MODIFIÉES PAR EN NÉERLANDAIS

Traduction de Modifiées Par en Néerlandais

Résultats: 235, Temps: 0.1003

gewijzigd bij (152) beïnvloed door (3)

Exemples d'utilisation de Modifiées Par dans une phrase et leurs traductions

Gewijzigd bij

Les annexes IV et V du même arrêté, modifiées par l'arrêté du 5 septembre 1994, sont supprimées.
De bijlagen IV en V van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 5 september 1994, worden afgeschaft.
Ces lignes directrices ont été modifiées par la résolution A. 913(22) du 29 novembre 2001.
De richtsnoeren zijn gewijzigd bij ResolutieA.913( 22), die op 29 november 2001 is aangenomen.

Beïnvloed door

Les concentrations plasmatiques du bosentan n'ont pas été modifiées par l'administration concomitante de simvastatine.
De plasmaconcentraties van bosentan werden niet beïnvloed door de gelijktijdige toediening van simvastatine.
Les concentrations du bocéprévir ne sont pas susceptibles d'être modifiées par la co- administration de maraviroc sur la base des données bibliographiques et de la voie d'élimination du bocéprévir.
Het is niet waarschijnlijk dat boceprevirconcentraties worden beïnvloed door gelijktijdige toediening van maraviroc gebaseerd op historische gegevens en de eliminatieroute van boceprevir.

Gewijzigd

Ces décisions ont été modifiées par la suite, pour tenir compte d'éléments nouveaux.
Deze besluiten zijn vervolgens gewijzigd om met nieuwe elementen rekening te houden.
ou service permet une plus grande souplesse au niveau des modalités d'accès qui pourraient être modifiées par la suite.
artikel zorgt voor een grotere soepelheid op het stuk van de toegangsmodaliteiten die eventueel achteraf kunnen worden gewijzigd.

Gewijzigd door

Les annexes du présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre ayant la statistique dans ses attributions.
De bijlagen bij dit besluit kunnen worden gewijzigd door de Minister die de statistiek onder zijn bevoegdheid heeft.
Les sollicitations demandées peuvent être modifiées par celles déclarées par le fabricant si elles sont plus sévères.
De gevraagde belastingen kunnen worden gewijzigd door de door de fabrikant verklaarde belastingen indien deze strenger zijn.
D'autres exemples de phrases
Ces lignes directrices ont été modifiées par la résolution A. 913(22) du 29 novembre 2001.
De richtlijnen zijn gewijzigd bij ResolutieA.913( 22), die op 29 november 2001 is aangenomen.
Les concentrations du télaprévir ne sont pas susceptibles d'être modifiées par la co- administration de maraviroc sur la base des données bibliographiques et de la voie d'élimination du télaprévir.
Het is niet waarschijnlijk dat telaprevirconcentraties worden beïnvloed door gelijktijdige toediening van maraviroc gebaseerd op historische gegevens en de eliminatieroute van telaprevir.
Vu les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat, modifiées par la loi du 16 juillet 1993;
Gelet op de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de rijkscomptabiliteit, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993;
Ces dispositions ont été modifiées par le règlement du 26 mars 1982 qui fait sortir la définition du travail à temps.
Deze bepalingen werden aangepast door het overheidsbesluit van 26 maart 1982, waarin de definitie van parttime werk uit de Arbeidswet is overgenomen.
Les sollicitations demandées peuvent être modifiées par celles déclarées par le fabricant si elles sont plus sévères.
De gevraagde belastingen kunnen worden gewijzigd door de belastingen door de fabrikant verklaard indien deze strenger zijn.
Les sollicitations demandées peuvent être modifiées par celles déclarées par le fabricant si elles sont plus sévères.
De gevraagde belastingen kunnen worden gewijzigd door de belastingen verklaard door de fabrikant indien deze strenger zijn.
Ces directives ont été elles-mêmes modifiées par une directive du 29 juin 19954 visant à renforcer la surveillance prudentielle.
Genoemde richtlijnen zijn dan weer gewijzigd door een richtlijn van 29 juni 19954, waarvan het doel was het bedrijfseconomisch toezicht te versterken.
Les annexes au présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions.
De bijlagen bij dit besluit kunnen worden gewijzigd door de Minister die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheid heeft.
La directive-cadre est assortie de treize directives techniques détaillées, elles‑mêmes modifiées par 21 directives pour l'adaptation au progrès technique.
De kaderrichtlijn is verbonden met 13 andere gedetailleerde technische richtlijnen, die op hun beurt zijn gewijzigd door 21 wijzigingsrichtlijnen om ze aan de technische vooruitgang aan te passen.
Les garanties supplémentaires fixées à la décision 97/10/CE ont été récemment modifiées par la décision 2004/117/CE.
De in Beschikking 97/10/EG vastgestelde aanvullende garanties zijn onlangs gewijzigd bij Beschikking2004/117/EG.
Des explications ne sont fournies que pour les dispositions qui sont modifiées par la présente proposition.
Er wordt alleen uitleg gegeven bij de bepalingen die in dit voorstel worden gewijzigd.
Les limites Euro 5 à déterminer concernant le niveau sonore doivent être modifiées par un acte de codécision distinct.
De nader vast te stellen Euro 5-geluidsgrenswaarden zullen in een afzonderlijk medebeslissingsbesluit worden gewijzigd.
Toutefois, la nature et la valeur du produit final ont été modifiées par le processus et la méthode de production utilisés.
De aard en de waarde van het eindproduct zijn echter veranderd door de gebruikte proces- en productiemethode.
Les conditions sont à la disposition de l'employeur et du salarié et peuvent être modifiées par convention.
De voorwaarden worden bepaald door werkgever en werknemer en kunnen worden gewijzigd in een overeenkomst.
Les expositions au GS-331007 et au lédipasvir n'ont pas été modifiées par ces deux types de repas.
De blootstellingen aanGS-331007 en ledipasvir werden niet gewijzigd door een van beide maaltijdtypes.
Les dispositions en cause ont été modifiées par les lois des 15 et 23 mars 1999 relatives au contentieux
De in het geding zijnde bepalingen werden gewijzigd bij de wetten van 15 en 23 maart 1999 betreffende de
la convention collective de travail du 29 janvier 1985, modifiées par la convention collective de travail du 30 juin 1987
De bepalingen van hoofdstuk IV van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 1985, gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1987 inzake de versoepeling
la convention collective de travail du 29 janvier 1985, modifiées par la convention collective de travail du 30 juin 1987
De bepalingen van hoofdstuk IV van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 1985, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1987, inzake de
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996, par la loi
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996, bij de wet
§ 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifiées par la loi du 4 août 1996;
3,§ 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;
Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par la loi du 4 juillet 1989;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3,§ 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Résultats: 235, Temps: 0.1003

"Modifiées par" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus