DE LA TROISIÈME ANNÉE EN NÉERLANDAIS

Traduction de De La Troisième Année en Néerlandais

Résultats: 241, Temps: 0.039

van het derde jaar (101) van het derde leerjaar (25)

Exemples d'utilisation de De La Troisième Année dans une phrase et leurs traductions

Van het derde jaar

Généralement pour la fin de la troisième année qui suit l'engagement.
Normaliter tegen het einde van het derde jaar nadat de betalingsverplichting is aangegaan.
Avant la fin de la troisième année, l'action fait l'objet d'une évaluation.
Voor het einde van het derde jaar wordt het pro­gramma geëvalueerd.

Van het derde leerjaar

Ait atteint les objectifs finaux de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et.
De eindtermen van het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs heeft bereikt, en.
Un certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation.
Een studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar.

Het derde jaar van

A cet effet, le VOC introduit à l'administration une demande au cours de la troisième année de l'agrément en cours.
Hiertoe dient het VOC tijdens het derde jaar van de lopende erkenning een aanvraag in bij het bestuur.
Au cours de la troisième année de mise en œuvre du PSC 2008‑2012, un rapport d'avancement intermédiaire sera présenté au CPS.
In het derde jaar van de uitvoering van het CSP voor de periode2008-2012 wordt aan het Comité statistisch programma een tussentijds voortgangsverslag voorgelegd.

Het derde jaar

Le montant annuelle de la prime salariale s'élève à F 540 000 à partir de la troisième année d'emploi de l'employé agréé.
Vanaf het derde jaar van tewerkstelling van de erkende werknemer bedraagt het jaarbedrag van de loonpremie F 540 000.
Le montant annuelle de la prime salariale s'élève à 540.000 FB à partir de la troisième année d'emploi de l'employé agréé.
Vanaf het derde jaar van tewerkstelling van de erkende werknemer bedraagt het jaarbedrag van de loonpremie 540.000 BEF.
D'autres exemples de phrases
A la fin de la troisième année, l'action fait l'objet d'une évaluation.
Aan het einde van het derde jaar wordt de actie geëvalueerd.
A partir de la troisième année de service 946 080.
Vanaf derde jaar dienst 946 080.
Donc, c'est... le dernier jour de la troisième année.
Nou, het is je laatste dag in klas drie.
Au début de la troisième année, 30% du montant dû la troisième année, sur présentation d'une facture;
Bij de aanvang van het derde jaar, 30% van het verschuldigde bedrag, derde jaar, na voorlegging van factuur;
Après le premier trimestre de la troisième année, 30% du montant dû la troisième année, sur présentation d'une facture;
Na het eerste trimester van het derde jaar, 30% van het verschuldigde bedrag derde jaar, na voorlegging van factuur;
Après le second trimestre de la troisième année, 30% du montant dû la troisième année, sur présentation d'une facture;
Na het tweede trimester van het derde jaar, 30% van het verschuldigde bedrag derde jaar, na voorlegging van factuur;
Cette dégressivité est appliquée à partir de la troisième année et est fixée à 2,5% par an.
Deze degressiviteit wordt toegepast met ingang van het derde jaar en bedraagt 2,5% per jaar.
Le certificat d'études de la troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous forme d'une année de perfectionnement(enseignement secondaire professionnel);
Het studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de tweede graad van het secundair onderwijs, georganiseerd in de vorm van een vervolmakingsjaar( beroepssecundair onderwijs);
Ce rapport doit être présenté au cours de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du règlement.
Dit verslag moet worden ingediend in de loop van het derde jaar volgende op de inwerkingtreding van de verordening.
Le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire organisée sous forme d'année de spécialisation(enseignement secondaire professionnel);";
Het studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar( beroepssecundair onderwijs);";
Au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 70% du droit de base;
Op 1 januari van het derde jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle rechten verlaagd tot 70% van het basisrecht;
Le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous forme d'année de spécialisation(enseignement secondaire artistique);";
Het studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar( kunstsecundair onderwijs);
Au début de la troisième année, le séminaire sera nécessairement accessible aux seuls stagiaires judiciaires accomplissant le stage long.
Bij het begin van het derde jaar stage staat het seminarie noodzakelijkerwijze enkel nog open voor de stagiairs die de lange stage verrichten.
Une copie certifiée conforme par le bourgmestre ou l'organisme de crédit de l'avertissement-extrait de rôle afférent au revenu de la troisième année précédant la date de référence;
Een door de burgemeester of de kredietinstelling eensluidend verklaard afschrift van het aanslagbiljet betreffende het inkomen van het derde jaar dat de referentiedatum voorafgaat;
En revanche, ces sanctions ne peuvent plus être infligées au terme de la troisième année.
Deze straffen kunnen echter niet meer na afloop van het derde jaar worden opgelegd.
Un rapport de cet évaluation intérimaire fait partie de la note de justification qui doit être établie à l'issue de la troisième année de la période de plan.
Een verslag van die tussentijdse evaluatie maakt deel uit van de verantwoordingsnota die na afloop van het derde jaar van de planperiode moet worden opgemaakt.
De plus, les informations sur l'efficacité du médicament chez les femmes présentant une surcharge pondérale, en particulier au cours de la troisième année, étaient jugées insuffisantes.
Bovendien werd de informatie over de werkzaamheid bij zwaarlijvige vrouwen, voornamelijk in het derde jaar van gebruik, als ontoereikend beschouwd.
La subvention de fonctionnement est accordée pour la période couverte par le plan de politique et peut être ajusté au cours de la troisième année de cette période.
De werkingssubsidie wordt toegekend voor de periode waarop het beleidsplan betrekking heeft en kan tussentijds aangepast worden in het derde jaar van deze periode.
À partir de la troisième année, ce traitement est réduit de 20 pour cent sur base annuelle.
Vanaf het derde jaar wordt dit salaris elk jaar met 20 procent verminderd.
L'accroissement de 10% des quotas, prévu à partir de la troisième année, sera appliqué six mois plus tôt que prévu.
De verhoging van de contingenten met 10%, die vanaf het derde jaar zou plaatsvinden, wordt zes maanden eerder toegepast dan was voorzien.
Cet enseig­nement a tendance à devenir obligatoire à partir de la troisième année d'école pri­maire.
Dit onderricht is vaak vanaf het derdejaar van het lager onderwijs verplicht.
La Commission établira un rapport sur les réalisations de l'Observatoire au cours de la troisième année suivant l'entrée en vigueur de ce règlement.
In de loop van het derde jaar na de inwerkingtreding van deze verordening zal de Commissie een verslag opstellen over hetgeen het waarnemingscentrum heeft verwezenlijkt.

Résultats: 241, Temps: 0.039

Voir également


au cours de la troisième année
in het derde jaar tijdens het derde tocpassingsjaar loop van het derde toepassingsjaar
au revenu de la troisième année
inkomen van het derde jaar
de la troisième année qui suit
van het derde jaar na van het derde jaar volgende
de la troisième année de l'accord
van het derde jaar van de overeenkomst
de la troisième année calendaire suivant l'année
van het derde kalenderjaar dat volgt op het jaar
de la troisième année suivant l'entrée en vigueur
van het derde jaar na de inwerkingtreding van het derde jaar volgend op de inwerkingtreding

"De la troisième année" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus