LUTTE CONTRE LE RACISME ET LA XÉNOPHOBIE EN NÉERLANDAIS

Traduction de Lutte Contre Le Racisme Et La Xénophobie en Néerlandais

Résultats: 238, Temps: 0.0564

Exemples d'utilisation de Lutte Contre Le Racisme Et La Xénophobie dans une phrase et leurs traductions

Bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat

La lutte contre le racisme et la xénophobie.
Bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat.
Lutte contre le racisme et la xénophobie sur Internet Déclaration VII.
Bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat op internet- Verklaring VII.

Strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat

D Lutte contre le racisme et la xénophobie: état des travaux.
D Strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat: stand van de werkzaamheden.
La lutte contre le racisme et la xénophobie engage la Commission toute entière.
Bij de strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat is de hele Commissie betrokken.

Tegen racisme en vreemdelingenhaat

Selon le Comité, une stratégie intégrée de lutte contre le racisme et la xénophobie présuppose des actions au sein de l'Union mais également à l'échelle intercontinentale.
Volgens het ESC vereist een geïntegreerde strategie tegen racisme en vreemdelingenhaat dat niet alleen op intracommunautair niveau, maar ook op wereldschaal actie wordt ondernomen.
Nous votons pour le rapport, car la lutte contre le racisme et la xénophobie est pour nous essentielle.
Wij stemmen vóór het verslag, aangezien wij het belangrijk vinden tegen racisme en vreemdelingenhaat te strijden.

De bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat

De promouvoir la lutte contre le racisme et la xénophobie.
Communication relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie.
Mededeling over de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat.

De strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat

Lutte contre le racisme et la xénophobie.
La lutte contre le racisme et la xénophobie comment améliorer les mesures dans les différents domaines de l'éducation, de l'information et de la législation.
De strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat hoe kunnen de maatregelen op het vlak van onderwijs, voorlichting en wetgeving worden verbeterd.

De bestrijding van racisme en xenofobie

La lutte contre le racisme et la xénophobie ne peut absolument pas s'inscrire dans un contexte isolé.
De bestrijding van racisme en xenofobie mag absoluut niet op een eiland plaats vinden.
Il a également dé­ploré que la lutte contre le racisme et la xénophobie pro­gresse vraisemblablement beaucoup trop peu.
De heer Oostlander heeft ook zijn ongenoegen geuit over het feit dat de bestrijding van racisme en xenofobie waarschijnlijk veel te langzaam vordert.
D'autres exemples de phrases
Lutte contre le racisme et la xénophobie.
Bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat.
Annexe 4- Lutte contre le racisme et la xénophobie.
Bijlage 4- Bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat.
La lutte contre le racisme et la xénophobie.
STRIJD TEGEN RACISME EN VREEMDELINGENHAAT.
Lutte contre le racisme et la xénophobie.
STRIJD TEGEN RACISME EN VREEMDELINGENHAAT.
La lutte contre le racisme et la xénophobie.
De bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat.
Proposition de la Commission relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie.
Voorstel van de Commissie tot bestrijding van racisme en vreemdelingen haat.
Lutte contre le racisme et la xénophobie dans les domaines de l'emploi et des affaires sociales- Résolution.
Bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken- Resolutie.
Monsieur le Président, l'Union européenne, depuis la signature du traité d'Amsterdam, possède des compétences dans la lutte contre le racisme et la xénophobie.
Mijnheer de Voorzitter, het Verdrag van Amsterdam heeft de Europese Unie een aantal bevoegdheden toegekend op het gebied van de bestrijding van racisme en xenofobie.
Les parties intéressées ont aussi demandé que la lutte contre le racisme et la xénophobie demeure au cœur des activités de la future Agence.
Belanghebbenden vroegen ook om de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat centraal te blijven stellen bij de toekomstige activiteiten van het Bureau.
La décision-cadre de l'UE sur la lutte contre le racisme et la xénophobie au moyen du droit pénal.
Het kaderbesluit van de EU betreffende de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht.
La lutte contre le racisme et la xénophobie demeure un défi mondial, qui demande une réponse mondiale.
De strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat blijft een wereldwijde uitdaging, die een eveneens wereldwijde aanpak vereist.
Point 1.33 Rapport du Conseil sur la lutte contre le racisme et la xénophobie- Bull.
Punt 1.33 Verslag van de Raad over de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat- Buil.
Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie. phobie.
Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat. delingenhaat.
Proposition de décision du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie.
Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat;
Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie 2001/0270/CNS.
Voorstel voor een kaderbesluit voor de Raad betreffende de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat2001/0270/CNS.
L'éducation doit avoir une dimension interculturelle et contribuer à la lutte contre le racisme et la xénophobie.
Ook moeten zij de interculturele dimensie van het onderwijs verzekeren en bijdragen aan de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat.
Au cours du déjeuner, les ministres de la justice ont tenu une discussion générale sur un projet de décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie.
Tijdens de lunch hebben de ministers van Justitie een algemene bespreking gewijd aan het ontwerp-kaderbesluit van de Raad betreffende de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat.
Rapport intérimaire au Conseil européen sur l'état des travaux en matière de lutte contre le racisme et la xénophobie.
Tussentijds verslag aan de Europese Raad over de stand van de werkzaamheden op het gebied van de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat.

Résultats: 238, Temps: 0.0564

Voir également


la lutte contre le racisme et la xénophobie
bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat bestrijding van racisme en xenofobie
de la lutte contre le racisme et la xénophobie
bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat van de bestrijding van racisme en xenofobie
à la lutte contre le racisme et la xénophobie
de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat bestrijding van racisme en xenofobie tot bestrijding van racisme en
la lutte commune contre le racisme et la xénophobie
gemeenschappelijke strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat
des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie
maatregelen tegen racisme en vreemdelingenhaat van maatregelen ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat
relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie
betreffende de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat
du conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie
van de raad betreffende de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat raad tegen racisme en vreemdelingenhaat
contre le racisme et la xénophobie
tegen racisme en vreemdelingenhaat tegen racisme en xenofobie bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat
lutter contre le racisme et la xénophobie
bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat bestrijding van racisme en xenofobie
déclaration contre le racisme et la xénophobie
verklaring tegen racisme en vreemdelingenhaat
la lutte contre le racisme et la discrimination
strijd tegen racisme en discriminatie bestrijding van racisme en discriminatie
de lutter contre le racisme et la xénophobie
bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat
la lutte contre le racisme
bestrijding van racisme racismebestrijding strijd tegen racisme
le racisme et la xénophobie
racisme en vreemdelingenhaat racisme en xenofobie

Mot par mot traduction


et
- en van zowel dan met
xénophobie
- vreemdelingenhaat xenofobie

"Lutte contre le racisme et la xénophobie" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus