LA JOUISSANCE EN NÉERLANDAIS

Traduction de La jouissance en Néerlandais

S Des synonymes

Résultats: 238, Temps: 0.0916

Exemples d'utilisation de La jouissance dans une phrase et leurs traductions

Genot

( jouissance , plaisir , bénéfice )
C'est la jouissance pacifique des libertés, si difficiles à obtenir, qui est en jeu.
Wat hier op het spel staat, is het vreedzaam genot van vrijheden die met zeer veel moeite zijn verworven.
Ces dispositions garantissent la jouissance de ce droit tant aux parents qu'aux enfants.
Die bepalingen waarborgen het genot van dat recht zowel aan de ouders als aan de kinderen.

Het genot

De l'article 11 de la Constitution, en vertu duquel la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination».
Tegen artikel 11 van de Grondwet volgens hetwelk het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend, moet worden verzekerd zonder discriminatie».
Être installé dans des bâtiments dont il a la propriété ou la jouissance par bail ou convention écrite d'une durée d'au moins quinze ans.
Ondergebracht zijn in de gebouwen waarvan het eigenaar is of het genot krijgt door huring of schriftelijke overeenkomst voor een periode van minstens vijftien jaar.

Uitoefening

( exercice , exercer , exécution )
Droits fondamentaux: effet positif sur la jouissance effective des droits de propriété.
Grondrechten: positief effect op de daadwerkelijke uitoefening van het eigendomsrecht.
Droits fondamentaux: impact positif sur la jouissance effective des droits de propriété.
Grondrechten: positief effect op de daadwerkelijke uitoefening van het eigendomsrecht.

Ontlading

( exercice , exercer , exécution )
Et la jouissance émotionnelle que que j'ai ressenti en appuyant sur le bouton... en fait, c'est juste un peu trop irrésistible, pour ne pas le faire.
En de emotionele ontlading die ik zou voelen... door op die knop te drukken... was een beetje te overweldigend om te laten schieten.
La jouissance émotionnelle, que j'ai ressenti en pressant le bouton... en fait,c'était trop... irrésistible pour ne pas le faire.
En de emotionele ontlading die ik zou voelen... door op die knop te drukken... was een beetje te overweldigend om te laten schieten.
D'autres exemples de phrases
Sens ton pouvoir. La jouissance de prendre une autre vie.
Voel de kracht de vreugde om een leven te nemen.
La marginalisation de millions de personnes est inacceptable, en particulier du point de vue de l'égalité et de la jouissance effective des droits de l'homme.
De marginalisering van miljoenen mensen is onaanvaardbaar, vooral vanuit het oogpunt van gelijkheid en een daadwerkelijke uitoefening van de mensenrechten.
Être installée dans des bâtiments dont elle a la propriété ou la jouissance par bail ou convention écrite d'une durée d'au moins quinze ans.
Ondergebracht zijn in de gebouwen waarvan deze eigenaar is of het genot krijgt door huring of schriftelijke overeenkomst voor een periode van minstens vijftien jaar.
Quel est le statut de cette activité par rapport à la jouissance des droits de l'homme?
Wat hebben deze activiteiten nu uit te staan met de uitoefening van de mensenrechten?
La Cour de justice garantit la jouissance des droits communautaires et en donne une interprétation uniforme.
Het Hof van Justitie staat borg voor het genot van de communautaire rechten en legt deze een vormig uit.
L'article 11 de la Constitution garantit que la jouissance des droits et libertés est assurée sans discrimination.
Artikel 11 van de Grondwet waarborgt dat het genot van de rechten en vrijheden zonder discriminatie wordt verzekerd.
L'affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives;
Het lidmaatschap van vakverenigingen en het genot van de voordelen van collectieve onderhandelingen;
Il ne peut en transmettre la jouissance à quelque titre que ce soit, même en cas de décès.
Zelfs bij overlijden mag hij het genot van de woning onder welke titel ook niet overdragen.
Cet instrument devrait protéger les personnes handicapées contre toute discrimination à l'accès et à la jouissance des droits de l'homme.
Het wettelijk bindend instrument moet personen met een handicap beschermen tegen discriminatie in de toegang tot en het genot van de mensenrechten.
L'instrument juridiquement contraignant devrait protéger les personnes handicapées contre toute discrimination à l'accès et à la jouissance des droits de l'homme.
Het wettelijk bindend instrument moet personen met een handicap beschermen tegen discriminatie in de toegang tot en het genot van de mensenrechten.
L'instrument juridiquement contraignant devrait protéger les personnes handicapées contre une discrimination à l'accès et à la jouissance des droits de l'homme.
Het wettelijk bindend instrument moet personen met een handicap beschermen tegen discriminatie in de toegang tot en het genot van de mensenrechten.
Dépenses réelles payées par la société et relatives à la jouissance ou à l'usage de la chose louée;
Door de maatschappij betaalde werkelijke uitgaven m.b.t. het genot of het gebruik van het gehuurde goed;
La jouissance et l'exercice des droits prévus dans le présent traité ne sont subordonnés à aucune formalité.
Het genot en de uitoefening van de in dit Verdrag voorziene rechten is niet onderworpen aan enige formaliteit.
De toute modification aux statuts pour autant qu'elle ne concerne que la jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes;
Over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft;
La jouissance de certains droits devrait-elle être subordonnée à un séjour d'une durée minimale?
Moet een minimumverblijfsduur een voorwaarde zijn om bepaalde rechten te kunnen uitoefenen?
La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations futures.
Het genot van deze rechten brengt verantwoordelijkheden en plichten mede jegens de medemens, jegens de mensengemeenschap en de toekomstige generaties.
La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination.
Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden.
La jouissance et l'exercice des droits prévus dans le présent traité ne sont subordonnés à aucune formalité.
Het genot en de uitoefening van de in dit verdrag voorziene rechten zijn niet onderworpen aan enige formaliteit.
Qu'est-ce que cela a à voir avec le temps et l'épargne, cette question de la jouissance immédiate?
Wat heeft dit te maken met tijd en spaargeld, deze kwestie van onmiddellijke bevrediging?
La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations futures.
Het genot van deze rechten brengt verantwoordelijkheden en plichten mede jegens de medemens, de mensengemeenschap en de toekomstige generaties.
Pour les étudiants, les conditions sont l'inscription dans un établissement agréé et la jouissance d'une assurance maladie.
Voor studenten waren de voorwaarden inschrijving bij een erkende instelling en het bezit van een ziektekostenverzekering.
que des travaux d'insonorisation auraient pour effet de les priver d'une part importante de la jouissance de leurs biens.
isolatiewerken tot gevolg zouden hebben dat hun een aanzienlijk deel van het genot van hun goederen wordt ontzegd.

Résultats: 238, Temps: 0.0916

Voir également


la jouissance éphémère
de genietingen
et la jouissance
en het genot en het bezit
l'acquisition de la jouissance
de verwerving van het genot
la jouissance et l'exercice
het genot en de uitoefening van
la jouissance des bourses
het genot van de beurzen
au pouvoir organisateur la jouissance
inrichtende macht het genot
la jouissance légale des revenus
het wettelijk genot van de inkomsten
personne qui a la jouissance
persoon die het genot heeft
la jouissance de leur domicile
genot van hun woning
part importante de la jouissance
aanzienlijk deel van het genot
de la jouissance de leurs biens
genot van hun goederen
la jouissance ou la liquidation desdits investissements
genot of de liquidatie van deze investeringen
de la jouissance d'une pension à charge
genot van een pensioen ten laste
la jouissance effective des droits de propriété
de daadwerkelijke uitoefening van het eigendomsrecht
discrimination à l'accès et à la jouissance
discriminatie in de toegang tot en het genot
la jouissance ou la cession de leurs
genot of de vervreemding van hun
les autres titres donnant droit à la jouissance
de andere redenen welk recht geven op het genot
d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures
genotrecht op de infrastructuren
indépendamment de la jouissance du logement à la succursale
ongeacht het genot van huisvesting in het filiaal
ainsi que la jouissance et la protection des droits
alsmede het genot en de bescherming van de rechten

Mot par mot traduction


jouissance
- genot uitoefening

"La jouissance" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus