DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA DÉMOCRATIE EN NÉERLANDAIS

Traduction de Des Droits De L'homme Et De La Démocratie en Néerlandais

Résultats: 240, Temps: 0.0792

Exemples d'utilisation de Des Droits De L'homme Et De La Démocratie dans une phrase et leurs traductions

Coopération dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie.
Samenwerking op het gebied van de mensenrechten en de democratie.
Deux financements d'actions relatives à la promotion des droits de l'homme et de la démocratie en faveur.
Financieringen voor maatregelen met betrekking tot de bevordering van de mensenrechten en de democratie ten behoeve van.

De mensenrechten en de democratie

Il s'agit évidemment de la question des droits de l'homme et de la démocratie.
Ik bedoel natuurlijk de mensenrechten en de democratie.
Mais le gouvernement de la Chine doit avoir le courage de progresser dans le domaine de l'État de droit, des droits de l'homme et de la démocratie.
Maar de regering van China zou de moed moeten opbrengen om ook op het gebied van de rechtsstaat, de mensenrechten en de democratie vooruitgang te boeken.

Voor mensenrechten en democratie

L'espace des droits de l'homme et de la démocratie s'élargit.
De ruimte voor mensenrechten en democratie wordt groter.
Dernier élément mais non des moindres, je tiens à me féliciter de la création de la direction des droits de l'homme et de la démocratie dans le système du SEAE.
Niet in de laatste plaats wil ik de oprichting van het directoraat voor mensenrechten en democratie binnen de Europese Dienst voor extern optreden verwelkomen.

De mensenrechten en democratie

Le respect des droits de l'homme et de la démocratie sont des conditions sine qua non de la politique d'assistance et de coopération de l'UE.
Naleving van de mensenrechten en democratie zijn een conditio sine qua non voor het steun- en samenwerkingsbeleid van de EU.
C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles nous devrions continuer à nous engager en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, en Chine également.
Dat is een van de vele redenen waarom wij ons sterk moeten blijven maken voor de mensenrechten en democratie in China.

Van mensenrechten en democratie

Intégration de la promotion des droits de l'homme et de la démocratie dans les programmes d'aide communautaires.
Integreren van de bevordering van mensenrechten en democratie in de EG-bijstandsprogramma's.
Financements d'actions dans le domaine de la promotion des droits de l'homme et de la démocratie en faveur.
Vier financieringen van acties ter bevordering van mensenrechten en democratie ten behoeve van.

Mensenrechten en democratie

L'appui aux réformes politiques dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie reste l'une des priorités du programme indicatif national 2007-2010.
Het ondersteunen van de politieke hervormingen op de terreinen mensenrechten en democratie blijft een prioriteit in het nationale indicatieve programma voor2007-2010.
Elle a réaffirmé cet engagement dans le cadre stratégique de l'UE et le plan d'action de l'UE de 2012 en faveur des droits de l'homme et de la démocratie.
Die gehechtheid is nogmaals bevestigd in het strategisch EU-kader voor en het EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie, die in 2012 zijn vastgesteld.
D'autres exemples de phrases
Financements dans le domaine de la promotion des droits de l'homme et de la démocratie en faveur de.
Financieringen op het gebied van de bevordering van de mensenrechten en de democratie ten gunste van.
La majorité des pays ACP sont signataires de traités internationaux dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie.
De meeste ACS-landen zijn ondertekenaars van internationale verdragen op het gebied van men senrechten en democratie.
Dans le cas du Cambodge, la situation des droits de l'homme et de la démocratie est plus inquiétante.
De situatie in Cambodja op het gebied van de mensenrechten en de democratie is veel zorgwekkender.
Ces subventions visent à promouvoir le respect des droits de l'homme et de la démocratie partout dans le monde.
De subsidies zijn bedoeld om de eerbiediging van de mensenrechten en de democratie overal ter wereld te bevorderen.
La situation des droits de l'homme et de la démocratie en Iran continue d'être extrêmement préoccupante.
De situatie van de mensenrechten en de democratie in Iran is nog steeds hoogst bedenkelijk.
Vu ses résolutions antérieures sur la situation des droits de l'homme et de la démocratie en Ouzbékistan, ainsi que dans les pays d'Asie centrale.
Onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over de situatie van de mensenrechten en de democratie in Oezbekistan en de Centraal-Aziatische landen.
Ce rapport et cette résolution traduisent clairement l'importante que le Parlement attache au respect des droits de l'homme et de la démocratie.
In dit verslag en deze resolutie komt duidelijk het belang naar voren dat het Parlement hecht aan het eerbiedigen van de mensenrechten en de democratie.
Deux projets de financement dans les domaines de la«promotion des droits de l'homme et de la démocratie» en faveur de.
Twee projecten voor financiering op het gebied van de„ bevordering van de mensenrechten en de democratie" ten gunste van.
L'accord en cours de négociation devrait évidemment aussi reposer sur le respect des droits de l'homme et de la démocratie.
De overeenkomst waarover wij nu onderhandelen, moet uiteraard ook gebaseerd zijn op naleving van de mensenrechten en de democratie.
L'intensification de la collaboration économique ne peut être considérée séparément des progrès dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie.
Intensivering van de economische samenwerking kan niet los worden gezien van vooruitgang op het gebied van de mensenrechten en de democratie.
Le Parlement européen est un ardent défenseur de la paix, des droits de l'homme et de la démocratie.
Het Europees Parlement is een voorvechter van de vrede, de mensenrechten en de democratie.
La Guinée est un État signataire de l'accord de Cotonou, qui exige le respect des droits de l'homme et de la démocratie.
Guinee is ondertekenaar van de Overeenkomst van Cotonou, waarin wordt geëist dat de mensenrechten en de democratie worden geëerbiedigd.
Objet: octroi de 1 890 370 écus pour huit pro jets relatifs à la promotion et à la sauvegarde des droits de l'homme et de la démocratie.
Betreft: toekenning van 1 890 370 ecu voor acht projecten die betrekking hebben op de bevor­dering en het beschermen van de mensenrechten en de democratie.
Le seul crime de James a été de parler ouvertement et de faire campagne en faveur des droits de l'homme et de la démocratie en Birmanie.
James' enige misdaad ligt in het feit dat hij campagne voerde voor de mensenrechten en de democratie in Birma.
Le Conseil a mené une discussion approfondie sur la promotion des droits de l'homme et de la démocratie dans les relations extérieures de l'UE.
De Raad heeft een diepgaande bespreking gehouden over de bevordering van mensenrechten en democratie in de buitenlandse betrekkingen van de EU.
De l'éducation, de la formation et de la surveillance dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie, et dans le domaine couvert par le point vii;
Onderwijs, opleiding en toezicht op het gebied van mensenrechten en democratie, en met betrekking tot punt vii;
De même, les interventions de l'UE en faveur des droits de l'homme et de la démocratie n'ont amené que peu de progrès.
Met de EU‑maatregelen ter bevordering van mensenrechten en democratie werd evenmin veel vooruitgang geboekt.
Les principaux problèmes mondiaux de notre époque sont la lutte contre le terrorisme, la promotion des droits de l'homme et de la démocratie, le développement économique et la lutte contre la pauvreté.
De grote mondiale vragen van onze tijd zijn bestrijding van terrorisme, bevordering van mensenrechten en democratie, economische ontwikkeling en armoedebestrijding.

Résultats: 240, Temps: 0.0792

Mot par mot traduction


de
- van voor om met uit
et
- en van zowel dan met
de
- van voor om met uit

"Des droits de l'homme et de la démocratie" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus