LA PREMIÈRE CHAMBRE EN NÉERLANDAIS

Traduction de La Première Chambre en Néerlandais

Résultats: 246, Temps: 0.074

de eerste kamer (73)

Exemples d'utilisation de La Première Chambre dans une phrase et leurs traductions

De eerste kamer

La première chambre, le lundi et le mardi à 9 heures;
De eerste kamer, op maandag en dinsdag om 9 uur;
La première chambre ou la seconde?
De eerste kamer of de tweede?

Eerste kamer

Membres de la Première chambre sont élus indirectement par les parlements provinciaux.
Leden van de Eerste Kamer worden indirect gekozen door de provinciale staten.
La Première chambre ne dispose pas du droit d'amendement.
De Eerste Kamer heeft niet het recht van amendement.
D'autres exemples de phrases
C'est la première chambre à droite.
Het is de eerste kamer rechts.
La première chambre, le jeudi à 9 heures;
De eerste kamer, op donderdag om 9 uur;
La première chambre, le mercredi;
De eerste kamer, op woensdag;
La première chambre, le mardi à 14 heures;
De eerste kamer, op dinsdag om 14 uur;
Devant la première chambre.
Voor de eerste kamer.
Devant la première chambre procédure en langue française.
Voor de eerste kamer rechtspleging in de Franse taal.
La première chambre, le lundi;
De eerste kamer, op maandag;
Devant la première chambre, le mercredi;
Voor de eerste kamer, op woensdag;
La première chambre, le jeudi à 9 heures;
De eerste kamer, op donderdag te 9 uur;
À la section d'Alost, devant la première chambre.
In de afdeling Aalst, voor de eerste kamer.
L'introduction de toutes les causes se fait devant la première chambre.
De inleiding van alle zaken geschiedt voor de eerste kamer.
Le président de la première chambre.
De president van de Eerste kamer.
Toutes les demandes sur citation sont introduites devant la première chambre.
Al de vorderingen op dagvaarding worden ingeleid voor de eerste kamer.
J'ai vérifié la première chambre, puis suis entrée dans la seconde.
Ik doorzocht de eerste slaapkamer, daarna ging ik naar de tweede.
Le juge Riccardo Monaco comme président de la première chambre et.
De heer Riccardo Monaco tot president van de Eerste Kamer.
L'introduction de toutes les causes se fait devant la première chambre, le lundi à 9 heures.
De inleiding van alle zaken geschiedt voor de eerste kamer, op maandag om 9 uur.
Devant la première chambre, à l'audience du mardi, pour les demandes en matière maritime et fluviale;
Voor de eerste kamer op de zitting van dinsdag, voor de vorderingen inzake zee- en binnenvaart;
La première chambre, le lundi et le vendredi à 9 heures 15 ou à 14 heures;
De eerste kamer, op maandag en vrijdag om 9 uur 15 of om 14 uur;
La première chambre connaît, comme chambre d'introduction, de toutes les demandes introduites par citation.
De eerste kamer neemt, als inleidingskamer, kennis van al de vorderingen die ingeleid zijn bij dagvaarding.
La première chambre de la Cour de cassation peut abandonner les poursuites disciplinaires ou infliger une peine mineure.
De eerste kamer van het Hof van Cassatie kan de tuchtvervolging staken of een lichte straf opleggen.
Par arrêté ministriel du 6 octobre 2004, sont nommés près la Première Chambre de la Commission supérieure d'Appel de Bruxelles, en qualité de.
Bij ministerieel besluit van 6 oktober 2004 worden benoemd bij de Eerste kamer van de Hogere Commissie van Beroep te Brussel, in de hoedanigheid van.
Lenz a présenté ses conclusions à l'audience de la première chambre du 9 juillet 1992.
Lenz heeft ter terechtzitting van de Eerste kamer van 8 juli 1992 conclusie genomen.
Lenz a présenté ses conclusions à l'audience de la première chambre du 24 mars 1994.
Lenz heeft ter terechtzitting van de Eerste kamer van 24 maart 1994 conclusie genomen.
À la première chambre, les recours introduits par les fonctionnaires des institutions et organes communautaires autres que la Commission;
Aan de Eerste Kamer: de zaken aanhangig gemaakt door de ambtenaren van de andere communautaire instellingen en organen dan de Commissie;
Monsieur l'Avocat général W. Van Gerven a présenté ses conclusions à l'audience de la première chambre du 15 janvier 1991.
Advocaat-generaal W. Van Gerven heeft ter terechtzitting van de Eerste kamer van 15 januari 1991 conclusie genomen.
Monsieur l'Avocat général Walter Van Gerven a présenté ses conclusions à l'audience de la première chambre du 19 février 1991.
Advocaat-generaal W. Van Gerven heeft ter terechtzitting van de Eerste kamer van 19 februari 1991 conclusie genomen.

Résultats: 246, Temps: 0.074

TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus