CONVENTION DE PREMIER EMPLOI EN NÉERLANDAIS

Traduction de Convention De Premier Emploi en Néerlandais

Résultats: 244, Temps: 0.112

startbaanovereenkomst (98) overeenkomst van een startbaan (3)

Exemples d'utilisation de Convention De Premier Emploi dans une phrase et leurs traductions

Startbaanovereenkomst

( convention de premier emploi , conventions , dans les liens d'une convention de premier )
CHAPITRE VIII.- Convention de premier emploi.
HOOFDSTUK VIII.- Startbaanovereenkomst.
CHAPITRE III.- Convention de premier emploi.
HOOFDSTUK III.- Startbaanovereenkomst.

De startbaanovereenkomst

( convention de premier emploi , conventions , dans les liens d'une convention de premier )
La convention de premier emploi ait été conclue dans les conditions et modalités qui étaient d'application avant le 1er janvier 2004, et.
De startbaanovereenkomst werd gesloten onder de voorwaarden en modaliteiten die van toepassing waren vóór 1 januari 2004, en.
OCTOBRE 2000.- Accord de coopération entre l'Etat et la Communauté française concernant la convention de premier emploi.
OKTOBER 2000.- Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Franse Gemeenschap betreffende de startbaanovereenkomst.

Een startbaanovereenkomst

( convention de premier emploi , conventions , dans les liens d'une convention de premier )
La fraction ETP d'un jeune lié par une convention de premier emploi est calculée comme suit.
De VTE-breuk van een jongere met een startbaanovereenkomst, wordt als volgt berekend.
La liste des jeunes engagés dans une convention de premier emploi exécuté dans le cadre des projets globaux;
De lijst van de jongeren aangeworven met een startbaanovereenkomst uitgevoerd in het kader van de globale projecten;

Van een startbaanovereenkomst

( convention de premier emploi , conventions , dans les liens d'une convention de premier )
Pour un jeune occupé à temps plein dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, de la loi.
Voor een voltijds tewerkgestelde jongere tewerkgesteld in het kader van een startbaanovereenkomst bedoeld in artikel 27, eerste lid, 1°, van de wet.
Pour un jeune occupé à temps partiel dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, de la loi.
Voor een deeltijds tewerkgestelde jongere tewerkgesteld in het kader van een startbaanovereenkomst bedoeld in artikel 27, eerste lid, 1° van de wet.
D'autres exemples de phrases
TITRE III.- La convention de premier emploi dans les Régions et Communautés.
TITEL III.- De overeenkomst van een startbaan in de Gewesten en de Gemeenschappen.
Le bureau de chômage compétent complètera alors la carte de premier emploi en y indiquant la date de début et de fin de la nouvelle convention de premier emploi.
Het bevoegde werkloosheidsbureau zal op dat moment de startbaankaart aanvullen met de begin- en einddata van de nieuwe startbaanovereenkomsten.
Soutenir les efforts des demandeurs d'emploi dans leur insertion professionnelle, dans le cadre de la convention de premier emploi.
Het ondersteunen van de inspanningen van de werkzoekenden voor hun inschakeling, in het kader van de overeenkomst van een startbaan.
AOUT 2000.- Accord de coopération entre l'Etat et la Communauté germanophone concernant la convention de premier emploi.
AUGUSTUS 2000.- Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de startbaanovereenkomst.
OCTOBRE 2000.- Accord de coopération entre l'Etat et la Région wallonne concernant la convention de premier emploi.
OKTOBER 2000.- Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en het Waalse Gewest betreffende de startbaanovereenkomst.
NOVEMBRE 2001.- Arrêté royal portant financement de l'accord de coopération du 25 octobre 2000 entre l'Etat et la Région wallonne concernant la convention de premier emploi 1.
NOVEMBER 2001.- Koninklijk besluit tot financiering van het Samenwerkingsakkoord van 25 oktober 2000 tussen de Staat en het Waalse Gewest betreffende de startbaanovereenkomst 1.
L'Accord de coopération du 25 octobre 2000 entre l'Etat et la Région wallonne concernant la convention de premier emploi.
Samenwerkingsakkoord van 25 oktober 2000 tussen de Staat en het Waalse Gewest betreffende de startbaanovereenkomst;
NOVEMBRE 2001.- Arrêté royal portant financement de l'accord de coopération du 25 octobre 2000 entre l'Etat et la Communauté flamande concernant la convention de premier emploi 1.
NOVEMBER 2001.- Koninklijk besluit tot financiering van het Samenwerkingsakkoord van 25 oktober 2000 tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de startbaanovereenkomst 1.
Vu l'Accord de coopération du 25 octobre 2000 entre l'Etat et la Communauté germanophone concernant la convention de premier emploi, notamment les articles 2 et 3;
Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 25 oktober 2000 tussen de Staat en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de startbaanovereenkomst, inzonderheid op de artikelen 2 en 3;
NOVEMBRE 2001.- Arrêté royal portant financement de l'Accord de coopération du 25 octobre 2000 entre l'Etat et la Communauté française concernant la convention de premier emploi 1.
NOVEMBER 2001.- Koninklijk besluit tot financiering van het Samenwerkingsakkoord van 25 oktober 2000 tussen de Staat en de Franstalige Gemeenschap betreffende de startbaanovereenkomst 1.
Vu l'Accord de coopération du 25 octobre 2000 entre l'Etat et la Communauté française concernant la convention de premier emploi, notamment les articles 2 et 3;
Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 25 oktober 2000 tussen de Staat en de Franstalige Gemeenschap betreffende de startbaanovereenkomst, inzonderheid op de artikelen 2 en 3;
La liste des jeunes engagés dans une convention de premier emploi visée par la convention de partenariat;
De lijst van de jongeren aangeworven met een startbaanovereenkomst bedoeld in de partnership-overeenkomst;
La convention de partenariat du 31 août 2000 entre l'Etat et l'Office national de l'Emploi concernant la convention de premier emploi.
De partnership-overeenkomst van 31 augustus 2000 tussen de Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening betreffende de startbaanovereenkomst;
Une convention de premier emploi conclue en vertu du chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.
Een startbaanovereenkomst gesloten krachtens hoofdstuk VIII van titelII van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid.
Pour un jeune occupé dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3° de la loi.
Voor een jongere tewerkgesteld in het kader van een startbaanovereenkomst bedoeld in artikel 27, eerste lid, 2° of 3° van de wet.
Les périodes de travail couvertes par une convention de premier emploi ou par un contrat de premier emploi en alternance;
De arbeidsperiodes die gedekt zijn door een startbaanovereenkomst of door een overeenkomst van een alternerende startbaan;
Dans le cadre de la Convention de premier emploi visée au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
In het kader van de startbaanovereenkomst bedoeld in hoofdstuk VIII van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid;
La liste des jeunes engagés dans une convention de premier emploi visée aux articles 2 et 3 de l'Accord de coopération;
De lijst van de jongeren aangeworven met een startbaanovereenkomst bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het Samenwerkingsakkoord;
Ces pièces justificatives doivent être établies séparément pour chaque jeune engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi visée aux article 2 et 3de l'Accord de coopération.
Deze verantwoordingsstukken moeten apart opgesteld worden voor elke jongere aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst zoals bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het Samenwerkingsakkoord.
Ces pièces justificatives doivent être établies séparément pour chaque jeune engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi visée aux articles 2 et 3 de l'Accord de coopération.
Deze verantwoordingsstukken moeten apart opgesteld worden voor elke jongere aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst zoals bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het Samenwerkingsakkoord.
La liste des jeunes engagés dans une convention de premier emploi visée aux article 2 et 3 de l'Accord de coopération;
De lijst van de jongeren aangeworven met een startbaanovereenkomst bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het Samenwerkingsakkoord;
La liste des jeunes engagés dans une convention de premier emploi visée à l'article 2 de l'Accord de coopération;
De lijst van de jongeren aangeworven met een startbaanovereenkomst bedoeld in artikel 2 van het Samenwerkingsakkoord;

Résultats: 244, Temps: 0.112

Voir également


relatives à la convention de premier emploi
betreffende de startbaanovereenkomst betrekking tot de startbaanovereenkomst
engagés dans une convention de premier emploi visée
aangeworven met een startbaanovereenkomst bedoeld in
à la convention de premier emploi visées au chapitre
tot de startbaanovereenkomst bedoeld in hoofdstuk
l'employeur concerné par une convention de premier emploi visée
de werkgever die betrokken is bij een startbaanovereenkomst , bedoeld in
occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi
een tewerkstelling in het kader van een startbaanovereenkomst
et du travail concernant la convention de premier emploi
en arbeid betreffende de startbaanovereenkomst
une nouvelle convention de premier emploi visée à l' article
nieuwe startbaanovereenkomst zoals bedoeld in artikel
concerné par une convention de premier emploi visée à l'article
betrokken is bij een startbaanovereenkomst , bedoeld in artikel
engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi visée
aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst zoals bedoeld in
dans les liens d'une convention de premier emploi en vertu
met een startbaanovereenkomst krachtens
l'etat et la région wallonne concernant la convention de premier emploi
staat en het waalse gewest betreffende de startbaanovereenkomst
l'office national de l' emploi concernant la convention de premier emploi
rijksdienst voor arbeidsvoorziening betreffende de startbaanovereenkomst
l'etat et la communauté flamande concernant la convention de premier emploi
staat en de vlaamse gemeenschap betreffende de startbaanovereenkomst
TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus