CHANGEANT EN NÉERLANDAIS

Traduction de Changeant en Néerlandais

Résultats: 238, Temps: 0.1499

Exemples d'utilisation de Changeant dans une phrase et leurs traductions

En la changeant dans le détail.
Veranderen in detail.
Wendy témoignant, changeant son histoire, accusant Harper.
Wendy getuigen, veranderen van haar verhaal, beschuldigen van Harper.
Alors, changeant, je vous emmène chez vous finalement.
Zo, wisselaar, nu breng ik je toch nog naar huis.
Maintenant, voyons si tu n'es pas un changeant.
Ben jij geen wisselaar? Zo kun je dat niet zien.

Andere

( autres , les autres , différente )
Si j'essayais différemment, en changeant les règles?
Wat als we het anders doen, met andere regels?
C'est comme un écran de télé, changeant de chaînes sans arrêt.
Het is net een TV scherm, steeds naar andere zenders zappen.

De wisselaar

( autres , les autres , différente )
Le changeant qui m'a remplacé a causé la mort de milliers de Klingons.
De wisselaar die mij verving heeft talloze Klingons vermoord.
Ils veulent que vous communiquiez avec le changeant dès que possible.
Ze willen dat de wisselaar snel met je kan communiceren.
D'autres exemples de phrases
Vous n'êtes pas un changeant.
Jij bent geen Wisselaar.
Ils avaient cette très détestable caractéristique d'équilibre changeant.
Hij had die vervelende eigenschap van wisselende balans.
Vous avez établi un lien avec ce changeant.
Je hebt een band met deze wisselaar.
M'embrouille pas en changeant de langue.
Je gaat me niet verwarren door andere talen te gaan spreken.
Changeant vos souvenirs.
Veranderde je herinneringen.
J'y suis. C'est à cause du changeant malade que je vous ai vendu?
Is het omdat ik je die zieke wisselaar verkocht heb?
Je ne suis pas un changeant.
Ik ben geen wisselaar.
En changeant le futur, tu peux le rendre pire.
Als je de toekomst verandert, maak je het misschien nog erger.
Changeant la beauté en saleté, rapacité.
Veranderen schoonheid In schunnigheid en hebzucht.
Donc j'ai fait des expériences en changeant une chose.
Dus deed ik experimenten waarbij ik één ding veranderde.
C'était avec un autre changeant.
Dat was met een andere wisselaar.
New York, comme toute métropole, est un organisme changeant, mutant.
Zoals iedere wereldstad, is New York een organisme dat verandert, muteert.
Il peut innover en changeant de tonalité sans risquer d'être trop dissonant.
Hij kan, zeer innovatief, toonsoorten veranderen zonder risico op grote dissonanten.
En changeant la manière dont nous nous voyons, d'autres nous suivront.
Als we onze kijk op onszelf veranderen, zullen anderen volgen.
Ils pensent qu'en changeant tes habitudes, tout va redevenir normal?
Denken zij dat als je je gewoonten verandert alles weer goed komt?
Je pourrais quand même l'inclure, en changeant les noms.
Ik kan het nog steeds gebruiken en de namen veranderen.
En surbookant mon vol, en changeant mon siège.
Mijn vlucht overboeken, het veranderen van mijn stoel.
Mais si nous faisions une copie de la tablette, en changeant son message.
Maar als we een replica maken van het tablet en wat dingen veranderen.
Le temps est changeant.- C'est vrai.
Het weer is aan het veranderen.
Pourquoi un changeant?
Waarom 'n wisselaar?
Proportion de travailleurs changeant de lieu de travail géographique.
Percentage werknemers dat in een andere plaats gaat werken.
La matrice morphogénique du changeant est plus malléable à 17 degrés Celsius.
Een wisselaar kan het beste veranderen bij 1 7 graden Celsius.

Résultats: 238, Temps: 0.1499

Voir également


économique changeant
veranderende economische
tué un changeant
wisselaar gedood
c'est un changeant
dat een wisselaar is hij is een wisselaar
changeant de main
van hand te wisselen andere hand
changeant les réglages
het veranderen van de instellingen
changeant la ponctuation
andere interpunctie
en changeant son
als hij veranderde veranderde zelfs haar
monde complexe et changeant
complexe en snel veranderende wereld
au monde changeant du travail
een veranderende arbeidswereld
changeant d'emploi à l' intérieur
van baan veranderen binnen

"Changeant" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus