LES SERVICES QUI EN NÉERLANDAIS

Traduction de Les Services Qui en Néerlandais

Résultats: 246, Temps: 0.0347

Exemples d'utilisation de Les Services Qui dans une phrase et leurs traductions

Une note présentant les programmes de radiodiffusion et les services qui seront transmis;
Een opgave van de omroepprogramma's en diensten die zullen worden doorgegeven;
En ouvrant à la concurrence les infras­tructures et les services qui font encore l'objet d'un monopole.
Infrastructuren en diensten die nog in handen van monopolies zijn open te stellen voor concurrentie;

De diensten die

J'aimerais remercier les services qui ont assuré la préparation de ce document.
Ik dank hierbij de diensten die dit document hebben opgesteld.
Les services qui sont prestés comme expert contractuel dans une plate-forme locale de concertation.
De diensten die worden gepresteerd als contractueel deskundige in een lokaal overlegplatform.

De diensten aan die

Il désigne les services qui sont chargés du recouvrement.
Hij wijst de diensten aan die belast zijn met de inning.
Le Gouvernement désigne les services qui, à la demande des autorités compétentes de l'état d'origine, seront chargés d'assurer le suivi
De Regering wijst de diensten aan die op verzoek van de bevoegde overheden van de staat van herkomst de nazorg na

Van de diensten die

Les administrations et autres services de l'Etat, y compris les services qui assistent le pouvoir judiciaire, mais à l'exclusion toutefois des
De Rijksbesturen en andere Rijksdiensten, met inbegrip van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan, maar met uitzondering van de
Des administrations et autres services de l'Etat, y compris les services qui assistent le pouvoir judiciaire ainsi que les personnes morales
De besturen en andere diensten van de Staat, met inbegrip van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan en van de publiekrechtelijke
D'autres exemples de phrases
Les services qui assurent l'audit des systèmes de gestion et de contrôle;
De diensten die de beheers- en controlesystemen aan accountantscontroles onderwerpen;
Les services qui ne couvrent pas tout un mois du calendrier sont négligés.
De diensten die geen volledige maand beslaan, worden niet in aanmerking genomen.
Ii les services qui assurent l'audit des systèmes de gestion et de contrôle;
Ii de diensten die de beheers- en controlesystemen aan accountantscontroles onderwerpen.
Le même cadre est déterminé pour les services qui viendraient à être agréés par la suite.
Hetzelfde kader geldt voor de diensten die later erkend zouden worden.
Cela requiert des investissements dans tous les domaines, en particulier pour les services qui vont vers le public.
Dit vereist investeringen op alle gebieden, met name t.a.v. diensten die aan het publiek worden geleverd.
Qui sommes-nous?» met en avant toutes les directions générales et tous les services qui contribuent au nouveau site.
Wie zijn wij?" belicht alle directoraten­generaal en alle diensten die betrokken zijn bij de nieuwe website.
Les services qui, en vue d'obtenir l'agrément, ont fait de lourds investissements et remplissent les conditions prévues ont droit à cet agrément.
De diensten die, met het oog op het verkrijgen van de erkenning, zware investeringen hebben gedaan en aan de vastgestelde voorwaarden voldoen, hebben recht op die erkenning.
D'informer le travailleur sur les services qui peuvent être offerts par la cellule pour l'emploi;
De werknemer in te lichten over de diensten die door de tewerkstellingscel kunnen aangeboden worden;
Les services qui remplissent les normes minimum visées à l'article 5, A, 1°, reçoivent l'enveloppe subventionnelle entière;
De diensten die voldoen aan de minimumnormen, vermeld in artikel 5,A, 1°, ontvangen de volledige subsidie-enveloppe;
Pour les services qui ne remplissent pas lesdites normes, l'enveloppe subventionnelle est réduite proportionnellement.».
Voor de diensten die niet voldoen aan die minimumnormen, wordt de subsidie-enveloppe proportioneel verminderd.».
Les services qui peuvent utiliser le CAD pour usage opérationnel sont déterminés à l'article 13 du contrat de gestion.
De diensten die van de CAD operationeel gebruik mogen maken zijn bepaald in artikel 13 van het beheerscontract.
La direction générale comprend, outre les services qui dépendent directement du directeur général, six directions.
Naast de diensten die rechtstreeks onder de directeur-generaal ressorteren, telt de directie-generaal nog zes directies.
Les services qui sont représentés dans la maison de justice(par exemple, le barreau);
De diensten die vertegenwoordigd zijn in het justitiehuis( bijvoorbeeld de advocatuur);
Il peut être dérogé à cette condition dans les services qui ont moins de dix ans d'existence.
Van deze voorwaarde kan worden afgeweken in de diensten die minstens tien jaar bestaan.
Cela requiert des investissements dans tous les domaines, en particulier pour les services qui vont vers le public.
Dit vereist investeringen op alle gebieden, met name voor de diensten die aan het publiek worden geleverd.
Les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et les services qui en dépendent;
De federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen;
Les administrations publiques ou les services qui en dépendent(CPAS, centre public d'intégration.) peuvent présenter d'autres pièces d'identification p. ex. une décision communale.
Openbare besturen of diensten die ervan afhangen( OCMW, openbaar integratiecentrum, stedelijke dienst,.) kunnen andere identificatiebewijzen voorleggen bijvoorbeeld een gemeenteraadsbeslissing.
Elle ne couvre pas non plus les services qui sont déjà couverts par une législation européenne spécifique comme les services financiers, les télécommunications et les transports.
Ook diensten die al door specifieke EU-wetgeving worden bestreken, blijven buiten beschouwing; dit betreft financiële diensten, telecommunicatie en vervoer.
Les problèmes les plus graves se poseront dans les services qui effectuent de nombreux paiements de faible montant, manipulent des
De grootste problemen zullen zich voordoen bij instanties die grote aantallen betalingen van kleine bedragen doen, en rechtstreeks te
Les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation et les services qui en dépendent».
De federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en de diensten die er van afhangen».
Pour les services qui ne sont pas directement liés au transport aérien(par exemple les sys­tèmes informatisés de réservation), la Commis­sion
Voor de diensten welke niet rechtstreeks zijn gelieerd aan het luchtvervoer( bijvoorbeeld geautomatiseerde boekingssystemen) past de Commissie Verordening nr.
Le directeur de l'I.P.P.J. veille à la collaboration avec les autorités judiciaires et avec les services qui concourent à l'application du décret du 4 mars 1991
voor de medewerking met de gerechtelijke overheden en met de diensten die helpen bij de toepassing van het decreet van 4

Résultats: 246, Temps: 0.0347

Voir également


pour les services qui
voor de diensten die voor openbare diensten die
les services admissibles qui
in aanmerking komende diensten die
les services d'adoption qui
adoptiediensten die
tous les services qui
alle diensten die
dans les services qui
in de diensten die bij instanties die
les services pédiatriques qui
pediatriediensten die
les services hospitaliers qui
ziekenhuisdiensten die
qui utilisent les services
die gebruik maken van de diensten
les services linguistiques qui
vertaaldiensten die
les services et instances qui
diensten en instanties die diensten en organen die
directive sur les services qui
een dienstenrichtlijn die de dienstenrichtlijn , die
les éditeurs de services qui
de dienstenuitgevers die
les services qui hospitalisent des patients qui
diensten die patiënten opnemen die
les services qui vont vers le public
diensten die aan het publiek
d'octroi des subventions pour les services qui
toekenning van toelagen aan de diensten die
établir une nette distinction entre les services qui
een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de diensten die
des états membres serait le fait que les services qui
de lidstaten zou zijn dat diensten die
des services qui
diensten die
de services qui
diensten die voor dienstverlening die
et services qui
en diensten die

Mot par mot traduction


services
- diensten dienstverlening
qui
- die wie dat wat welke
TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus