ONT ACCEPTÉ EN NÉERLANDAIS

Traduction de Ont Accepté en Néerlandais

Résultats: 244, Temps: 0.2107

hebben aanvaard (35) aanvaardden (12) hebben ermee ingestemd (12) hebben ingestemd (12) accepteerden (5) hebben geaccepteerd (5) hebben goedgekeurd (5) stemden ermee (4) hebben toegezegd (3) bereid zijn (3) hebben toegestemd (3) gingen akkoord (2) hebben besloten (3) keurden (3) zijn overeengekomen (2)

Exemples d'utilisation de Ont Accepté dans une phrase et leurs traductions

Hebben aanvaard

Les clans ont accepté.
De clans hebben aanvaard.
J'ai invité Denver à venir disputer une rencontre amicale et ils ont accepté.
Ik heb Denver uitgenodigd voor een wedstrijd en ze hebben aanvaard.
Les institutions ont accepté 10 projets de recommendation envoyés par le Médiateur.
De instellingen aanvaardden 10 ontwerpaanbevelingen die door de Ombudsman gedaan werden.
Les institutions ont accepté 5 projets de recommandations envoyés par le Médiateur.
De instellingen aanvaardden verder 5 ontwerpaanbevelingen die door de Ombudsman gedaan werden.

Hebben toegestemd

Ils ont accepté de partir, alors ils ne sont plus des ennemis.
Ze hebben toegestemd te vertrekken... dus noem ik ze niet langer vijanden.
Ils ont accepté de nous montrer comment ils opéraient.
Ze hebben toegestemd op hun operaties voor ons open te stellen.

Gaan akkoord

Tous les fournisseurs ont accepté d'être payés à 90 jours.
De leveranciers gaan akkoord met betaling na 90 dagen.
Femmes différentes ont accepté de l'épouser.
Zeven verschillende vrouwen gingen akkoord om met hem te trouwen.

Accepteren

En fin de compte, ils ont accepté la mort de leurs enfants.
Uiteindelijk moeten ze de dood van hun kinderen accepteren.
Ils ont accepté un homme.
Ze accepteerden een mens.

Hebben ingestemd met

Tous les Etats membres ont accepté ces mesures.
Alle lidstaten hebben ingestemd met deze maatregelen.
Tous les États membres ont accepté cette prorogation.
Alle lidstaten hebben ingestemd met deze verlenging.
D'autres exemples de phrases
Ils l'ont accepté?
Aanvaardden ze hem?
Ils ont accepté de subir une opération.
Ze hebben ermee ingestemd om chirurgisch te worden veranderd.
Les États membres ont accepté d'être payés plus tard au début de l'année 2013.
De lidstaten hebben ingestemd met een latere betaling begin 2013.
Et ils ont Accepté, donc on doit y aller.
En ze hebben geaccepteerd dus we moeten gaan.
Ils m'ont accepté.
Ze accepteerden me.
Ils ont accepté de travailler pour moi.
Die stemden ermee in voor mij te werken.
Ils ont accepté notre offre.
Zij keurden onze aanbieding goed.
Ils l'ont accepté, mais ils ne l'aiment pas.
Ze gingen akkoord, maar blij waren ze er niet mee.
Seuls deux détaillants ont accepté de collaborer.
Slechts twee detailhandelaars waren bereid medewerking te verlenen.
On dirait bien qu'ils l'ont accepté.
Lijkt erop dat ze hem hebt geaccepteerd.
Les autorités ont accepté de ne pas le poursuivre en justice.
De autoriteiten hebben afgesproken niet te vervolgen.
Ils ont accepté toutes vos requêtes.
Ze willigden al je eisen in.
Alors les Goa'ulds ont accepté nos termes pour leur voyage ici?
Dus de Goa'uld zijn akkoord om naar hier te komen op onze voorwaarden?
Mais ils ont accepté de suivre pendant un temps.
Maar ze wilden het een tijdje aankijken.
Ses parents ont accepté de faire une intervention chirurgicale immédiate.
Haar ouders stemde in om onmiddellijke operatie te doen.
Elles ont accepté de poursuivre les négociations à un rythme rapide.
Zij kwamen overeen de onderhandelingen in een snel tempo voort te zetten.
Ils ont accepté.
Zij hebben het geaccepteerd.
Mais tous les autres artistes ont accepté cette date.
Maar alle andere illustratoren zijn akkoord met die datum.

Résultats: 244, Temps: 0.2107

Voir également


qui ont accepté
die hebben ingestemd die hebben aanvaard aan die akkoord gingen
elles ont accepté
ze hebben aanvaard hen aanvaarde zij kwamen overeen zij ermee ze stemde
qu'ils ont accepté
die zij overeengekomen waren
ont même accepté
zelfs overeengekomen
et ils ont accepté
en ze hebben aanvaard en ze hebben geaccepteerd en hebben ze ingestemd en ze zijn overeengekomen en ze zeiden ja
les institutions ont accepté
instellingen aanvaardden
les banques ont accepté
hebben de banken aanvaard banken aanvaarde
qu'elles l' ont accepté
dat zij een wijziging hebben aanvaard
ils ont tous accepté
ze hebben het allemaal geaccepteerd allemaal zijn akkoord ze accepteren allemaal
ont accepté de collaborer
waren bereid medewerking te verlenen aanvaard hebben hun medewerking
ont accepté une compensation
compensatie hebben aanvaard
ont accepté le compromis
het compromis hebben ingestemd
et qui ont accepté
en die ermee hebben ingestemd hebben en die bereid
ont accepté plusieurs amendements
aantal amendementen hebben aanvaard
ont accepté cette invitation
deze uitnodiging hebben aanvaard
ont accepté que ces
ingestemd hebben met
ont accepté de l'épouser
gingen akkoord om met hem te trouwen
les états-unis ont accepté
de verenigde staten stemden de verenigde staten gaan ermee akkoord heeft amerika toegegeven zijn de verenigde staten overeengekomen
les autorités italiennes ont accepté
hee de italiaanse overheid ingestemd met italiaanse autoriteiten hebben ingestemd
les etats membres ont accepté
lidstaten hebben ingestemd met de lidstaten hebben ermee ingestemd

"Ont accepté" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus