COUR DU TRAVAIL DE LIÈGE EN NÉERLANDAIS

Traduction de Cour Du Travail De Liège en Néerlandais

Résultats: 239, Temps: 0.0337

Exemples d'utilisation de Cour Du Travail De Liège dans une phrase et leurs traductions

Arbeidshof te luik

Cour du travail de Liège.
Arbeidshof te Luik.
Cour du travail de Liège.- Nomination.
Arbeidshof te Luik.- Benoeming.

Het arbeidshof te luik

Greffier en chef de la cour du travail de Liège.
Hoofdgriffier van het arbeidshof te Luik.
Greffier adjoint à la cour du travail de Liège.
Adjunct-griffier bij het arbeidshof te Luik.

Van het arbeidshof te luik

Les chambres de la Cour du travail de Liège sont réparties en trois sections;
De kamers van het Arbeidshof te Luik worden in drie afdelingen ingedeeld;
Secrétaire au parquet de la cour du travail de Liège.
Secretaris bij het parket van het arbeidshof te Luik.

Arbeidshof luik

Frédéric KURZ, substitut général près la cour du travail de Liège, est nommé président de la chambre de recours.
De heer Frédéric KURZ, substituut-generaal bij het Arbeidshof Luik, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van beroep.
Philippe LAURENT, premier avocat général près la cour du travail de Liège, est nommé premier président suppléant de la chambre de recours.
De heer Philippe LAURENT, eerste advocaat-generaal bij het Arbeidshof Luik, wordt benoemd tot eerste plaatsvervangende voorzitter van de raad van beroep.
D'autres exemples de phrases
Pouvoir judiciaire.- Cour du travail de Liège.
Rechterlijke Macht.- Arbeidshof te Luik.
À la cour du travail de Liège.
Bij het arbeidshof te Luik.
La Cour du travail de Liège est composée de quinze chambres réparties en trois sections.
Het Arbeidshof te Luik bestaat uit vijftien kamers verdeeld over drie afdelingen.
Avocat général près la cour du travail de Liège.
Advocaat-generaal bij het arbeidshof te Luik.
Etienne C., conseiller à la cour du travail de Liège(15.11.1999);
Etienne C., raadsheer in het arbeidshof te Luik( 15.11.1999);
Germain J., conseiller à la cour du travail de Liège(15.11.2001);
Germain J., raadsheer in het arbeidshof te Luik( 15.11.2001);
Margraff Ch., conseiller à la cour du travail de Liège(15.11.1999);
Margraff Ch., raadsheer in het arbeidshof te Luik( 15.11.1999);
Greffier à la cour du travail de Liège.
Griffier bij het arbeidshof te Luik.
Substitut général près la cour du travail de Liège.
Substituut-generaal bij het arbeidshof te Luik.
Kreit D., conseiller à la cour du travail de Liège(15.11.2002);
Kreit D., raadsheer in het arbeidshof te Luik( 15.11.2002);
Lèbe Viviane, conseiller à la cour du travail de Liège;
Minnaert Martin, raadsheer in het hof van beroep te Gent;
Employé au parquet de la cour du travail de Liège.
Beambte bij het parket van het arbeidshof te Luik.
De la cour du travail de Liège.
Van het arbeidshof te Luik.
Ouvrier au parquet de la cour du travail de Liège.
Arbeider bij het parket van het arbeidshof te Luik.
Lebe V., conseiller à la cour du travail de Liège(15.11.2001);
Lebe V., raadsheer in het arbeidshof te Luik15.11.2001.
Arrêté royal fixant le règlement particulier de la Cour du travail de Liège.
Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het Arbeidshof te Luik.
Kreit Damien, conseiller à la cour du travail de Liège;
Dom Mireille, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen;
Marissiaux, Philippe, conseiller à la cour du travail de Liège(15.11.1996);
Marissiaux, Philippe, raadsheer in het arbeidshof te Luik( 15.11.1996);
Enckels M., substitut général près la cour du travail de Liège(15.11.1999);
Enckels M., substituut-generaal bij het arbeidshof te Luik( 15.11.1999);
Matagne, Liliane Renée Marie Louise, greffier-chef de service à la cour du travail de Liège 15 novembre 2000.
Matagne, Liliane Renée Marie Louise, griffierhoofd van dienst bij het arbeidshof te Luik 15 november 2000.
Jean-Claude Toucheque, conseiller social au titre de travailleur ouvrier à la Cour du travail de Liège.
De heer Jean-Claude Toucheque, raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof te Luik;
Frenay, Pierre, secrétaire en chef du parquet de la cour du travail de Liège 15 novembre 1998.
Frenay, Pierre, hoofdsecretaris van het parket van het arbeidshof te Luik 15 november 1998.

Résultats: 239, Temps: 0.0337

Voir également


premier président de la cour du travail de liège
eerste voorzitter van het arbeidshof te luik
au parquet de la cour du travail de liège
bij het parket van het arbeidshof te luik
avocat général près la cour du travail de liège
advocaat-generaal bij het arbeidshof te luik
au greffe de la cour du travail de liège
bij de griffie van het arbeidshof te luik
de travailleur employé à la cour du travail de liège
werknemer-bediende bij het arbeidshof te luik
du premier président de la cour du travail de liège
van de eerste voorzitter van het arbeidshof te luik
social au titre d'employeur à la cour du travail de liège
in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te luik
cour du travail de gand
arbeidshof te gent
cour du travail de mons
arbeidshof te bergen het arbeidshof van bergen
la cour du travail de gand
arbeidshof te gent hof van beroep te luik
la cour du travail de mons
het arbeidshof te bergen het arbeidshof van bergen arbeidshof te mons
au tribunal du travail de liège
in de arbeidsrechtbank te luik
du tribunal du travail de liège
van de arbeidsrechtbank te luik

Mot par mot traduction


cour
- hof rekenkamer hofvan
travail
- werk arbeid baan werkzaamheden

Phrases dans l'ordre alphabétique


cour du travail de liège
TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus