IMMOBILISATION EN NÉERLANDAIS

Traduction de Immobilisation en Néerlandais

Résultats: 243, Temps: 0.107

Exemples d'utilisation de Immobilisation dans une phrase et leurs traductions

S'il y a immobilisation, une étude complète doit être effectuée.
Indien immobilisatie optreedt, dient een volledige studie te worden uitgevoerd.
Intervention chirurgicale majeure avec immobilisation prolongée(voir rubrique 4.4);
Zware operatie met langdurige immobilisatie zie rubriek 4.4.
Immobilisation par un État du port.
Aanhouding door een havenstaat.
Informations supplémentaires en cas d'immobilisation.
Aanvullende informatie in het geval van aanhouding.
L'immobilisation temporaire du navire de pêche;
De tijdelijke stillegging van het vissersvaartuig;
Le motif précis de l'immobilisation temporaire du véhicule habituellement exploité;
De precieze reden voor de tijdelijke stillegging van het gewoonlijk gebruikte voertuig;

Vast actief

La durée d'utilité d'une immobilisation est déterminée comme suit.
De gebruiksduur van een vast actief wordt als volgt bepaald.
La durée de vie utile d'une immobilisation est déterminée comme suit.
De gebruiksduur van een vast actief wordt als volgt bepaald.

Vaste activa

Autres immobilisation financières.
Andere financiële vaste activa.
Les coûts de maintenance de ces logiciels ne sont pas considérés comme une immobilisation.
De onderhoudskosten van deze softwareprogramma's worden niet als vaste activa beschouwd.

Een immobilisatie

Unilatéral, traité par attelles ou par une immobilisation inférieure à 6 mois.
Unilateraal, behandeld met spalken of een immobilisatie van minder dan 6 maanden;
Unilatéral, traité par attelles ou par une immobilisation inférieure à 6 mois.
Unilateraal, behandeld met spalken of met een immobilisatie van minder dan 6 maand.

De aanhouding

La date de levée de l'immobilisation.
De datum waarop de aanhouding is opgeheven;
La durée de l'immobilisation, en jours.
De duur van de aanhouding, in dagen;
D'autres exemples de phrases
La concentration d'essai la plus basse qui cause une immobilisation de 100% durant l'essai.
Laagste testconcentratie die binnen de testperiode 100% immobilisatie veroorzaakte.
Cependant, il est possible qu'une fixation externe ne fournisse pas une immobilisation suffisante.
Externe fixatie kan echter voor onvoldoende immobilisatie zorgen.
L'immobilisation de remplacement peut avoir été acquise pendant l'exercice fiscal précédant la cession.
Het vervangende actief mag zijn aangeschaft in het belastingjaar voorafgaand aan de vervreemding.
Suivi des inspections et de l'immobilisation.
Maatregelen volgend op inspecties en aanhouding.
Les coûts de maintenance de ces bases de données ne sont pas considérés comme une immobilisation.
De onderhoudskosten van deze databanken worden niet als vaste activa beschouwd.
Le motif de l'immobilisation.
Reden voor aanhouding;
Le port et la date d'immobilisation.
Haven en datum van aanhouding.
On ne peut donc pas parler de vol ou d'immobilisation.
Er is geen sprake van diefstal van vaste activa.
Article 10- Suivi des inspections et de l'immobilisation.
Artikel 10- maatregelen volgend op inspecties en retentie.
Le motif précis de l'immobilisation temporaire du véhicule habituellement exploité;
De precieze reden van de tijdelijke stillegging van het normaal gebruikte voertuig;
Le pays et le port d'immobilisation.
Land en haven van aanhouding;
À l'immobilisation temporaire du navire.
Tijdelijke stillegging van het vaartuig.
De l'immobilisation temporaire du navire;
De tijdelijke stillegging van het vaartuig;
Unilatéral, traité par attelles ou par une immobilisation inférieure à 6 mois.
Unilateraal, behandeld met spalken of door een immobilisatie van minder dan 6 maand.
L'immobilisation des animaux en vue de l'étourdissement ou de la mise à mort.
Het fixeren van dieren met het oog op het bedwelmen of doden;
L'immobilisation totale de votre vaisseau pendant un siècle.
Totale onbeweeglijkheid van je schip, een eeuw lang.

Résultats: 243, Temps: 0.107

Voir également


à une immobilisation
aan een vast actief tot aanhouding
dispositifs d' immobilisation
van immobilisatiesystemen
d'inspection et d' immobilisation
inspectie- en aanhoudingsprocedures van inspectie- en retentiecriteria
immobilisation d' un navire
schip vast aanhouding van een schip
immobilisation temporaire du navire
de tijdelijke stillegging van het vaartuig
attelles ou par une immobilisation
spalken of met een immobilisatie
la fonctionnalité d'une immobilisation corporelle est constante
functionaliteit van materiële vaste activa constant is

"Immobilisation" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus