ET L'ABSENCE EN NÉERLANDAIS

Traduction de Et L'absence en Néerlandais

Résultats: 239, Temps: 0.0877

en het ontbreken (82) en het gebrek aan (25) en de afwezigheid (25) en gelet op het feit dat geen (8) en de ontstentenis (5) en het uitblijven (3)

Exemples d'utilisation de Et L'absence dans une phrase et leurs traductions

En het ontbreken

Le manque de coopération effective entre les parties prenantes et l'absence de vision;
Een gebrek aan effectieve samenwerking tussen belanghebbenden en het ontbreken van visie.
Ces caractéristiques biologiques et l'absence d'évaluation fiable concernant le stock devraient encourager une gestion plus prudente.
In het licht van deze biologische eigenschappen en het ontbreken van een betrouwbare bestandsopname zou er meer aan preventief beheer moeten worden gedaan.

En het gebrek aan

Des organismes de défense de l'environnement ont toutefois exprimé leurs craintes en ce qui concerne les projets d'infrastructure et l'absence d'évaluation complète et transparente des incidences sur l'environnement.
Er werd enige bezorgdheid geuit door milieuorganisaties met betrekking tot infrastructuurprojecten en het gebrek aan een uitgebreide en doorzichtige beoordeling van de milieueffecten.
La détérioration rapide de la situation budgétaire de plusieurs États membres et l'absence de volonté politique de remédier à cette situation préoccupent sérieusement la Commission.
De snelle verslechtering van de begrotingssituatie van meerdere lidstaten en het gebrek aan politieke wil om hieraan iets te doen kwalificeert de Commissie als ronduit zorgelijk.

En de afwezigheid

Une tragi-comédie sur la vie et l'absence de vie.
Een moderne tragikomedie over 't leven en de afwezigheid van 't leven. Vol met grappen.
Les avantages évidents sont la longue durée d'utilisation et l'absence de problèmes.
De lange gebruiksduur en de afwezigheid van compliance-problemen een duidelijk voordeel van.

En geen

Cette alternance entre l'espoir et l'absence d'espoir est insupportable.
Dit afschuwelijke hangen tussen hoop en geen hoop maakt de ziel ziekt.
Tout comme leur cafouillage ADN et l'absence de témoin oculaire.
Net als de fouten die ze maakten met het DNA-bewijs en geen ooggetuigen van de misdaad.

En gebrek

On oublie que la pauvreté et l'absence de développement demeurent encore et toujours des problèmes majeurs dans de nombreux pays de l'ANASE.
Daarbij wordt dan vergeten dat armoede en gebrek aan ontwikkeling nog steeds hoofdproblemen zijn in veel ASEAN-landen.
L'exclusion sociale, les inégalités, le chômage, la précarité de l'emploi et l'absence de protection sociale ont aussi une influence directe sur la pauvreté et le développement durable.
Sociale uitsluiting en ongelijkheid, werkloosheid en gebrek aan sociale bescherming hebben ook een directe invloed op de armoede en de duurzame ontwikkeling.
D'autres exemples de phrases
Et l'absence de réponse à un ordre direct d'un officier supérieur.
En niet reageren op een direct bevel van een superieur.
Ces approches différentes et l'absence de législation horizontale dans les autres États membres sont susceptibles de créer des entraves aux échanges de denrées alimentaires.
Als gevolg van deze verschillende benaderingen en het ontbreken van horizontale wetgeving in andere lidstaten kunnen er belemmeringen voor de handel in levensmiddelen ontstaan.
L'éloignement des grands centres de décision et l'absence de masse critique pour le déroulement de nombreuses activités.
Afstand tot de belangrijkste markten en de grote besluitvormingscentra en het ontbreken van kritische massa voor de economische duurzaamheid van allerlei activiteiten.
L'existence d'autres groupes de distribution et l'absence d'obstacles significatifs à l'entrée assureront le maintien d'une concurrence effective sur le marché ibérique de la distribution.
Door de aanwezigheid van andere distributieconcerns en de afwezigheid van wezenlijke belemmeringen voor toetreding tot de markt wordt de effectieve mededinging op de Iberische distributiemarkt gewaarborgd.
La politique budgétaire procyclique de 2011 à 2013 et l'absence d'une politique budgétaire anticyclique en 2014 ont inutilement aggravé les difficultés sociales17.
Het procyclische begrotingsbeleid in 2011-2013 en het uitblijven van anticyclisch begrotingsbeleid in 2014 hebben de sociale nood onnodigvergroot17.
Les atermoiements et l'absence d'une réponse coordonnée au niveau de l'UE ont aggravé l'impact sur l'environnement.
Daardoor kwam actie vertraagd op gang en de afwezigheid van een gecoördineerde EU-reactie verergerde de impact op het milieu.
Des dizaines de personnes qui participaient aux violentes manifestations contre la vie chère et l'absence dans le pays d'un marché libre ont perdu la vie.
Tientallen mensen die deelnamen aan gewelddadige demonstraties tegen de hoge kosten van levensonderhoud en het gebrek aan een vrije markt hebben het leven verloren.
L'un des points principaux concernait l'absence d'une synthèse des rapports d'audit et l'absence de suivi.
Tot de belangrijkste kritiekpunten behoorden het gebrekkige overzicht over auditrapporten en het ontbreken van follow-up.
Étant donné l'existence de flux commerciaux importants et l'absence d'entraves d'ordre législatif, les marchés géographiques correspondent à l'EEE.
Gezien de belangrijke handels stromen en de afwezigheid van wettelijke belemmeringen, werd de EER als de geografische markt beschouwd.
J'étais aussi motivé par l'apparente incompétence des gouvernements, du monde académique et l'absence de solutions de la part des scientifiques.
Ik werd ook gemotiveerd door de schijnbare incompetentie van overheden, de academische wereld en het ontbreken van aangeboden oplossingen door wetenschappers.
La stabilité relative, le niveau élevé des rejets, le respect insuffisant des règles et l'absence d'avis scientifiques dans certains cas représentent des facteurs supplémentaires.
De relatieve stabiliteit, de hoge teruggooiniveaus, de povere naleving en het gebrek aan voldoende wetenschappelijk advies zijn aanvullende oorzaken.
La persistance d'obstacles à une véritable intégration du marché, l'existence de politiques nationales non coordonnées et l'absence de position commune vis-à-vis des pays non-membres de l'UE sapent tout progrès.
Hardnekkige belemmeringen voor een daadwerkelijke marktintegratie, ongecoördineerde nationale beleidskeuzes en de afwezigheid van een gemeenschappelijk standpunt tegenover niet-EU-landen bemoeilijken de vooruitgang.
Le transfert de l'information reste toujours aussi lent et l'absence de contrôle aussi patent.
De overdracht van informatie is nog altijd even traag en het gebrek aan controle zonneklaar.
quelconque relevant des télécommunications, une transmission destinée à un public virtuellement indéfini et l'absence de confidentialité du message transmis.
de telecommunicatie vallen, een overbrenging bestemd voor een virtueel niet-omschreven publiek en het ontbreken van vertrouwelijkheid van de overgebrachte boodschap.
de confiance est l'incertitude concernant leurs droits contractuels essentiels et l'absence de cadre contractuel clair en matière de contenu numérique.
aan vertrouwen is de onzekerheid over hun belangrijkste contractuele rechten en het gebrek aan een duidelijk contractueel kader voor digitale inhoud.
Ces incohérences peuvent s'expliquer par le grand nombre d'amendements(55 à ce jour) et l'absence complète d'un ensemble de définitions.
Het gebrek aan samenhang kan worden verklaard door het grote aantal wijzigingen( 55 tot nu toe) en het volledig ontbreken van een reeks definities.
Vu les demandes adressées le 26 avril 2000 et le 30 juin 2000 à la Commission nationale mixte des Mines et l'absence d'avis;
Gelet op de aanvragen gericht op 26 april 2000 en 30 juni 2000 aan de Nationale Gemengde Mijncommissie en het ontbreken van een advies;
Seulement 23% des consommateurs polonais réalisent des achats sur l'interne et l'absence de confiance s'avère en être l'une des raisons principales.
Slechts 23 procent van de Poolse consumenten doet aankopen via internet, en een gebrek aan vertrouwen blijkt een van de hoofdoorzaken van dit verschijnsel te zijn.
Je regrette l'ambiguïté des termes et l'absence de référence plus nette à la laïcité.
Ik betreur dan ook de vaagheid van de gekozen termen, evenals het ontbreken van een duidelijker verwijzing naar het seculiere karakter van de tekst.
Je regrette la disparition de la présidence tournante du Conseil et l'absence de référence aux racines de notre culture et de notre histoire communes.
Ik betreur het echter ten zeerste dat het roulerend voorzitterschap van de Raad wordt afgeschaft en dat er niet wordt gerefereerd aan de gemeenschappelijke wortels van onze cultuur en onze geschiedenis.

Résultats: 239, Temps: 0.0877

Voir également


et l'absence d' avis
en gelet op het feit dat geen advies en het uitblijven van advies en het ontbreken van een advies
la pauvreté et l'absence
armoede en het gebrek aan
du traitement et l'absence
de behandelperiode , en afwezigheid
et l'absence de recours
en geen noodmedicatie en geen gebruik
et l'absence de contrôle
en het ontbreken van controle en het gebrek aan controle
caractère purement informatif et l'absence
louter informatieve karakter en het gebrek
manque de transparence et l'absence
het gebrek aan transparantie en het ontbreken gebrek aan transparantie en een gebrek aan
et l'absence de stratégie précise dans les programmes
en het ontbreken van een duidelijke strategie in de programma's
et en l'absence
en bij ontstentenis en in afwezigheid en bij gebrek aan en zonder
et par l'absence
en het ontbreken en door de afwezigheid en door het gebrek aan
et pour l'absence
en over het uitblijven en het gebrek aan
des zones et par l'absence
gebieden en door het ontbreken de betrokken gebieden en het ontbreken
et de l'absence
en het ontbreken en geen en de afwezigheid en het gebrek aan
et sur l'absence
en het gebrek en het ontbreken
et conséquences de l'absence
en gevolgen van het ontbreken
l'absence d' information et fournit
van het ontbreken van de informatie vermeldt en
et compte tenu de l'absence
en aangezien er geen

Mot par mot traduction


et
- en van zowel dan met alsmede and

"Et l'absence" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus