NOTAMMENT EN NÉERLANDAIS

Traduction de Notamment en Néerlandais

S Des synonymes

Résultats: 58959, Temps: 0.2446

inzonderheid op (11638) bijzonder (2907) vooral (2873) waaronder (1496) met inbegrip (1033) bijvoorbeeld (610) inclusief (600) namelijk (342) mede (246) voornamelijk (183) met name (20883) onder meer (2708) meer bepaald (338)

Exemples d'utilisation de Notamment dans une phrase et leurs traductions

Il est notamment habilité à prendre des décisions concernant.
Hij is in het bijzonder bevoegd voor het nemen van besluiten betreffende.
Il convient notamment d'habiliter la Commission à modifier l'annexe.
In het bijzonder moet de Commissie de bevoegdheid worden verleend om de bijlage te wijzigen.
Coopération technique, notamment au niveau local;
Technische samenwerking, vooral op lokaal niveau;
La version«Entreprises» prévue va notamment simplifier et accélérer le processus.
Vooral de geplande" bedrijfs"-versie zal het proces vereenvoudigen en versnellen.

Waaronder

( y compris , dont , notamment )
Notamment ceci.
Waaronder deze.
Notamment un masque, des lunettes et des gants.
Waaronder een masker, bril en handschoenen.

Met inbegrip

Le gain de poids, notamment une recommandation de surveiller les patients.
Gewichtstoename, met inbegrip van een aanbeveling patiënten daarop te controleren.
Infrastructures, notamment énergie, transport, télécommunications et société de l'information.
Infrastructuur, met inbegrip van energie, vervoer, telecommunicatie en informatiemaatschappij.

Met name

L'octroi de financements, notamment sous forme de crédits»;
Het verlenen van financieringen, met name in de vorm van kredieten»;
Les actions de coopération sont notamment orientées vers.
De samenwerkingsactiviteiten zijn met name gericht op.

Onder meer

Cet accord comporte notamment des dispositions concernant.
De overeenkomst bevat onder meer bepalingen over.
C'est le cas notamment pour.
Dit is onder meer het geval voor.
D'autres exemples de phrases
Vu les statuts de la SNCB-Holding, notamment l'article 12;
Gelet op de statuten van de NMBS-Holding, inzonderheid op artikel 12;
Les actions de coopération sont orientées notamment vers.
De samenwerkingsactiviteiten zijn met name gericht op.
Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs.
De dialoog heeft met name betrekking op alle problemen betreffende.
Intensifier la coopération sectorielle, notamment dans le domaine du développement rural;
De sectorale samenwerking te versterken, in het bijzonder op het vlak van plattelandsontwikkeling;
Le Comité souhaite, notamment, un nouveau renfor­cement du principe de partenariat.
Het Comité wenst met name dat het principe van partnerschap opnieuw wordt versterkt.
Le secrétariat de bassin est notamment chargé.
Het bekkensecretariaat is in het bijzonder belast met.
Les PME seront notamment encouragées à participer à des programmes de recherche.
Kmo's zullen vooral worden gestimuleerd aan onderzoeksprogramma's deel te nemen.
La directive 2007/47/CE dispose notamment ce qui suit.
Richtlijn 2007/47/EG bepaalt met name het volgende.
C'est notamment le cas dans le domaine des services.
Dit geldt met name op het terrein van de dienstverlening.
Ce rapport contient notamment des précisions concernant les questions suivantes.
Het verslag bevat onder meer informatie over de volgende onderwerpen.
Notamment ici.
Vooral hier.
Ce rapport comprend notamment.
Dit verslag bevat in het bijzonder.
Notamment la fièvre aphteuse;
Waaronder mond- en klauwzeer;
Amélioration notamment dans les centrales à charbon 73% en dix ans.
Verbetering vooral bij kolencentrales 73% in 10 jaar.
C'est notamment le cas de modification des contraintes administratives.
Dit is met name het geval bij wijzigingen in de administratieve verplichtingen.
BIO est notamment habilitée a.
BIO is onder meer bevoegd om.
C'est notamment le cas de la Belgique.
Dit is bijvoorbeeld het geval in België.
Réponses incorrectes et/ou incomplètes, notamment limitation de mouvement ou raideur.
Incorrecte en/of onvolledige reacties, inclusief beperking van bewegingen of stijfheid.

Résultats: 58959, Temps: 0.2446

Voir également


notamment l'article
inzonderheid op artikel met name artikel
notamment lorsque
met name wanneer vooral wanneer bijzonder wanneer
notamment grâce
met name door onder meer door
concernant notamment
met name betreffende onder andere over
notamment si
met name wanneer vooral als
notamment lors
met name bij onder meer bij bijzonder bij
afin notamment
met name om vooral om
comprenant notamment
met inbegrip waaronder inclusief
notamment l'annexe
inzonderheid op bijlage met name bijlage
grâce notamment
met name door onder meer door mede dankzij dank zij met name
porte notamment
heeft met name betrekking heeft onder meer betrekking heeft in het bijzonder betrekking
notamment quant
met name wat betreft bijzonder ten aanzien met name met betrekking onder anderen wat betreft
notamment qu'
met name dat onder meer dat bijzonder dat
portant notamment
met name betrekking met inbegrip van betreffende met name inzonderheid betrekking heeft
portent notamment
hebben met name betrekking vooral betrekking
notamment l'utilisation
met name het gebruik vooral het gebruik vooral de toepassing met name met gebruikmaking van inclusief het gebruik
notamment l'obligation
met name de verplichting inzonderheid de verplichting met name de eis o.a. de verplichting tot
chargé notamment
onder meer belast met met name belast met bijzonder belast met met name ermee belast
visant notamment
met name gericht met name toe strekken gericht zijn op met name met het oog in het bijzonder
notamment son article
met name op artikel inzonderheid op artikel

"Notamment" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus