DE DROITS DE DOUANE EN NÉERLANDAIS

Traduction de De Droits De Douane en Néerlandais

Résultats: 246, Temps: 0.1057

van douanerechten (102) invoerrechten (4) rechten geheven (3)

Exemples d'utilisation de De Droits De Douane dans une phrase et leurs traductions

Van douanerechten

Exonération de droits de douane pour le tabac.
Vrijstelling van douanerechten voor tabak.
Exemption de droits de douane.
Vrijstelling van douanerechten.

Van de douanerechten

Exemption de droits de douane pour tous les produits visés par l'organisation commune des marchés.
Vrijstelling van de douanerechten voor alle onder de gemeenschappelijke marktordening vallende produkten.
Produits CECA- suspension de droits de douane III.
EGKS-producten- schorsing van de douanerechtenIII.
D'autres exemples de phrases
Exemption de droits de douane sans calendrier de commer­cialisation pour:.
Vrijstelling van douanerechten, zonder tijdschema verhandeling, voor.
Exemption de droits de douane pour: Positions:.
Vrijstelling van douanerechten voor.
Les éléments suivants sont exempts de droits de douane et de toute taxe et redevance.
De volgende goederen zijn vrijgesteld van douanerechten en alle belastingen en heffingen.
Exemption de droits de douane pour tous les produits visés par l'organisation commune des marchés.
Vrijstelling van douanerechten voor alle onder de gemeenschappelijke marktordening vallende produkten.
Exemption de droits de douane pour.
Vrijstelling van douanerechten voor:.
Exemption de droits de douane pour tous les produits visés par l'organisation commune des marchés.
Vrijstelling van douanerechten voor alle onder de gemeenschappelijke marktordening vallende produkten.
Les produits enumeres ci-après sont admis a l'importation en exemption de droits de douane.
De hierna volgende produkten worden vrij van douanerechten ten invoer toegelaten.
CECA- suspension de droits de douane.
EGKS- schorsing van douanerechten.
Les produits énumérés ciaprès sont admis à l'importation en exemption de droits de douane.
De hiernavolgende produkten worden met vrijdom van douanerechten ten invoer toegelaten.
Les produits énumérés ci-après sont admis à l'importation en exemption de droits de douane.
De hierna volgende produkten worden vrij van douanerechten ten invoer toegelaten.
Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.
Mits anders bepaald zijn de bepalingen inzake douanerechten van toepassing.
Exemptions de droits de douane et autres charges.
Vrijstelling van Douanerechten en andere lasten.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.
De inzake douanerechten geldende bepalingen zijn van toepassing.
Pas de droits de douane, des matériaux bon marché, main-d'œuvre pas chère.
Geen tarieven, goedkope materialen, goedkope arbeid.
Exonération d'impôts, de droits de douane et de restrictions à l'importation ou à l'exportation.
Vrijstelling van belastingen, douaneheffingen en invoer- of uitvoerbeperkingen.
Pertes de droits de douane contingents C.
Derving douanerechten contingent C.
De droits de douane et de fiscalité.
Douanerechten en belastingen.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont d'application.
De inzake douanerechten geldende bepalingen zijn van toepassing.
Cette ouverture n'est plus seulement une question de droits de douane.
Bij deze openheid gaat het niet langer alleen om tarieven.
Exemption d'impôts ou taxes et de droits de douane.
Vrijstelling van belastingen en douanerechten.
Les montants non libérés restent acquis et conservés à titre de droits de douane.
De niet-vrijgegeven bedragen worden verbeurd en behouden als douanerecht.
Des recettes de droits de douane.
De inkomsten uit douanerechten.
Infractions en matière de taxes et de droits de douane.
Delicten inzake heffingen en douanerechten.
Produits CECA- suspension de droits de douane.
EGKS-producten- schorsing van de douanerechten.
Exemption de droits de douane pour tous les produits visés par l'organisation commune des marchés.
Vrijstelling van douanerechten voor alle produkt' er. die vallen onder de gemeenschappelijke marktordening.
Ces deux propositions codifient, en fait, avec quelques modifications, la réglementation existante en matière d'exemptions de droits de douane et de TVA, tout en la remplaçant intégralement.
Met de twee onderhavige voorstellen worden de huidige voorschriften inzake vrijstelling van invoerrechten en BTW met een enkele wijziging wettelijk vastgelegd en in hun geheel vervangen.

Résultats: 246, Temps: 0.1057

Voir également


et de droits de douane
en douanerechten en doua­nerechten voor en douaneheffingen van
des droits de douane de
douanerechten van invoerrechten van een tarief van invoerheffingen op van
exonération de droits de douane
vrijgesteld zijn van douanerechten vrijstelling van douanerechten bij de vrijstelling van douanerechten
suspension de droits de douane
schorsing van de douanerechten
de droits de douane élevés
van hoge invoerrechten hoge douanetarieven
imposition de droits de douane
aanslag voor douanerechten douanerechten worden geheven
de réduire les droits de douane
de tarieven te verlagen douanerechten te verlagen om douanerechten te verminderen
de droits de douane sont applicables
douanerechten zijn op dit recht van toepassing
l'établissement ou la modification de droits de douane
instelling of wijziging van douanerechten op
la communauté en franchise de droits de douane
gemeenschap met vrijdom van douanerechten
sans droits de douane
zonder douanerechten zonder douaneheffingen zonder tarieven
leurs droits de douane
hun douanerechten hun invoerrechten hun douaneheffingen
droits de douane non
niet-betaalde invoerrechten de douanerechten niet niet-geïnde douanerechten
droits de douane moyens
gemiddelde tarieven

Mot par mot traduction


"De droits de douane" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus