CHALLENGE EN NÉERLANDAIS

Traduction de Challenge en Néerlandais

Résultats: 234, Temps: 0.6958

Exemples d'utilisation de Challenge dans une phrase et leurs traductions

Le dernier challenge est pour vous tous.
De laatste uitdaging is voor jullie.
Challenge accepté!
Uitdaging aanvaard!

Een uitdaging

( défi , challenge , défis )
Un challenge qu'il ne pouvait refuser.
Een uitdaging die hij niet zou weigeren.
Un challenge c'est dur.
Een uitdaging het is zwaar.

De uitdaging

( défi , challenge , défis )
Bien sûr, le challenge, c'est le corps.
De uitdaging, uiteraard, is het lichaam.
J'ai apprécié le challenge.
Ik genoot van de uitdaging.
D'autres exemples de phrases
Nous savions que ce vaisseau, le Challenge 141, était arrivé à destination.
Dat schip, de Challenge 141, bereikte zijn bestemming.
J'ai peut-être besoin d'un nouveau challenge.
Misschien heb ik een nieuwe uitdaging nodig.
Les lauréats de l'Open Data Challenge.
Winnaars van de Open Data Challenge.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun challenge.
Natuurlijk betekent dat niet dat er geen uitdagingen komen.
Ce serait un challenge intéressant.
Dat is een interessante uitdaging.
En dépit d'un énorme challenge.
Ondanks enkele enorme uitdagingen.
Nous sommes là pour le challenge académique.
Wij zijn hier voor de academische uitdaging.
Je commence à apprécier le challenge de Mlle Fisher.
Ik begin Miss Fisher's uitdaging te waarderen.
Le mannequin challenge.
De mannequin uitdaging.
Je ne peux pas imaginer un challenge plus extraordinaire.
Ik kan niet denken aan een meer buitengewone uitdaging.
Un autre challenge?
Een andere uitdaging?
Je ne veux pas de challenge.
Ik wil geen uitdaging.
Le Challenge 141 se disloque à l'atterrissage.
De Challenge 141 scheurt bij de landing.
Je commence à voir le challenge qui m'attend.
Ik begin de uitdagingen die ik tegenkom te zien.
J'aime le challenge.
Ik hou van een uitdaging.
Et ça... C'est un challenge.
En dit is een uitdaging.
Ça, c'est, c'est un challenge.
Dat is, dat is, dat is een uitdaging.
C'est mieux d'être reposé avant un challenge, hein!
Het is beter om goed uitgerust te zijn voor een uitdaging, niet?
Oh, est-ce un challenge?
Oh, is dat een uitdaging?
Challenge Fund: Self-help groups for farmers- pilot project.
Challenge Fund: Self-help groups for farmers- pilot project.
Le challenge nous garde en alerte.
De uitdaging houdt ons op de been.
Le challenge c'est que les dispositifs explosifs et l'eau salée font pas bon ménage.
De uitdaging is dat normalerwijze explosieven en zout water niet samen gaan.
Parfois, le boulot de flic est un challenge. Parfois,
Soms is dit werk uitdagend, soms loont 't zich.
Où est le challenge là-dedans?
Waar zit de uitdaging?

Résultats: 234, Temps: 0.6958

Voir également


prochain challenge
volgende uitdaging de volgende opgave
vrai challenge
goede uitdaging echte uitdaging
énorme challenge
enorme uitdagingen
autre challenge
een andere uitdaging volgende uitdaging
motor challenge
motor challenge
mannequin challenge
de mannequin uitdaging
the challenge
the challenge
un nouveau challenge
nieuwe uitdaging
plus gros challenge
grootste uitdaging
accepte le challenge
uitdaging aanneem accepteer de uitdaging
adoraient le challenge
van een uitdaging hielden
un challenge que
uitdaging die

"Challenge" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus