L'ADMINISTRATION PEUT EN NÉERLANDAIS

Traduction de L'administration Peut en Néerlandais

Résultats: 236, Temps: 0.0978

Exemples d'utilisation de L'administration Peut dans une phrase et leurs traductions

L'administration peut demander l'avis d'experts externes à cet effet;
De administratie kan hiervoor een advies inwinnen bij externe deskundigen;
L'administration peut ouvrir une enquête.
De administratie kan een onderzoek instellen.
L'administration peut requérir la présence d'experts extérieurs.
Het bestuur kan de aanwezigheid van externe experts vragen.
L'administration peut participer à la réunion et compléter l'ordre du jour.
Het bestuur kan aan de vergadering deelnemen en kan de agenda aanvullen.

De administratie mag

L'administration peut demander des informations et documents supplémentaires au demandeur.
De administratie mag aan de aanvrager bijkomende informatie en documenten vragen.
L'administration peut à tout moment demander des informations et des documents supplémentaires à l'association de musique en question.
De administratie mag op ieder ogenblik aan de erkende muziekvereniging in kwestie bijkomende informatie en documenten vragen.
L'Administration peut participer aux séances plénières de la Commission.
Het Bestuur mag de plenaire vergaderingen van de Commissie bijwonen.
L'Administration peut faire appel aux services d'un ou de plusieurs experts afin de l'aider dans sa mission de contrôle.
Het Bestuur mag een beroep doen op de diensten van een of meerdere experts om zich te laten bijstaan in zijn controleopdracht.
D'autres exemples de phrases
L'administration peut également publier l'initiative par le biais de ses canaux d'information.
De administratie kan het initiatief ook bekendmaken via haar informatiekanalen.
L'administration peut contrôler sur place si les conditions d'agrément sont remplies.
De administratie kan ter plaatse controleren of aan de erkenningsvoorwaarden is voldaan.
L'administration peut accorder un report de paiement pour le délai fixé par elle.
De administratie kan uitstel van betaling verlenen voor een door haar bepaalde termijn.
En cas de doute, l'Administration peut demander un audit complémentaire.
In geval van twijfel kan het Bestuur een bijkomende audit aanvragen.
L'administration peut prendre la décision motivée de prolonger ce délai jusqu'à cinquante jours.
De administatie kan gemotiveerd beslissen om deze termijn te verlengen tot vijftig dagen.
L'administration peut me sucer la queue!
Bij de administratie kunnen ze m'n kloten kussen!
L'administration peut demander à l'organisation des informations et documents complémentaires sur le plan de gestion actualisé.
De administratie kan aan de organisatie bijkomende informatie en documenten over het geactualiseerd beleidsplan vragen.
L'Administration peut, à tout moment, vérifier le respect des conditions visées à l'article 16, § 1er et de la procédure visée à l'article 18.
Het Bestuur kan op elk moment nagaan of de voorwaarden bedoeld in artikel 16,§ 1 en de procedure bedoeld in artikel 18 worden nageleefd.
L'administration peut demander à l'organisation des informations et documents complémentaires sur le plan de gestion actualisé.
De administratie kan aan de organisatie bijkomende informatie en documenten over het geactualiseerde beleidsplan vragen.
L'administration peut solliciter toute expertise médicale nécessaire pour l'application de la présente réglementation.
De administratie kan elk medisch deskundigenonderzoek doen instellen dat voor de toepassing van deze regeling noodzakelijk is.
L'Administration peut, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes.
Het Bestuur kan, in voorkomend geval, de ontbrekende documenten eisen en de onvolledige vermeldingen op de aanvraag of de bijlagen ervan laten aanvullen.
L'administration peut demander des informations ou justificatifs supplémentaires à l'organisation qui réalise un projet musical subventionné tel que visé aux articles 22 et 24.
De administratie mag bijkomende informatie of bewijsstukken vragen aan de organisatie die een gesubsidieerde muziekproject als bedoeld in artikel 22 en 24 realiseert.
L'administration peut procéder à un contrôle au sein de l'entreprise dès que celle-ci a reçu l'accusé de réception de sa demande visé à l'article 8.
Het bestuur kan controle uitoefenen binnen de onderneming zodra ze het in artikel 8 bedoelde bericht van ontvangst van haar aanvraag heeft ontvangen.
L'administration peut entièrement ou partiellement soustraire les données visées à la publication et à la mise en consultation.
De administratie kan de bedoelde gegevens geheel of gedeeltelijk onttrekken aan bekendmaking en ter inzagelegging.
Immédiatement après la réception provisoire, l'administration peut disposer de tous les ouvrages exécutés par l'attributaire.
Onmiddellijk na de voorlopige oplevering kan de overheid beschikken over alle door de begunstigde uitgevoerde werken.
L'administration peut définir des orientations afin d'aider le fournisseur à remplir ses obligations au titre du § 4.
Het bestuur kan richtlijnen opstellen om de leverancier te helpen bij de vervulling van zijn verplichtingen die voortvloeien uit§ 4.
L'administration peut demander en tout temps à l'organisation subventionnée des informations et documents additionnels.
De administratie mag op ieder ogenblik aan de gesubsidieerde organisatie bijkomende informatie en documenten vragen.
L'administration peut soustraire les données visées entièrement ou partiellement à la publication et la mise en consultation.
De administratie kan de bedoelde gegevens geheel of gedeeltelijk onttrekken aan bekendmaking en ter inzagelegging.
L'Administration peut, en vue d'une enquête, suspendre l'agrément pour une période maximum de deux mois.
Het Bestuur kan, met het oog op een onderzoek, de erkenning opschorten gedurende een periode van hoogstens twee maanden.
L'administration peut demander des informations ou justificatifs supplémentaires à l'ensemble de musiciens professionnels visé à l'article 22bis.
De administratie mag bijkomende informatie of bewijsstukken vragen aan het professioneel muziekensemble, bedoeld in artikel 22bis.
L'administration peut soustraire les données visées entièrement ou partiellement à la publication et la mise en consultation.
De administratie kan de bedoelde gegevens geheel of gedeeltelijk onttrekken aan passieve openbaarheid.
L'administration peut demander des informations ou justificatifs complémentaires à l'organisation qui réalise une initiative internationale.
De administratie mag bijkomende informatie of bewijsstukken vragen aan de organisatie die een internationaal initiatief realiseert.

Résultats: 236, Temps: 0.0978

"L'administration peut" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus