordelen bieden voor de consument.
Ces instruments devraient être considérés globalement avec la directive-cadre, chaque élément apportant un degré différent de sécurité et d'adaptabilité.
Deze instrumenten moeten samen met een kaderrichtlijn als één geheel worden gezien, waarbij elk element een verschillende mate van zekerheid en flexibiliteit biedt.
D'autres exemples de phrases
Projets apportant clairement la preuve d'un soutien institutionnel.
Projecten die blijk geven van een duidelijk engagement op institutioneel niveau.
Apportant une autre vipère... dans notre maison sacrée.
U heeft wederom een giftige slang naar ons Heilige huis gebracht.
Apportant de la chance à son propriétaire.
Brengt geluk aan zijn eigenaar.
Mais il était là, apportant des cadeaux, s'excusant.
Maar daar was hij, hij bracht cadeaus, en zei dat het hem speet.
Apportant son aide à la formation du personnel;
Hulp te bieden bij de vorming van het personeel;
Invincible, apportant la misère où que j'aille.
Onsterfelijk, en ellende brengend, waar ik kom.
Maintenant combien de muses viennent le matin en apportant le petit déjeuner?
Nou, hoeveel muzes komen in de ochtend om je ontbijt te brengen?
Des banques commerciales pourraient y participer en apportant leur garantie.
Handelsbanken kunnen deelnemen door hun garantie te verlenen.
Six mineurs ont été tués en apportant leur or ici.
Zes delvers die het goud omlaag brachten, zijn dood.
Le demandeur retire sa demande en apportant ci-dessous une mention manuscrite en ce sens datée et signée.
De aanvrager trekt zijn aanvraag in door hieronder een gedateerde en gehandtekende handgeschreven vermelding in deze zin aan te brengen.
L'animateur en a fait son émission en l'apportant ici.
Je hebt niet veel keuze. De gastheer maakte het deel van de show om het hier te brengen.
J'aurais pensé que vous aviez assez avec votre plaque en apportant un semblant d'ordre dans le trou de l'enfer de cette division.
Ik zou denken dat je genoeg op je bord had om enige schijn van orde in deze hel van een divisie te brengen.
et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.
samen te voegen en daarin slechts de formele wijzigingen aan te brengen die voor de codificatie zelf vereist zijn.
En août 2001, l'OIE a publié la quatrième édition de 2000 dudit manuel apportant certaines modifications à la description des tests de la brucellose.
In augustus 2001 heeft het OIE de vierde editie 2000 van dat handboek gepubliceerd, waarin onder andere enkele wijzigingen zijn aangebracht in de beschrijving van de tests op brucellose.
Ces codifications respectent totalement la substance des textes concernés et les regroupent en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.
Deze codificatie respecteert volledig de inhoud van de desbetreffende teksten en hergroepeert deze door hierin al leen de formele wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de codificatie, aan te brengen.
point, il serait préférable de compléter le projet par une disposition apportant les précisions nécessaires en la matière.
te doen ontstaan, wordt het ontwerp best aangevuld met een bepaling die ter zake de nodige duidelijkheid verschaft.
Ça te tuerait de leur montrer le dessin en leur apportant à boire?
Zou het te veel moeite zijn deze tekening te laten zien... als je ze een frisdrank geeft?
Cet organisme prélevé dans la glace recouvrant le corps découvert par Mulder était-il la cellule germinale apportant la preuve d'une vie extraterrestre?
Was dit organisme, afkomstig uit het ijs waarin het wezen begraven lag, de kiemcel die zou bewijzen dat buitenaards leven wel degelijk bestond?

Résultats: 234, Temps: 0.1504

Voir également


et en apportant
te brengen en zal brengen en alsook door het bieden en ondersteuning te nemen en
en leur apportant
leveren van door te zorgen voor brengen , door
en apportant des modifications
door wijzigingen wijzigingen aangebracht door veranderingen
en apportant une contribution financière
door een financiële bijdrage te verlenen in de vorm van financiële bijdragen door een financiële bijdrage te leveren aan
arrêté royal apportant diverses modifications
koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen
engagement politique en apportant un soutien administratif
politiek engagement in administratieve steun
apportant la preuve que chez le bénéficiaire concerné
bewijs te leveren dat bij de betrokken rechthebbende
apportant diverses modifications à la réglementation relative aux pensions
houdende diverse wijzigingen in de regeling inzake de pensioenen van

"Apportant" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus