DANS UN DOMAINE EN NÉERLANDAIS

Traduction de Dans Un Domaine en Néerlandais

S Des synonymes

Résultats: 240, Temps: 0.0383

Exemples d'utilisation de Dans Un Domaine dans une phrase et leurs traductions

Les Etats devraient surseoir à adopter une réglementation nationale dans un domaine qui ferait l'objet d'une norme européenne en préparation.
De lidstaten zouden de goedkeuring van een nationaal voorschrift op een gebied waarop een Europese norm wordt voorbereid, moeten opschorten.
Le transfert ou la diffusion d'expériences dans un domaine de la politique contractuelle en matière de formation professionnelle continue, repéré comme particulièrement Innovant.
De overdracht of de verspreiding van ervaringen op een gebied van het contractuele beleid ter zake van permanente opleiding dat als bijzonder innoverend werd erkend;
Il s'agit d'un accord en première lecture dans un domaine de codécision.
Het betreft een goedkeuring in eerste lezing op een terrein waar medebeslissing geldt.
Dans un domaine de ma compétence- les télécommunications-, l'Europe apporte une contribution énorme à l'amélioration de la compétitivité de nos entreprises.
Op een terrein behorend tot mijn bevoegdheden, de telecommunicatie, levert Europa een enorme bijdrage aan de verbetering van de concurrentiepositie van onze bedrijven.
Est-ce une courbe fermée dans un domaine relatif à zéro?
Gaat het hier om een eindige curve in een domein van nul?
Faire la preuve d'une expertise dans un domaine intéressant l'organisation internationale concernée;
Het bewijs geven van een expertise in een domein waarvoor de internationale organisatie belangstelling heeft;
Nous pensons que c'est scandaleux, surtout dans un domaine qui touche aux libertés et aux droits individuels des citoyens européens.
We vinden dat een schande, vooral in een sector die de vrijheden en de individuele rechten van de Europese burgers aangaat.
Dans un domaine aussi important, tant socialement qu'économiquement, il est nécessaire d'appliquer le principe de précaution.
In een sector die- zowel in sociaal als in economisch opzicht- zo belangrijk is, dient het voorzorgsbeginsel te worden toegepast.
D'autres exemples de phrases
Ingénieur dans un domaine encore inexistant.
Ingenieur. In een veld dat nog niet eens bestaat.
Nous sommes dans un domaine qui est très technique et peu populaire.
Wij bevinden ons op zeer technisch en weinig populair terrein.
Nous sommes dans un domaine d'incertitude.
We bevinden ons in een gebied van onzekerheid.
Conscience critique des savoirs dans un domaine et à l'interface de plusieurs domaines.
Kritisch bewustzijn van kennisproblemen op een vakgebied en op het raakvlak tussen verschillende vakgebieden.
Un unique caractère défini dans un domaine.
Een los teken gespecificeerd in een bereik.
C'est le temps nécessaire pour devenir un expert, dans un domaine.
Dat is de tijd die het iemand kost om een expert te worden ...ergens in.
Les garanties procédurales sont un complément indispensable dans un domaine où la coopération entre les instances judiciaires et pénales des États membres est de plus en plus étroite.
Procedurele waarborgen zijn een onmisbare aanvulling op een terrein waarop steeds nauwer wordt samengewerkt door de justitiële en handhavingsinstanties van de lidstaten.
Le transfert, la diffusion ou l'échange d'expériences dans un domaine de formation professionnelle continue repéré comme particulièrement innovant.
De overdracht, verspreiding of uitwisseling van ervaringen op een gebied van de voortgezette beroepsopleiding dat als bijzonder innoverend wordt erkend.
Il y a eu ces derniers temps un affaiblissement important dans un domaine essentiel, du point de vue de la dignité des députés.
De laatste tijd is er een aanzienlijke leemte ontstaan op een terrein dat vanuit het oogpunt van de waardigheid van de afgevaardigden van essentieel belang is.
Le recours à un critère basé sur la nationalité dans un domaine qui est lié aux droits et libertés mérite une attention particulière du juge constitutionnel.
Het beroep op een criterium dat gebaseerd is op de nationaliteit in een domein dat verband houdt met de rechten en vrijheden, verdient de bijzondere aandacht van de grondwettelijke rechter.
La solidarité et la responsabilité sont essentielles dans un domaine où les compétences sont partagées entre la Communauté européenne et les États membres.
Solidariteit en verantwoordelijkheid zijn cruciaal op een gebied waarop de Europese Gemeenschap en de lidstaten de bevoegdheden delen.
Elle donne une impulsion nouvelle et significative à l'action communautaire dans un domaine où il existe un certain acquis législatif et une coopération fructueuse avec la société civile.
De bepaling geeft een nieuwe, flinke impuls aan de communautaire actie op een terrein waarop al wetgeving bestaat en sprake is van een vruchtbare samenwerking met de burgermaatschappij.
Un brevet communautaire uniforme et valable dans tous les États membres reste souhaitable au plus haut point, surtout dans un domaine d'application mondiale comme la biotechnologie.
Een uniform Gemeenschapsoctrooi dat in alle lidstaten geldt, blijft bijzonder wenselijk, vooral op een gebied met mondiale toepassingen zoals de biotechnologie.
Et depuis déjà quelques temps, avec le MIT Media Lab, on s'est lancé dans un domaine appelé la musique active.
In het MIT Media Lab zijn we nu al een tijdje bezig in een domein dat actieve muziek heet.
Dans un domaine qui est défini par des gazoducs de réseau, il doit y avoir des distributeurs indépendants des grands producteurs.
In een sector die door een leidingennet wordt bepaald, zijn distributeurs nodig die onafhankelijk zijn van de grote producenten.
Il a été dit aussi- et nous approuvons- qu'il prend place dans un domaine qui échappe à la compétence de notre Parlement.
Ook is gezegd -en wij onderschrijven het- dat het zich afspeelt op een terrein dat aan de bevoegdheid van ons Parlement ontsnapt.
Les litiges en matière de brevets communautaires opposent des particuliers dans un domaine qui requiert une expérience spécifique.
Bij de geschillen over het Gemeenschapsoctrooi gaat het om geschillen tussen particulieren op een gebied waarvoor specifieke ervaring nodig is.
Il est donc clair qu'il y a un avenir quand on développe cette recherche et novation dans un domaine où nous possédons un savoir-faire.
Het behoeft dan ook geen betoog dat er een toekomst is als we dit onderzoek en deze innovatie ontwikkelen op een gebied waarop wij knowhow bezitten.
Une telle entreprise sera forcément de longue haleine, surtout dans un domaine où la compétence communautaire est restreinte.
Een dergelijke onderneming zal van lange adem moeten zijn, vooral op een terrein waar de Unie slechts beperkte bevoegdheden heeft.
Cette prise de position constitue une ingérence inadmissible du Parlement européen dans un domaine qui est de stricte compétence nationale.
Deze stellingname is een ontoelaatbare inmenging van het Europees Parlement op een terrein dat onder strikt nationale bevoegdheid valt.
Je crois que les Etats membres ont réussi à élaborer un compromis équilibré dans un domaine où les intérêts paraissaient au début divergents.
Ik geloof dat de Lid-Staten erin zijn geslaagd een evenwichtig compromis uit te werken op een gebied waar de belangen aanvankelijk uiteenlopend leken te zijn.
Donc, je crois que nous devrions faire des efforts dans un domaine où nous avons, pour l'avenir, les meilleures chances de réussite.
Ik ben dan ook van mening dat wij onze pijlen moeten richten op die gebieden die ons in de toekomst de meeste kans bieden op succes.

Résultats: 240, Temps: 0.0383

Voir également


communautaire dans le domaine
gemeenschap op het gebied op communautair communautaire op het gebied
union dans le domaine
unie op het gebied EU op het gebied
action dans le domaine
actie op het gebied optreden op het gebied
coopération dans ce domaine
samenwerking op dit gebied samenwerking op dit terrein
actions dans le domaine
acties op het gebied maatregelen op het gebied activiteiten op het gebied
activités dans le domaine
activiteiten op het gebied werkzaamheden op het gebied activiteiten op het terrein
dans le domaine nucléaire
op nucleair gebied op het gebied van de kernenergie in de nucleaire sector
initiatives dans le domaine
initiatieven op het gebied initiatieven op het vlak
dans le domaine politique
in het beleidsdomein op politiek gebied beleidsterrein op politiek vlak
dans le domaine douanier
op douanegebied in douaneaangelegenheden op het gebied van douane op het vlak van douane op het gebied van douaneaangelegenheden
pratiques dans le domaine
praktijken op het gebied werkwijzen op het gebied werkwijzen inzake
législation dans ce domaine
wetgeving op dit gebied wetgeving op dit terrein wetgeving in de landbouwsector

Mot par mot traduction


S Synonymes de "dans un domaine"


"Dans un domaine" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus