D'UNE CRISE CARDIAQUE EN NÉERLANDAIS

Traduction de D'une Crise Cardiaque en Néerlandais

S Des synonymes

Résultats: 238, Temps: 0.0396

hartaanval (103) een hartaanval (89) een hartaanval kreeg (2) hartaanval kreeg (3) hartstilstand (2) n hartaanval hebt gehad (1) n hartaanval (5)

Exemples d'utilisation de D'une Crise Cardiaque dans une phrase et leurs traductions

Hartaanval

( crise cardiaque , attaque , infarctus )
J'ai failli mourir d'une crise cardiaque il y a dix ans.
Ik stierf bijna aan die hartaanval 10 jaar geleden.
Marko n'est pas mort d'un anévrisme ni d'une crise cardiaque.
Marko is niet overleden aan een aneurysma of hartaanval.
Il meurt d'une crise cardiaque en 1969, en résidence surveillée en Algérie.
Hij stierf in 1969 aan een hartaanval tijdens zijn huisarrest in Algerije.
Il est mort d'une crise cardiaque il y a deux semaine.
Hij stierf aan een hartaanval twee weken geleden.

Kreeg 'n hartaanval

Il est mort d'une crise cardiaque. Les Jeux Olympiques de'76.
Hij kreeg 'n hartaanval tijdens de Spelen van '76.
Les gens heureux meurent d'une crise cardiaque.
Gelukkige mensen krijgen een hartaanval.
D'autres exemples de phrases
De me dire de...- Je ne serai pas responsable d'une crise cardiaque prématurée.
Ik wil niet verantwoordelijk zijn voor een vroegtijdige hartaanval.
Victor Lazarro est mort aujourd'hui d'une crise cardiaque.
Victor Lazarro is vandaag overleden, hartstilstand.
L'infirmière parlait d'une crise cardiaque.
De zuster zei dat je misschien 'n hartaanval hebt gehad.
Les journaux ont dit qu'elle était morte d'une crise cardiaque.
De krant zei dat ze stierf aan een hartaanval.
Père mort le 9 septembre 1987 d'une crise cardiaque.
Vader overleden, 9 september 1987, hartaanval.
Le Révérend Drake est mort ce matin d'une crise cardiaque.
Pastoor Drake is vanmorgen overleden, aan een hartaanval.
Il est mort d'une crise cardiaque avant la fin de son procès.
Hij stierf aan 'n hartaanval voordat ie veroordeeld was.
Son mari est mort d'une crise cardiaque.
Haar man is aan een hartaanval gestorven.
Elle meurt d'une crise cardiaque à 24 ans.
Gestorven aan 'n hartaanval, 24 jaar.
Il est mort il y a 6 ans d'une crise cardiaque, je crois.
Hij is zes jaar geleden overleden. Volgens mij aan een hartaanval.
Vous êtes trop jeune pour mourir d'une crise cardiaque.
Je bent te jong om aan 'n hartaanval te overlijden.
Il avait aussi une femme riche. Décédée en 94 d'une crise cardiaque.
Hij had ook 'n rijke vrouw, in '94 overleden aan 'n hartaanval.
Le légiste a dit qu'il était mort d'une crise cardiaque.
De lijkschouwer zei dat hij aan een hartaanval is gestorven.
Comme ce pauvre gars, mort d'une crise cardiaque.
Zoals deze arme man, stierf aan een hartaanval.
Le Capitaine Brown est mort d'une crise cardiaque en 1944.
Captain Brown stierf aan een hartaanval in 1944.
Il est mort d'une crise cardiaque l'année dernière.
Hij stierf vorig jaar aan een hartaanval.
Jack Nolan est mort, il y a 6 mois, d'une crise cardiaque.
Jack Nolan, is zes maand geleden gestorven aan een hartaanval.
Leur père est mort il y a quelques mois d'une crise cardiaque.
Hun vader stierf een paar maanden geleden door een hartaanval.
Barnett est mort d'une crise cardiaque. D'après son certificat de décès.
Barnett stierf volgens zijn overlijdensakte aan een hartaanval.
Il est mort d'une crise cardiaque il y à 6 semaines.
Hij stierf zes weken geleden aan een hartaanval.
J'attends le rapport toxicologique mais il est mort d'une crise cardiaque.
Ik wacht op het toxicologierapport, maar hij stierf door een hartaanval.
Pensez-vous que Jay est mort d'une défaillance respiratoire ou d'une crise cardiaque?
Denkt u dat Jay gestorven is aan longfalen of een hartaanval?
Mon oncle Jack est mort d'une crise cardiaque.
Mijn oom Jack is doodgegaan aan een hartaanval.
Mme Taylor, d'une crise cardiaque.
Mevrouw Taylor, een hartaanval.

Résultats: 238, Temps: 0.0396

Voir également


d'une crise cardiaque peuvent
hartaanval kunnen
ou d'une crise cardiaque
of die een hartinfarct hebben of hartaanvallen of een hartaanval of krijgt een hartstilstand
suite d'une crise cardiaque
na een hartaanval na een hartinfarct
symptômes d'une crise cardiaque
verschijnselen van een hartaanval symptomen van een hartaanval
parlé d'une crise cardiaque
het een hartaanval
est mort d'une crise cardiaque
stierf aan een hartaanval is aan een hartaanval overleden overleed aan een hartaanval is doodgegaan aan een hartaanval
était morte d'une crise cardiaque
stierf aan een hartaanval
il est mort d'une crise cardiaque
hij overleed aan een hartaanval hij stierf aan 'n hartaanval
la crise cardiaque
hartaanval
de crise cardiaque
hartaanval beroerte
d'une attaque cardiaque
hartaanval hartinfarct
d'une transplantation cardiaque
harttransplantatie hart transplantatie
sa crise cardiaque
haar hartaanval hij een hartaanval heeft gehad
ta crise cardiaque
je hartaanval
à une crise cardiaque
op een hartaanval een hartinfarct beroerte
pour une crise cardiaque
bij een hartaanval
avec une crise cardiaque
met een hartaanval binnen met een hartinfarct
depuis ma crise cardiaque
sinds mijn hartaanval
une crise cardiaque parce
'n hartaanval omdat
d'une crise financière
financiële crisis

Mot par mot traduction


crise
- crisis crises aanval
cardiaque
- cardiale hart

S Synonymes de "d'une crise cardiaque"


arrêt cardiaque

"D'une crise cardiaque" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus