INSTAURÉ PAR EN NÉERLANDAIS

Traduction de Instauré Par en Néerlandais

Résultats: 246, Temps: 0.1607

gestart door (65) ingesteld door (43) opgericht bij (18) ingevoerd bij (12) geïnitieerd door (9) ingeleid door (7)

Exemples d'utilisation de Instauré Par dans une phrase et leurs traductions

Gestart door

Le traitement par Hepsera doit être instauré par un médecin expérimenté dans la gestion de l'hépatite B chronique.
De behandeling met Hepsera moet worden gestart door een arts die ervaring heeft met de behandeling van chronische hepatitisB.
Le traitement par Xolair doit être instauré par un médecin expérimenté dans le traitement de l'asthme persistant sévère.
De behandeling met Xolair moet worden gestart door een arts die ervaring heeft met de behandeling van ernstig persistent astma.

Ingesteld door

Un traitement par Agenerase doit être instauré par un médecin expérimenté dans la gestion de l'infection par le VIH.
Behandeling met Agenerase moet worden ingesteld door een arts die ervaring heeft met de behandeling van hiv-infectie.
Le fonds de formation syndicale, instauré par la convention collective de travail du 29 janvier 1985 et du 17
Het fonds voor syndicale vorming, ingesteld door de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 1985 en 17 juli 1986 wordt
Cet impôt a été instauré par la loi de finances de 1975.
Deze belasting werd ingevoerd bij de Finance Act 1975.
Le"Fonds de formation syndicale", instauré par la convention collective de travail du 29 janvier 1985 et du 17 juillet 1986, est reconduit pour l'année 2001.
Het" Fonds voor vakbondsopleiding", ingevoerd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 1985 en 17 juli 1986, wordt behouden voor het jaar 2001.

Geïnitieerd door

Le traitement doit être instauré par des professionnels de santé expérimentés dans le diagnostic et le traitement de la PR.
Behandeling met RoActemra dient te worden geïnitieerd door een behandelaar die ervaring heeft met diagnose en behandeling van RA.
Le traitement doit uniquement être instauré par un médecin ayant l'expérience du diagnostic et du traitement de l'ostéoporose.
Behandeling dient alleen te worden geïnitieerd door een arts met ervaring in de behandeling van osteoporose.

Ingeleid door

Le médicament n'est délivré que sur ordonnance et le traitement doit être instauré par un médecin ayant l'expérience du traitement de patients atteints de cancer du sang.
Het middel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar en de behandeling dient te worden ingeleid door een arts die ervaring heeft met de behandeling van patiënten met bloedkanker.
Imatinib Teva n'est délivré que sur ordonnance et le traitement doit être instauré par un médecin ayant l'expérience du traitement des cancers du sang.
Imatinib Teva is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar en de behandeling dient te worden ingeleid door een arts die ervaring heeft met de behandeling van patiënten met bloedkanker.
D'autres exemples de phrases
Mise en application du droit instauré par l'arrêté royal du 6 février 1997.
Toepassing van het recht ingevoerd door het koninklijk besluit van 6 februari 1997.
Le nouveau régime est instauré par phases.
De nieuwe regeling wordt ingevoerd in fases.
MARS 2004.- Arrêté royal relatif au Conseil d'Etablissement, instauré par la loi du 26 juin 2002.
MAART 2004.- Koninklijk besluit betreffende de Vestigingsraad, opgericht bij de wet van 26 juni 2002.
Le traitement par SOMAVERT doit être instauré par un médecin expérimenté dans le traitement de l'acromégalie.
De behandeling met SOMAVERT moet worden gestart door een arts die ervaring heeft met de behandeling van acromegalie.
Le traitement doit être instauré par un médecin expérimenté dans le diagnostic et le traitement des leucémies.
De behandeling moet worden ingesteld door een arts met ervaring in de diagnostiek en behandeling van patiënten met leukemie.
Le traitement par Aranesp doit être instauré par des médecins ayant l'expérience des indications mentionnées ci-dessus.
De behandeling met Aranesp dient te worden gestart door een arts die is gespecialiseerd in de hierboven vermelde indicatiegebieden.
Le traitement par ECALTA doit être instauré par un médecin expérimenté dans le traitement des infections fongiques invasives.
Een behandeling met ECALTA moet altijd worden ingesteld door een arts die ervaring heeft in de behandeling van invasieve schimmelinfecties.
Le traitement doit être instauré par un médecin expérimenté dans le diagnostic et le traitement des patients atteints de leucémie.
De therapie dient te worden gestart door een arts met ervaring in de diagnostiek en behandeling van patiënten met leukemie.
Le fonds de formation syndicale, instauré par la convention collective de travail du 29 janvier 1985 et du 17 juillet 1986, est reconduit pour l'année 2003 et 2004.
Het fonds voor vakbondsopleiding, ingevoerd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 1985 en 17 juli 1986, wordt behouden voor het jaar 2003 en 2004.
Le traitement par CABOMETYX doit être instauré par un médecin ayant l'expérience de l'administration des traitements anticancéreux.
Behandeling met CABOMETYX dient te worden gestart door een arts die ervaren is in de toediening van antikankergeneesmiddelen.
Le fonds de formation syndicale, instauré par la convention collective de travail du 29 janvier 1985 et du 17
Het fonds voor vakbondsopleiding, ingevoerd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 1985 en 17 juli 1986, wordt behouden
Le traitement par la ciprofloxacine devra être exclusivement instauré par des médecins expérimentés dans le traitement de la mucoviscidose
Behandeling met ciprofloxacine mag alleen worden ingesteld door artsen die ervaring hebben met de behandeling van cystische fibrose en/of
Le traitement par Agenerase doit être instauré par un médecin expérimenté dans la gestion de l'infection par le VIH.
Behandeling met Agenerase moet worden ingesteld door een arts die ervaring heeft met de behandeling van hiv-infectie.
Le traitement par Cancidas doit être instauré par un médecin expérimenté dans la prise en charge des infections fongiques invasives.
De behandeling met Cancidas moet worden gestart door een arts die ervaring heeft met de behandeling van invasieve schimmelinfecties.
L'article 23, § 1er, 4°, du Code wallon du Logement, instauré par le décret du 29 octobre 1998, est remplacé par le texte suivant.
Artikel 23,§ 1, 4°, van de Waalse Huisvestingscode, ingevoerd bij het decreet van 29 oktober 1998, wordt vervangen door de volgende bepaling.
Le traitement doit uniquement être instauré par un médecin ayant l'expérience du traitement de l'ostéoporose.
Behandeling dient alleen te worden geïnitieerd door een arts met ervaring in de behandeling van osteoporose.
Le traitement doit être instauré par des professionnels de santé expérimentés dans le diagnostic et le traitement de la PR, de l'AJIs ou de l'AJIp.
Behandeling met RoActemra moet worden geïnitieerd door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die ervaring hebben met de diagnose en behandeling van RA, sJIA of pJIA.
Blincyto n'est délivré que sur ordonnance et le traitement doit être instauré par un médecin ayant l'expérience du traitement des cancers du sang.
Blincyto is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar en de behandeling dient te worden ingeleid door een arts die ervaring heeft met de behandeling van patiënten met bloedkanker.
Le traitement par Ecalta doit être instauré par un médecin expérimenté dans la prise en charge des infections fongiques invasives.
Een behandeling met Ecalta moet worden ingesteld door een arts die ervaring heeft met de behandeling van invasieve schimmelinfecties.
Le traitement par Carbaglu doit être instauré par un médecin expérimenté dans le traitement de patients atteints de maladies métaboliques.
De behandeling met Carbaglu moet worden gestart door een arts die ervaring heeft met het behandelen van patiënten met stofwisselingsziekten.

Résultats: 246, Temps: 0.1607

Voir également


instauré par la directive
door de richtlijn wordt opgericht door de richtlijn gecreëerde werd ingevoerd met richtlijn werd ingesteld bij de richtlijn
instauré par la décision
ingesteld bij de beschikking ingesteld bij besluit opgericht bij besluit is opgericht bij beschikking
instauré par le décret
ingevoerd bij het decreet van opgericht bij het decreet van ingesteld bij het decreet van
instauré par cette disposition
bij deze bepaling ingevoerde
instauré par le présent règlement
bij deze verordening wordt ingevoerd verordening ingestelde de bij deze verordening ingevoerde deze verordening voorziet
instauré par un médecin spécialisé
geïnitieerd door een arts die gespecialiseerd gestart door een arts die is gespecialiseerd
du symbole graphique instauré par la communauté
door de gemeenschap ingesteld logo
au contrôle instauré par la présente loi
het toezicht ingesteld door deze wet
du régime instauré par la norme entreprise
de bestreden norm ingestelde regeling
le comité de gestion instauré par l'article
beheerscomité , ingesteld overeenkomstig artikel het beheerscomité ingesteld bij artikel
comme instauré par la convention collective de travail
zoals ingesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van
traitement doit être instauré par un médecin ayant l'expérience
behandeling dient te worden ingeleid door een arts die ervaring heeft
le traitement par nespo doit être instauré par des médecins
bbehandeling met nespo dient te worden gestart door een arts behandeling met nespo dient te worden gestart door een arts
le traitement par xolair doit être instauré par un médecin
behandeling met xolair moet worden gestart door artsen

"Instauré par" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus