IN FINE EN NÉERLANDAIS

Traduction de In Fine en Néerlandais

Résultats: 235, Temps: 0.0718

in fine (218) onderaan in (4)

Exemples d'utilisation de In Fine dans une phrase et leurs traductions

Fine

Dans l'article 1er, il y a lieu de lire in fine.
Dient artikel 1 in fine te worden gelezen als volgt.
Une disposition transitoire rédigée comme suit est introduite in fine des statuts.
Een overgangsbepaling wordt in fine van de statuten ingevoegd, luidend als volgt.
D'autres exemples de phrases
Au § 1er, in fine, l'alinéa suivant est ajouté.
In§ 1 in fine wordt het volgende lid toegevoegd.
In fine, ajouter un alinéa rédigé comme suit.
In fine, een lid toevoegen luidend als volgt.
À l'article 15, ajouter in fine deux alinéas rédigés comme suit.
In artikel 15, twee leden in fine toevoegen, luidend als volgt.
Insérer in fine le texte suivant.
In fine volgende tekst invoegen.
Article 10, paragraphe 5, in fine.
Artikel 10, lid 5, in fine.
Article 40, paragraphe 3, point g, in fine.
Art. 40, lid 3, onder g in fine.
Un paragraphe 7, rédigé comme suit, est ajouté in fine.
Een paragraaf 7, opgesteld als volgt, wordt in fine toegevoegd.
Article 54, alinéa 3, in fine.
Artikel 54, derde lid, in fine.
Article 48bis, alinéa 6, in fine.
Artikel 48bis, zesde lid, in fine.
STAPLETON, Thomas(de 1688) cf. in fine.
STAPLETON, Thomas( van 1688) cf. in fine.
Sculpteurs, peintres et architectes cf. in fine.
Beeldhouwers, schilders en architecten cf. in fine.
Au sein du deuxième paragraphe du préambule, in fine.
In de tweede paragraaf van de inleiding, in fine.
Les règles suivantes sont introduites, in fine.
Worden de volgende regels ingevoegd, in fine.
Toxicologie, dans l'alinéa 1/Sang, in fine, la prestation suivante est insérée.
Toxicologie, in alinea, 1/Bloed wordt de volgende verstrekking ingevoegd in fine.
L'article 64 du même décret est complété in fine par un quatrième alinéa libellé comme suit.
Artikel 64 van hetzelfde decreet wordt in fine aangevuld met een vierde lid, luidend als volgt.
Au même article 8bis, littera c, in fine un alinéa 6 est ajouté, libellé comme suit.
In hetzelfde artikel 8bis, litterac, in fine wordt een zesde lid toegevoegd, luidend als volgt.
À l'alinéa 1er, in fine,"notamment l'article 12, alinéa 3";
In het eerste lid, in fine," inzonderheid op artikel 12, derde lid";
À l'article 90 paragraphe 3 in fine, le texte suivant est ajouté.
Aan artikel 90, lid 3, in fine, wordt de volgende tekst toegevoegd.
Un point 4°, rédigé comme suit, est ajouté in fine au même article.
Een punt 4°, als volgt opgesteld, wordt in fine toegevoegd aan hetzelfde artikel.
La règle de cumul après la prestation 655616 est complétée in fine par la phrase suivante.
De cumulregel na de verstrekking 655616 wordt in fine aangevuld met de volgende zinsnede.
En bas de la page 34803, dans le texte français de l'article 8, in fine, lire.
Onderaan bladzijde 34803, in de Franse tekst van artikel 8, in fine, lezen.
L'évolution des dépenses effectues dans le secteur céréalier est donnée au tableau in fine.
De tabel in fine geeft een beeld van de evolutie van de uitgaven in de sector granen.
Art. 2. A l'article 6, in fine, de l'arrête du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 précité, un tiret est ajouté comme suit.
In artikel 6 van het bovengenoemde besluit van de Waalse Regering van 27 juli 2004 wordt in fine een gedachtestreepje toegevoegd luidend als volgt.
Art. 3. A l'article 10, in fine, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 précité, un tiret est ajouté comme suit.
In artikel 10 van het bovengenoemde besluit van de Waalse Regering van 27 juli 2004 wordt in fine een gedachtestreepje toegevoegd luidend als volgt.
Au point 2 in fine du cadre XVII(intitulé« Description des incidences du projet sur l'environnement"), de l'annexe Il du
Aan punt 2 onderaan in kader XVII( getiteld« Beschrijving van de effecten van het project op het leefmilieu) van
Dans l'alinéa qu'il est prévu d'insérer à l'article 3 en projet, in fine, il y a lieu d'écrire"bepaald in hoofdstuk II, aanhangsel
In het aanvullend lid van het ontworpen artikel 3, in fine, schrijve men" bepaald in hoofdstukII, aanhangsel 3, punt 1,
Sous réserve de ce qui est mentionné en B. 4 in fine, il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de déterminer
Onder voorbehoud van wat inB.4 in fine is vermeld, behoort het tot de beleidskeuze van de wetgever de
La section de législation s'interroge sur le sens que revêt à l'alinéa 2, 2°, in fine, le membre de phrase"à moins qu'ils portent sur des
betrekking hebben op werken voor het beheer van het hydrografisch net" in het tweede lid, 2°, in fine.

Résultats: 235, Temps: 0.0718

Mot par mot traduction


"In fine" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus