PLUS EN NÉERLANDAIS

Traduction de Plus en Néerlandais

Résultats: 141256, Temps: 0.6533

Exemples d'utilisation de Plus dans une phrase et leurs traductions

Il s'agit plus de ce qu'il n'a pas dit.
Het ging meer om wat hij niet zei.
Plus dangereux qu'une insuffisance rénale totale?
Gevaarlijker dan een compleet nierfalen?
Il s'agit plus précisément.
Het gaat meer bepaald om.
Vous n'avez plus accès à ce patient.
Je hebt niet langer toegang tot deze patiënt.
Nos ancêtres étaient encore plus secrets que nous le sommes aujourd'hui.
Onze voorvaders waren nog geheimer dan wij vandaag de dag zijn.
Ca aiderait si on avait plus de pistes.
Het zou helpen als we meer aanwijzingen hadden.
On ne vénère plus Jésus-Christ, Mahomet, Yahvé.
Wij aanbidden niet langer Christus, Mohammed of Jahweh.
De plus, ce n'est pas un endroit pour un humain!
Bovendien, dit is geen plaats voor mensen!
Mon visage a été refait plus souvent que les lits du Holiday Inn.
Mijn gezicht is vaker gladgetrokken dan een laken in het Holiday Inn.
Je ne suis plus une gamine!
Ik ben geen kind meer!
Je ne peux plus attendre.
Ik kan niet langer op je wachten.
Je ne suis plus docteur, house.
Ik ben geen dokter meer, House.
Mais plus fort.
Maar dan harder.
Moi non plus, Pilote.
Ik ook niet, Piloot.
De plus, la CEPT n'est pas directement impliquée dans les procédures de sélection.
Bovendien is de CEPT niet rechtstreeks betrokken bij selectieprocedures.
De plus, la fixation du prix de détail n'est pas autorisée.
Bovendien zijn prijsafspraken voor de kleinhandel niet toegestaan.
Kalfas a de plus en plus d'adeptes.
Kalfas krijgt steeds meer aanhangers.
L'air plus jeune que moi mais ne l'est pas?
Ziet er jonger uit dan ik, maar is dat niet?
Je ne suis plus un pro-Xbox.
Ik ben niet langer een Xbox jongen.
Deux de plus pour vous.
Nog twee voor je.
Moi non plus, madame.
Ik ook niet, mevrouw.
Elle n'arrive plus à se concentrer sur son travail.
Ze kan zich niet op d'r werk concentreren.
Plus flou.
Nog vager.
Je suis plus jolie que tu le pensais.
Ik ben mooier dan je dacht dat ik zou zijn.
Plus des avantages?
Plus voordelen?
Nous ne pouvons plus coexister avec les Marrians.
We kunnen niet langer samenleven met de Marrians.
Nous ne sommes plus amies.
We zijn geen vriendinnen meer.
De plus, la langue est encore perçue comme un obstacle au commerce intra-UE.
Bovendien wordt taal nog steeds als een belemmering voor de intra-EU handel beschouwd.
Elle ne travaille plus pour vous?
Werkt ze niet langer voor u?
Tu ne veux plus casser de jouets?
Je wilt geen speelgoed meer kapotmaken?

Résultats: 141256, Temps: 0.6533

Voir également


plus grande
grootste meer
plus que
meer dan nog maar
plus important
belangrijkste grootste
plus tôt
eerder vroegste snel spoedig vroeger
plus jamais
nooit meer niet meer ooit nog nooit nog
plus vite
sneller zo snel
plus facile
makkelijker gemakkelijker
plus fort
sterker harder sterkers
plus loin
verder verderop
plus vulnérables
meest kwetsbare
plus besoin
meer nodig hardst nodig meest behoefte
plus longtemps
langer lang meer
plus récentes
meest recente laatste
plus souvent
vaker meestal meeste gevallen
plus simple
makkelijker eenvoudiger gemakkelijker
plus beau
mooiste gelukkigste
plus particulièrement
meer in het bijzonder vooral meer bepaald meer specifiek
plus étroite
nauwere hechtere
TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus