EN VÉRITÉ EN NÉERLANDAIS

Traduction de En Vérité en Néerlandais

Résultats: 245, Temps: 0.1617

eigenlijk (60) voorwaar (42) in werkelijkheid (38) in feite (26) waarlijk (16) om eerlijk (10) inderdaad (7) in waarheid (6)

Exemples d'utilisation de En Vérité dans une phrase et leurs traductions

Eigenlijk

( en fait , vraiment , en réalité )
Ce fut en vérité un terrible désastre pour Princeton.
Het was eigenlijk een grote ramp voor Princeton.
En vérité, je suis la plus lente de la classe.
Eigenlijk ben ik de langzaamste loopster.

Voorwaar

( certes , car , en vérité )
En vérité, les mécréants, ne réussiront pas.
Voorwaar, de ongelovigen zullen niet welslagen.
En vérité ce sont des menteurs.
Voorwaar, zij zijn zeker leugenaars.

In werkelijkheid

En vérité, les choix sont limités.
Maar in werkelijkheid zijn de keuzes beperkt.
Mais en vérité... vous êtes nés fous.
Maar in werkelijkheid... ben je geboren als krankzinnige.

In feite

En vérité, je suis ici pour m'excuser pour hier.
In feite kwam ik om mij te verontschuldigen voor gisteren.
En vérité ce n'est pas une île.
In feite is dit geen eiland.
Ils dirent:«En vérité, nous sommes envoyés à des gens criminels.
Zij antwoordden: Waarlijk, wij werden gezonden om een zondig volk te verdelgen.
En vérité, la Terre tourne autour du soleil et non point le contraire.
Waarlijk, de aarde draait om de zon... en niet andersom.

Om eerlijk

En vérité, j'ai décidé d'une autre forme de paiement... Andras Halmi.
Om eerlijk te zijn wil ik een andere vorm van betaling.
Mais en vérité, j'en ai fini avec cette histoire de gangster.
Maar om eerlijk te zijn... heb ik 't wel gehad met deze gangster-onzin.
D'autres exemples de phrases
En vérité, tu es un shinobi très puissant.
Je bent eigenlijk een heel krachtige shinobi.
Mais en vérité... le fait que tu sois princesse est une sorte de miracle.
Maar eigenlijk... is het een wonder dat je 'n prinses bent.
En vérité, Il n'aime pas les infidèles.
Voorwaar, Hij houdt niet van de ongelovigen.
En vérité, ils disent que c'est une chose complètement inconsciente.
Eigenlijk zeggen ze dat het iets is... wat volslagen onbewust is.
Qu'en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez?
Waar waarlijk voor jullie in is wat jullie kiezen?
En vérité, c'est un système en crise.
Maar in werkelijkheid ligt dit systeem overhoop.
En vérité, vous et tout ce que vous adorez.
Voorwaar jullie en wat jullie aanbidden.
En vérité, elles veulent un Homme. qui écoute leur estomac!
Wat ze in werkelijkheid willen, is een man... die naar hun maag luistert!
En vérité, je l'ai fait, Meredith.
In feite, ik deed, Meredith.
En vérité, c'est la seule hypothèse Qu'on a pour le moment.
Eigenlijk is het voor het moment onze enige theorie.
En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent.
Voorwaar, Allah zal tussen hen rechtspreken over dat waarover zij van mening verschillen.
Oui, en vérité.
Ja, inderdaad.
En vérité, Jacques, je devais rencontrer une jeune femme.
In werkelijkheid, Jacques, moet ik hier een jonge vrouw ontmoeten.
En vérité, nous avions peur qu'il choisisse cette solution.
In feite waren we bang dat hij die weg zou inslaan.
En vérité, on ne veut rien du tout.
Eigenlijk willen we helemaal geen dingen.
En vérité, je voulais.
Voorwaar ik wilde.
Mes offenses, en vérité je les connais.
Mijn vergrijpen, waarlijk, ik ken ze.
Et en vérité tu guides vers un chemin droit.
En voorwaar, jij leidt zeker naar een recht Pad.

Résultats: 245, Temps: 0.1617

Voir également


en vérité je
waarlijk , ik voorwaar , ik eigenlijk heb ik
en vérité allah
voorwaar , allah
en vérité tu
voorwaar , jij waarlijk , gij
ce sont en vérité
voorwaar , daarin zijn
en toute vérité et équité
in waarheidsgetrouwheid en rechtvaardigheid in waarachtigheid en rechtvaardigheid in waarheid en rechtvaardigheid
en fait
eigenlijk in feite feitelijk in werkelijkheid
en lui disant la vérité
door de waarheid te vertellen door het vertellen van de waarheid hem gewoon de waarheid vertellen
le livre en toute vérité
boek met de waarheid

Mot par mot traduction


en
- in met door op van als er ten

Phrases dans l'ordre alphabétique


en vérité

"En vérité" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus