ILS REPRÉSENTENT EN NÉERLANDAIS

Traduction de Ils Représentent en Néerlandais

Résultats: 238, Temps: 0.2934

Exemples d'utilisation de Ils Représentent dans une phrase et leurs traductions

Ils représentent toujours les affaires légales de Bishop.
Zij vertegenwoordigen nog steeds Bishop's legitieme bedrijven.
Ils représentent le futur de l'espèce.
Zij vertegenwoordigen de toekomst van onze soort.
Ils représentent un élément important de l'infrastructure rurale.
Zij vormen een belangrijk onderdeel van de agrarische infrastructuur.
Ils représentent 40% de la communauté scientifique américaine.
Zij vormen 40 procent van de Amerikaanse wetenschappelijke gemeenschap.
Ils représentent mon ancienne vie.
Zij zijn m'n oude leven.
Ils représentent l'avenir de notre société, quel que soit le milieu dont ils sont issus.
Zij zijn de toekomst van onze samenleving, ongeacht hun achtergrond.

Ze vertegenwoordigen

Ils représentent un danger évident pour l'humanité.
Ze vertegenwoordigen een duidelijk gevaar voor de hele mensheid.
Ils représentent Cheval Noir.
Ze vertegenwoordigen Nighthorse.
D'autres exemples de phrases
Ils représentent l'Agence dans les actes publics et sous seing privé.
Zij vertegenwoordigen het Agentschap in openbare en onderhandse akten.
Ils représentent tout ce que j'essaie d'oublier.
Zij vertegenwoordigen alles wat ik probeer te vergeten.
Ils représentent les montants des aides accordées aux entreprises.
Zij vormen de bedragen van de aan de ondernemingen toegekende steun.
Ils représentent à peine 13% des députés.
Zij vertegenwoordigen amper dertien procent van de stemmen.
Ils représentent la majorité.
Zij zijn de meerderheid hier.
Ils représentent 3,1% des travailleurs de l'Union.
Zij vormen 3,1% van de werknemers in de EU.
Ils représentent une menace majeure pour les patients et l'industrie en Europe.
Zij vormen een ernstige bedreiging voor de patiënt en het Europese bedrijfsleven.
Ils représentent le plan du programme d'armement.
Zij vertegenwoordigen de blauwdruk... voor het ganse wapenprogramma.
Prenez ces deux vaillants soldats. Ils représentent Rome.
Neem die twee vitale jongemannen Zij zijn Rome.
Ils représentent les États membres en tant qu'actionnaires de la Banque.
Zij vertegenwoordigen de lidstaten als aandeelhouders van de Bank.
Ils représentent les Sioux.
Zij vertegenwoordigen de Sioux.
Ils représentent les organismes principaux qui auront à appliquer les exigences de la directive.
Zij vertegenwoordigen de voornaamste organisaties die de eisen van de richtlijn zullen moeten toepassen.
Ils représentent la légitimité nationale, qu'incarnent les ministres au sein du Conseil.
Zij vertegenwoordigen de nationale legitimiteit die de ministers van de Raad belichamen.
Ils représentent les 15 souverainetés nationales et non une souveraineté européenne.
De afgevaardigden vertegenwoordigen de vijftien nationale soevereiniteiten, en niet één Europese soevereiniteit.
Ils représentent le feu qui brûle dans le coeur d'un guerrier.
Zij symboliseren het vuur dat woedt in het hart van een strijder.
Ils représentent près de 45% des dépenses etl'Italie estle premier bénéficiaire.
Zij zijn goed voor bijna 45% van de uitgaven en Italië is de grootste begunstigde.
Ils représentent 3% seulement du commerce mondial.
Ze vertegenwoordigen slechts 3% van de wereldhandel.
Et là, ils représentent la NFL.
Nu verdedigen ze de NFL.
Ils représentent 3% seulement du commerce mondial.
Ze vertegenwoordigen slechts 3% van de wereld handel.
Ils représentent 98,5% de la population totale.
Zij maken 98,5% van de totale bevolking uit.

Résultats: 238, Temps: 0.2934

Phrases dans l'ordre alphabétique


ils représentent

"Ils représentent" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus