CRIMINOLOGIE EN NÉERLANDAIS

Traduction de Criminologie en Néerlandais

Résultats: 239, Temps: 0.0744

Exemples d'utilisation de Criminologie dans une phrase et leurs traductions

Droit, criminologie, sciences économiques, sciences économiques appliqués, sciences de gestion, sciences commerciales, sciences politiques, sciences administratives, sciences sociales, sciences de travail ou sociologie.
Rechten, criminologische wetenschappen, economie, toegepaste economische wetenschappen en handelswetenschappen, politieke en/of sociale wetenschappen, sociologie of bestuurskunde.
Droit, criminologie, sciences économiques, sciences économiques appliquées, sciences de gestion, sciences commerciales, sciences politiques, sciences administratives, sciences sociales, sciences de travail ou sociologie.
Rechten, criminologische wetenschappen, economie, toegepaste economische wetenschappen en handelswetenschappen, politieke en/of sociale wetenschappen, sociologie of bestuurskunde.

De criminologie

( criminologie )
Licencié en criminologie ou en sciences criminologiques.
Licentiaat in de criminologie of in de criminologische wetenschappen.
En criminologie, en droit ou en sociologie;
In de criminologie, in de rechten of in de sociologie;

Voor criminologie

( criminologie )
Donnés par l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique;
Gegeven door de School voor Criminologie en Criminalistiek;
Ils viennent d'un rapport de l'Institut de Criminologie Australien.
Dit is van een rapport van het Australische Instituut voor Criminologie.
D'autres exemples de phrases
Criminologie ou sciences criminologiques.
Criminologie of criminologische wetenschappen.
Direction générale de l'Organisation judiciaire Institut national de Criminalistique et de Criminologie Démission.
Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Ontslag.
Institut national de Criminalistique et de Criminologie.
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.
Le directeur de l'Ecole de Criminologie et de criminalistique.
Directeur van de school voor criminologie en criminalistiek.
Mme Vanneste, C., chef du département de Criminologie.
Vanneste,C., hoofd van de hoofdafdeling Criminologie.
Professeur, pourquoi enseignez-vous la criminologie?
Waarom doceert u criminologie?
Criminologie théorique.
Theoretische criminologie.
Licencié en criminologie ou docteur ou licencié en droit;
Doctor of licentiaat rechten of licentiaat criminologie;
Droit pénal et criminologie.
Strafrecht en criminologie.
Institut national de Criminalistique et de Criminologie.- Erratum.
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.- Erratum.
Licencié en criminologie ou en sciences criminologiques;
Licentiaat in de criminologische wetenschappen of in de criminologie;
Etre titulaire d'un diplôme de licencié en criminologie.
Houder zijn van een diploma van licentiaat in de criminologie.
Département de Criminologie.
Hoofdafdeling Criminologie.
Développement de la victimologie en relation avec la criminologie.
Ontwikkeling van de victimologie in relatie tot de criminologie.
Sa vie en prison lui a donné une vision unique de la criminologie.
Z'n bajestijd gaf hem groot inzicht in de criminologie.
La femme du Doyen O'Dell le trompe avec le Dr. Landry mon prof de criminologie.
De vrouw van O'Dell's gaat vreemd met dr. Landry, m'n criminologie professor.
Le chef du département criminologie de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, ou son remplaçant;
Het hoofd van het departement criminologie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, of zijn plaatsvervanger;
Considérant que plusieurs emplois du cadre de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie sont vacants;
Overwegende dat verschillende betrekkingen van de personeelsformatie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie vacant zijn;
Langues et littérature, histoire, art et archéologie, philosophie, droit et criminologie, sciences administratives, politiques ou sociales, psychologie, pédagogie ou communication.
Taal- en letterkunde, geschiedenis, archeologie, kunstwetenschappen, wijsbegeerte, rechten en criminologische wetenschappen, bestuurskunde, politieke of sociale wetenschappen, psychologie, pedagogie, of communicatiewetenschappen.
Les fonctions de laboratoire central sont exercées par l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie.
De bevoegdheden van het centraal laboratorium worden uitgeoefend door het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.
Laboratoire(rang 20)(m/f) pour l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie.
Laboratorium( rang 20)( m/v) voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.
Etre titulaire d'un diplôme de licencié en droit, criminologie, sciences humaines ou politiques et sociales.
Houder zijn van een diploma van licentiaat in de rechten, criminologie, menswetenschappen of politieke en sociale wetenschappen.
Un représentant de l'Institut national de Criminalistique et Criminologie du Ministère de la Justice.
Een vertegenwoordiger van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van het Ministerie van Justitie.
Pour les postes vacants au sein du département de criminologie, les candidats seront porteurs d'un diplôme de licencié ou de docteur en criminologie.
Voor de vacatures binnen de hoofdafdeling Criminologie, dienen de kandidaten houder te zijn van een diploma van licentiaat of doctor in de criminologie.

Résultats: 239, Temps: 0.0744

Voir également


et criminologie
en criminologie en criminologische
étudiante en criminologie
studeer af in criminologie een criminologiestudent een criminologie studente
droit et criminologie
rechten en criminologische recht en criminologie
étudiez la criminologie
criminologie studeert
diplôme de licencié en criminologie
diploma van licenciaat in de criminologie een diploma van licentiaat in de criminologie
de la criminologie au moins équivalent
criminologie dat ten minste evenwaardig
criminalistique et de criminologie du ministère de la justice
voor criminalistiek en criminologie bij het ministerie van justitie
l'institut national de criminalistique et de criminologie du ministère
van het nationaal instituut voor criminalistiek en criminologie bij het ministerie
sein de l'institut national de criminalistique et de criminologie
nationaal instituut voor criminalistiek en criminologie
de la psychologie ou de la criminologie au moins
psychologie of criminologie dat ten minste
des agents de l'institut national de criminalistique et de criminologie
personeelsleden van het nationaal instituut voor criminalistiek en criminologie
criminalistique et de criminologie auprès du ministère de la justice
voor criminalistiek en criminologie bij het ministerie van justitie
portant restructuration de l'ecole de criminologie et de police scientifique
houdende herstructurering van de school voor criminologie en criminalistiek

"Criminologie" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus