ONT ÉTÉ ADOPTÉES EN NÉERLANDAIS

Traduction de Ont Été Adoptées en Néerlandais

Résultats: 240, Temps: 0.1098

Exemples d'utilisation de Ont Été Adoptées dans une phrase et leurs traductions

Zijn goedgekeurd

Les mesures prévues à l'article 23 ont été adoptées;
De in artikel 23 bedoelde maatregelen zijn goedgekeurd;
Les trois propositions relatives aux mouvements de capitaux ont été adoptées.
De drie voorstellen inzake het kapitaalverkeer zijn goedgekeurd.

Zijn aangenomen

Les dix décisions ont été adoptées par le Conseil le 26 septembre 1994.
De tien beschikkingen zijn aangenomen door de Raad op 26 september 1994.
Les positions communes ont été adoptées suite à l'accord politique obtenu au Conseil TTE du 9 et 10 octobre 2008 voir communiqué de presse, p.15.
De gemeenschappelijke standpunten zijn aangenomen ten vervolge op het politieke akkoord dat in de Raad TTE van 9 en 10 oktober 2008 tot stand was gekomen zie persmededelingdoc.

Zijn vastgesteld

Les mesures d'application nécessaires ont été adoptées et.
De nodige uitvoeringsmaatregelen zijn vastgesteld en.
Les orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion3 ont été adoptées en 2006.
De communautaire strategische richtsnoeren3 inzake cohesiebeleid zijn vastgesteld in 2006.

Zijn geadopteerd

Elles ont été adoptées.
Ze zijn geadopteerd.
Elles ont été adoptées?- Oui?
Ze zijn geadopteerd, toch?

Aangenomen

Je n'ai pas voulu citer le nombre de directives qui ont été adoptées.
Ik heb het aantal aangenomen richtlijnen niet willen kwantificeren.
C'est sur cette base que des mesures de lutte contre la discrimination ont été adoptées.
Op deze basis zijn de maatregelen ter bestrijding van discriminatie aangenomen.
D'autres exemples de phrases
Les mesures suivantes ont été adoptées.
De volgende maatregelen zijn genomen.
Des modifications apportées à la loi sur le pouvoir judiciaire ont été adoptées.
De wijzigingen van de wet inzake het justitiële stelsel zijn goedgekeurd.
Ajoute les nouvelles attitudes communes lorsqu'elles ont été adoptées par les Participants;
Nieuwe gemeenschappelijke gedragslijnen toevoegen zodra deze door de Deelnemers zijn aanvaard;
Quatre propositions ont été adoptées.
Vier voorstellen werden goedge keurd.
De nouvelles dispositions ont été adoptées dans les domaines des produits chimiques et pharmaceutiques.
Nieuwe maatregelen zijn vastgesteld op het gebied van chemische en farmaceutische produkten.
Des listes similaires ont été adoptées par des organisations régionales de la pêche.
Vergelijkbare lijsten zijn opgesteld door regionale visserijorganisaties.
De nouvelles mesures applicables aux substances chimiques ont été adoptées ou sont en préparation.
Andere maatregelen voor chemische stoffen zijn al goedgekeurd of nog in voorbereiding.
Les mesures nécessaires pour garantir la protection de la santé publique ont été adoptées.
Er zijn de noodzakelijke maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid genomen.
Seulement 72% des dispositions d'application nationales nécessaires ont été adoptées.
Slechts 72 9c van de vereiste nationale uitvoeringsmaatregelen zijn reeds vastgesteld.
Nous nous référons constamment aux résolutions qui ont été adoptées au Parlement européen.
We refereren voortdurend aan de resoluties die zijn aangenomen door het Europees Parlement.
Elles ont été adoptées suite à une vaste consultation, notamment avec le secteur et les Etats membres.
Zij zijn vastgesteld na een breed opgezet overleg, met name met de sector en de lidstaten.
Les dispositions attaquées ont été adoptées afin de conformer la loi aux règles constitutionnelles rappelées par l'arrêt n° 34/96 du 15 mai 1996.
De bestreden bepalingen zijn aangenomen teneinde de wet in overeenstemming te brengen met de grondwettelijke regels die in herinnering gebracht zijn door het arrest nr. 34/96 van 15 mei 1996.
Presque l'intégralité(96%) des interventions programmées ont été adoptées, sous forme de DOCUP d'une part, et de PO, subventions globales et grands projets.
Bijna alle( 96%) geprogrammeerde steunmaatregelen zijn goedgekeurd, enerzijds in de vorm van GPD's en anderzijds als OP's, globale subsidies en grote projecten.
Les premières orientations relatives aux RTE-E ont été adoptées en 1996 et ont subi depuis diverses révisions, les dernières ayant eu lieu en 2006.
De eerste TEN-E-richtsnoeren zijn vastgesteld in 1996 en zijn reeds verschillende malen herzien, laatstelijk in 2006.
Il est rappelé que la plupart des directives"horizontales" ont été adoptées postérieurement aux directives d'harmonisation produit par produit directives"verticales.
Er zij aan herinnerd dat de meeste" horizontale" richtlijnen zijn aangenomen na de harmonisatierichtlijnen per product de" verticale" richtlijnen.
C'est la conséquence inévitable de la manière dont ces nouvelles règles de sûreté ont été adoptées: elles ont été conçues comme des modifications d'une convention internationale existante.
Dit is het onvermijdelijke gevolg van de wijze waarop deze nieuwe veiligheidsregels werden aangenomen: zij werden op maat geknipt als wijzigingen van een bestaand internationaal verdrag.
Les mesures relatives aux bagages- notamment les armes(résumé 2.1), les biens culturels et les franchises fiscales pour voyageurs- ont été adoptées.
De maatregelen op het gebied van bagage- met name wapens,( samenvatting 2.1) cultuurgoederen en belastingvrijstellingen voor reizigers- zijn vastgesteld.
Différentes dispositions administratives et réglementaires ont été adoptées afin de réglementer le contrôle des programmes opérationnels multirégionaux et des initiatives
Verschillende bestuursrechtelijke en wetgevende bepalingen zijn goedgekeurd om de controle van multiregionale operationele programma's en communautaire initiatieven in het
Par ailleurs, il faut noter que ces dispositions ont été adoptées au sein du Conseil par une procédure sans débat et sans consultation du Parlement.
Ik wil overigens opmerken dat deze bepalingen door de Raad zijn aangenomen via een procedure zonder debat en zonder raadpleging van het Europees Parlement.
Les normes relatives au service eCall visées dans le règlement(UE) n° 305/2013 ont été adoptées.
De eCall-normen in Gedelegeerde Verordening( EU) nr.305/2013 zijn vastgesteld.

Résultats: 240, Temps: 0.1098

Voir également


elles ont été adoptées
ze zijn geadopteerd zij zijn genomen ze werden aangenomen zij zijn vastgesteld zijn aangenomen
dispositions ont été adoptées
maatregelen zijn vastgesteld op bepalingen zijn vastgesteld
celles qui ont été adoptées
die welke werden aangenomen van die welke zijn vastgesteld te nemen als die welke welke zijn aanvaard
ont été adoptées au conseil
de raad overeenstemming is
le terrorisme ont été adoptées
terrorisme , zijn vastgesteld
ont été adoptées et que
zijn ingevoerd en dat
ont été adoptées en application
zijn goedgekeurd in toepassing van
ont été adoptées en juillet
zijn in juli aangenomen
les mesures requises ont été adoptées
vereiste maatregelen zijn genomen
des mesures législatives ont été adoptées
de wetgevingsmaatregelen werden zijn wetgevende maatregelen goedgekeurd zijn wetgevingsmaatregelen getroffen
les mesures suivantes ont été adoptées
zijn de volgende maatregelen goedgekeurd de volgende maatregelen zijn genomen
ont été adoptées dans le passé
het verleden zijn aangenomen in
une série de mesures ont été adoptées
verschillende maatregelen zijn genomen reeks maatregelen is getroffen aantal maatregelen werd genomen
des mesures ont été adoptées au niveau communautaire
werden op communautair niveau maatregelen genomen

"Ont été adoptées" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus