ET INSTALLATIONS EN NÉERLANDAIS

Traduction de Et Installations en Néerlandais

Résultats: 241, Temps: 0.1454

en inrichtingen (10) en installaties (156) en voorzieningen (8) en -installaties (5) en fabrieken (5) en faciliteiten (4)

Exemples d'utilisation de Et Installations dans une phrase et leurs traductions

En inrichtingen

Les institutions, comités, services et installations de la Communauté;
De instellingen, comités, diensten en inrichtingen der Gemeenschap;
Contrôle l'application de ces mesures dans les institutions, comités, services et installations de la Communauté;
Ziet toe op de toepassing van die maatregelen in de instellingen, comités, diensten en inrichtingen van de Gemeenschap;

En installaties

Les appareils et installations présentent des garanties suffisantes de bon fonctionnement.
De apparaten en installaties bieden voldoende waarborgen voor een goede werking.
BAR_ Premier équipement en matériel et installations _BAR_ 15000 _BAR_ _BAR_ 15000 _BAR.
BAR_ Aanschaf van materieel en installaties _BAR_ 15000 _BAR_ _BAR_ 15000_BAR.

En voorzieningen

Redevances d'aéroport et installations.
Gebruiksvergoedingen voor luchthavens en voorzieningen.
Ne soient appliquées que dans les établissements et installations qui appliquaient ces règles au 1er novembre 2002; et.
Alleen worden toegepast in bedrijfsruimten en voorzieningen die die voorschriften op 1 november 2002 toepasten, en.
D'autres exemples de phrases
L'inspection des chaudières et installations de chauffage.
Keuring van verwarmingsketels en -installaties.
Entretient et nettoie les lieux de travail et installations exécute diverses tâches de nettoyage.
Onderhoudt en kuist werkplaatsen en installaties en verricht diverse schoonmaakwerkzaamheden.
Variation nette des postes terrains, immeubles et installations Autres diminutions d'actifs.
Netto-afname in terreinen, gebouwen en installaties Overige afname van activa.
Services et installations.
Diensten en faciliteiten.
Différents autres équipements et installations _BAR_ 222008 _BAR.
Verschillende andere uitrustingen en installaties _BAR_ 222008_BAR.
BAR_ Premier équipement en matériel et installations _BAR_ 5000 _BAR_ 5000 _BAR_ 20000 _BAR.
BAR_ Eerste aanschaf van materieel en installaties _BAR_5000 _BAR_5000 _BAR_ 20000_BAR.
BAR_ Renouvellement de matériel et installations _BAR_ 20000 _BAR_ 20000 _BAR_ 20000 _BAR.
BAR_ Vervanging van materieel en installaties _BAR_ 20000 _BAR_ 20000 _BAR_ 20000_BAR.
BAR_ Location de matériel et installations _BAR_ 40000 _BAR_ 27000 _BAR_ 10000 _BAR.
BAR_ Huur van materieel en installaties _BAR_ 40000 _BAR_ 27000 _BAR_ 10000_BAR.
Premier équipement en matériel et installations.
Eerste aanschaf van materieel en installaties.
Renouvellement de matériel et installations.
Vervanging van materieel en installaties.
Location de matériel et installations.
Huur van materieel en installaties.
Premier équipement matériel et installations techniques.
Eerste uitrusting technisch materieel en installaties.
Équipement et installations.
De uitrusting en installaties.
Toutes autres machines, appareils et installations électriques.
Alle andere elektrische machines, toestellen en installaties.
Constituants de sécurité, sous-systèmes, génie civil et installations.
Veiligheidscomponenten, subsystemen, infrastructuur en installaties.
Investissements dans des équipements et installations propres«technologie intégrée».
Investeringen in apparatuur en installaties voor schonere technologieën geïntegreerde technologie.
Amélioration des équipements collectifs municipaux et installations portuaires à Kotka Kotkan Satama Oy 10,01·Τ.
Verbetering van de gemeentelijke voor­zieningen en haveninstallaties in Kotka Kotkan Satama Oy.
La description des services et installations couverts par chaque type de redevance.
De omschrijving van de diensten en de installatie waarvoor de verschillende categorieën heffingen zijn bestemd;
Sûreté/Navires et installations.
Beveiliging/ Schepen en havenfaciliteiten.
Ouvrir l'accès à des infrastructures et installations de recherche uniques;
De toegang tot unieke onderzoeksinfrastructuren en -faciliteiten openen.
Il décide quels membres du personnel, équipements et installations seront mis à la disposition du Fonds.
Hij beslist welke personeelsleden, uitrusting en installaties ter beschikking worden gesteld aan het Fonds.
BAR_ Premier équipement en matériel et installations _BAR_ 5000 _BAR_ 5000 _BAR_ p. m. _BAR.
BAR_ Eerste aanschaf van materieel en installaties _BAR_5000 _BAR_5000 _BAR_ p.m._BAR.
BAR_ Renouvellement de matériel et installations _BAR_ 20000 _BAR_ 20000 _BAR_ p. m. _BAR.
BAR_ Vervanging van materieel en installaties _BAR_ 20000 _BAR_ 20000 _BAR_p.m._BAR.
Les EEOSR doivent spécifier les processus, activités et installations caractéristiques du secteur concerné qui doivent être inclus à l'intérieur des frontières organisationnelles.
In de OEFSR moet worden omschreven welke karakteristieke processen, activiteiten en inrichtingen van de onderzochte sector binnen de organisatiegrenzen moeten vallen.

Résultats: 241, Temps: 0.1454

Voir également


immeubles et installations
gebouwen en installaties
des bâtiments et installations
gebouwen en installaties
chauffage et installations sanitaires
verwarming en sanitaire installaties
et installations de stockage
en opslagfaciliteiten en installaties voor de opslag
les locaux et installations doivent
lokalen en installaties moeten
équipements et installations électriques doivent
de elektrotechnische apparatuur en installaues moeten de elektrotechnische apparatuur en installaties moeten
l'achat de matériel et installations
aanschaf van materieel en installaties
les équipements et installations mécaniques
de mechanische apparatuur en installaties de mechanische apparatuur en installaues
les lignes et installations de chemin de fer
de spoorlijnen en -installaties
l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations
gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in installaties
et d'autres installations
en andere installaties alsook andere voorzieningen en enkele andere faciliteiten en andere inrichtingen en andere voorzieningen
des installations et équipements
installaties en uitrusting van faciliteiten en apparatuur de bedrijfsruimten en uitrusting
et dans les installations
en installaties en in inrichtingen
et que les installations
en dat de installaties
des constructions et des installations
bouwwerken en installaties

Mot par mot traduction


"Et installations" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus