MATIÈRE VISÉE EN NÉERLANDAIS

Traduction de Matière Visée en Néerlandais

Résultats: 240, Temps: 0.0895

aangelegenheid bedoeld in (45) materie bedoeld in (29) aangelegenheid bedoeld (20) aangelegenheid als bedoeld in (9) een aangelegenheid zoals bepaald (4) bedoelde aangelegenheid (4)

Exemples d'utilisation de Matière Visée dans une phrase et leurs traductions

Aangelegenheid bedoeld in

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Dit besluit regelt krachtens artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 van de Grondwet.
Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Dit decreet regelt krachtens artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 128,§ 1, ervan.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, un matière visée à l'article 127, § 1er de celle-ci.
Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in artikel 127,§ 1, van de Grondwet.
Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Dit decreet regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in artikel 128,§ 1, van de Grondwet.

Een aangelegenheid bedoeld

Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Consitution.
Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld bij artikel 39 van de Grondwet.
La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid bedoeld bij artikel 39 van de Grondwet.

Een aangelegenheid als bedoeld in

La présente ordonnance règle une matière visée par l'article 39 de la Constitution.
Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.
La présente ordonnance règle une matière visée l'article 39 de la Constitution.
Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Aangelegenheid zoals bepaald

La présenté loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bepaald in artikel 78 van de Grondwet.
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bepaald in artikel 78 van de Grondwet.
D'autres exemples de phrases
Matière visée.
Bedoelde aangelegenheid.
La présente ordonnance règle une matière visée par l'article 39 de la Constitution.
Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.
La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135.
Deze ordonnantie regelt een materie bedoeld in artikel 135 van de Grondwet.
La présente loi règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution.
Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
Le présent arrêté règie une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld bij artikel 39 van de Grondwet.
Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld bij artikel 39 van de Grondwet.
Le présent règlement règle une matière visée à l'article 166 de la Constitution coordonnée.
Deze verordening regelt een aangelegenheid bedoeld bij artikel 166 van de Gecoördineerde Grondwet.
La présente loi règle une matière visée a l'article 78 de la Constitution.
Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld bij arti kel 39 van de Grondwet.
Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution;
Onderhavig besluit regelt een aangelegenheid bedoeld bij artikel 39 van de Grondwet;
La présente loi règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution.
Deze wet regelt een materie als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Dit besluit regelt in aangelegenheid beoeld bij artikel 39 van de Grondwet.
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Deze wet regelt een aangelegeneid bedoeld als in artikel 77 van de Grondwet.
Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Dit besluit regelt een aagelegenheid bedoeld bij artikel 39 van de Grondwet.
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld als in artikel 77 van de Grondwet.
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Deze wet regelt een door artikel 78 van de Grondwet beoogde aangelegenheid.
Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Dit decreet regelt krachtens artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 van de Grondwet.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in artikel 127,§ 1, van de Grondwet.
Le transfert de l'exercice de la matière visée à l'article 1er se réalise sans transfert de biens et sans transfert de personnel.
De overdracht van de uitoefening van de in artikel 1 bedoelde aangelegenheid wordt uitgevoerd zonder goederen- en personeelsoverdracht.
Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Dit decreet regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet.

Résultats: 240, Temps: 0.0895

Voir également


réglant une matière visée à l'article
een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel
règle une matière visée par les articles
regelt een aangelegenheid bedoeld bij artikelen
l'arrêté règle une matière visée à l' article
besluit regelt een materie bedoeld in artikel besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel
en la matière
terzake ter zake desbetreffende op dit gebied
des règles en matière
regels inzake voorschriften inzake
des dispositions en matière
bepalingen inzake voorschriften inzake

Mot par mot traduction


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus