AVEC LES PAYS CANDIDATS EN NÉERLANDAIS

Traduction de Avec Les Pays Candidats en Néerlandais

Résultats: 245, Temps: 0.0448

Exemples d'utilisation de Avec Les Pays Candidats dans une phrase et leurs traductions

Met de kandidaat-lidstaten

Coopération statistique avec les pays candidats.
Statistische samenwerking met de kandidaat-lidstaten.
Interface avec les pays candidats.
Contacten met de kandidaat-lidstaten.
Mme Scheele a regretté l'absence de coordination avec les pays candidats.
Mevrouw Scheele vroeg waarom er geen coördinatie met de kandidaat-landen was.
Nous avons l'intention de coopérer avec les pays candidats et d'appliquer le même exercice à leurs systèmes.
Wij zijn van plan om met de kandidaat-landen samen te werken, waarbij we dezelfde procedure zullen volgen met betrekking tot hun stelsels.

Met de kandidaatlanden

Échanges commerciaux des« Dix» avec les pays candidats en millions d'Écus.
Goederenverkeer van de Tien met de kandidaatlanden in miljoen Ecu.
L'élément important est avant tout la manière dont les négociations avec les pays candidats se déroulent et le résultat obtenu.
Het meest doorslaggevend is vooral hoe de onderhandelingen met de kandidaatlanden vorderen en welke resultaten er geboekt worden.
Élargissement et relations bilatérales avec les pays candidats.
Uitbreiding en bilaterale betrekkingen met de kandidaat-lid-staten.
Nous pouvons désormais réaliser avec les pays candidats ce qui a paru trop longtemps impensable.
Nu kunnen wij met de kandidaat-lid-staten iets realiseren wat maar al te lang ondenkbaar was.

Met kandidaat-lidstaten

Préparation d'un mémorandum conjoint sur l'insertion avec les pays candidats.
Voorbereiding van een gezamenlijk memorandum over integratie met kandidaat-lidstaten.
Conclure des accords avec les pays candidats.
Overeenkomsten sluiten met kandidaat-lidstaten.
D'autres exemples de phrases
Relations avec les pays candidats Lettonie.
Betrekkingen met de kandidaat-lidstaten- Letland.
Relations avec les pays candidats Lettonie III.
Betrekkingen met de kandidaat-lidstaten- LetlandIII.
Dialogue ministériel avec les pays candidats à l'UE.
Ministeriële dialoog met de kandidaat-lidstaten.
Les différences sont encore plus grandes lorsque l'on effectue des comparaisons avec les pays candidats.
De verschillen zijn nog groter wanneer men een vergelijking met de toetredingslanden maakt.
Dialogue sur la politique économique avec les pays candidats.
Economische beleidsdialoog met de kandidaat-lidstaten.
Dialogue sur la politique économique avec les pays candidats;
Dialoog met de kandidaatlidstaten over het economisch beleid.
Préparation d'un mémorandum conjoint sur l'inclusion avec les pays candidats.
Voorbereiding van een Gezamenlijk Memorandum over integratie met de kandidaat-lidstaten.
Echange de vues avec les pays candidats.
Uitwisseling van standpunten met de kandidaat-lidstaten.
À présent la collaboration avec les pays candidats.
Dan de samenwerking met de kandidaat-lidstaten.
Elle représente également une sorte d'accord politique avec les pays candidats.
Het is ook een soort politieke afspraak met de toetredingskandidaten.
La Commission a engagé des négociations officielles avec les pays candidats en vue de leur participation aux travaux de l'OEDT.
De Commissie is formele onderhandelingen met de kandidaat-lidstaten begonnen met het oog op hun deelneming aan de werkzaamheden van het EWDD.
Ces questions ont été discutées lors de la réunion ministérielle avec les pays candidats en marge du Conseil de mars 2001.
Deze kwesties zijn besproken tijdens de ministeriële vergadering met de kandidaat-lidstaten in de marge van de Raad van maart 2001.
La Commission cherchera également des moyens de financer la coopération antidrogue avec les pays candidats ne participant pas au programme PHARE Malte, Chypre et Turquie.
De Commissie zal ook zoeken naar middelen om samenwerking op het gebied van drugsbestrijding met de kandidaat-landen die niet onder het PHARE-programma vallen, te financieren Malta, Cyprus en Turkije.
Veiller à renforcer encore la coopération avec les pays candidats en ce qui concerne le changement climatique.
Het zorgen voor verdere versterking van de samenwerking met de kandidaat-lidstaten met betrekking tot klimaatverandering.
La négociation avec les pays candidats sur leur place dans les institutions devra aussi être abordée avant la fin de l'année.
Ook de onderhandelingen met de kandidaat-landen over hun plaats binnen de Instellingen moeten vóór het eind van het jaar worden geopend.
La question posée par l'honorable membre porte sur la coopération avec les pays candidats dans le domaine de la Justice et des Affaires intérieures.
De vraag van de geachte afgevaardigde betreft de samenwerking met de kandidaatlanden op het gebied van justitie en binnenlandse zaken.
Ce poste est destiné à couvrir les frais de réunions et activités avec les pays candidats.
Deze post dient ter dekking van de uitgaven voor vergaderingen en activiteiten met de kandidaat-lidstaten.
Nous collaborons déjà avec les pays candidats et nous avons déjà rédigé des rapports d'examen comme vous le savez.
Wij werken al met de kandidaat-landen samen en hebben, zoals u weet, doorlichtingsrapporten opgesteld.
Quelles sont les principales questions encore en suspens en matière de sécurité alimentaire avec les pays candidats?
Wat zijn de voornaamste nog niet geregelde kwesties over voedselveiligheid met de kandidaatlanden?
Ce poste est destiné à couvrir les frais de réunions et activités avec les pays candidats.
Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vergaderingen en activiteiten met de kandidaat-lidstaten.

Résultats: 245, Temps: 0.0448

Voir également


relations avec les pays candidats
betrekkingen met de kandidaat-lidstaten relatie met de kandidaatlanden betrekkingen met de landen die kandidaat
discussions avec les pays candidats
het spreken met de kandidaat-lidstaten besprekingen met de kandidaat-lidstaten discussies met de kandidaat-landen
avec les dix pays candidats
met de tien kandidaat-lidstaten met de tien kandidaat-landen met de toenmalige kandidaat-lidstaten met de toenmalige kandidaat-landen
avec les autres pays candidats
met de overige kandidaat­lidstaten andere kandidaat-lidstaten met die resterende kandidaat-landen samen met de andere kandidaat-landen
négocier avec les pays candidats
met de kandidaat-lidstaten te onderhandelen over met de kandidaat-lidstaten worden onderhandeld over met kandidaatlanden wordt onderhandeld
contact avec les pays candidats
overleg met de kandidaatlanden contact met de kandidaatlanden
avec les pays candidats à l'adhésion
met de kandidaat-lidstaten met de kandidaat-landen met de kandidaatlanden met de toetredingskandidaten
des négociations avec les pays candidats
onderhandelingen met de kandidaat-lidstaten onderhandelingen met de kandidaat-landen onderhandelingen met de kandidaatslanden met kandidaat-lidstaten onderhandelen
aux frontières avec les pays candidats
aan de grenzen met kandidaat-lidstaten grenzen met de kandidaat-landen
du travail avec les pays candidats
het werk met de kandidaat-landen het werk met de kandidaatlanden
le dialogue avec les pays candidats
de dialoog met de toetredingslanden dialoog met de kandidaat-landen
les négociations avec tous les pays candidats
alle kandidaat-landen tegelijkertijd de onderhandelingen de onderhandelingen met álle kandidaat-lidstaten de onderhandelingen met alle kandidaat-lidstaten onderhandelingen met alle kandidaat-landen
avec les pays candidats et les autres
met de kandidaat-lidstaten en andere
à la coopération avec les pays candidats
samenwerking met de kandidaat-lidstaten aan samenwerking met de kandidaat-landen
de la coopération avec les pays candidats
samenwerking met de kandidaatlanden

"Avec les pays candidats" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus