PLUS ÉQUITABLE EN NÉERLANDAIS

Traduction de Plus équitable en Néerlandais

S Des synonymes

Résultats: 237, Temps: 0.0358

Exemples d'utilisation de Plus équitable dans une phrase et leurs traductions

Il devrait en résulter une concurrence fiscale plus ouverte et plus équitable.
Dit moet leiden tot opener en eerlijker belastingconcurrentie.
La réforme des pensions de 2002 établit des dispositions visant à assurer un système de pension plus équitable et plus crédible uniformisation des taux de remplacement pour les différentes cohortes.
In de pensioenhervorming van 2002 zijn bepalingen opgenomen om het pensioenstelsel eerlijker en geloofwaardiger te maken gelijktrekken van de vervangingsratio voor de verschillende leeftijdsgroepen.
Appelez-les du nom de leurs pères: c'est plus équitable devant Allah.
Roept hen met de namen van hun vaders, dat is rechtvaardiger bij Allah.
L'expérience montre qu'il est souvent plus rationnel et plus équitable d'essayer de résoudre les problèmes récurrents ou fréquents en adoptant une méthode plus systématique.
Ervaring leert dat het vaak doeltreffender en rechtvaardiger is om te proberen via een meer systematische aanpak terugkerende of wijdverspreide problemen op te lossen.
Vers une Union économique et monétaire plus approfondie et plus équitable.
Evolueren naar een diepere en billijkere economische en monetaire unie.
Équipe de projet«Une Union économique et monétaire plus approfondie et plus équitable».
Projectteam: een diepgaandere en billijkere economische en monetaire unie.

Een billijkere

( plus équitable , plus juste )
Certains Etats membres estiment que la nécessité de prévoir un système de financement plus équitable de l'UE est indissociable du cadre financier de l'Agenda 2000.
De noodzaak van een billijkere financiering van de EU is voor enkele lidstaten onverbrekelijk verbonden met de financiële middelen voor Agenda 2000.
Nous pouvons donc aussi avoir une répartition des charges plus équitable entre les États membres.
Op die manier krijgen wij ook een billijkere verdeling van de lasten over de lidstaten.

Een eerlijkere

( plus équitable , plus juste )
La réforme des finances publiques implique également une répartition plus équitable des charges fiscales, notamment par un élargissement de l'assiette de l'impôt.
Hervorming van de overheidsfinanciën betekent ook een eerlijkere verdeling van de belastingen, onder meer door de belastinggrondslag te verbreden.
Parallèlement, l'accent est mis sur une répartition plus équitable des contributions apportées par les contributeurs nets, conformément à l'esprit de solidarité.
Tegelijkertijd wordt de nadruk gelegd op een eerlijkere verdeling van de bijdragen over de nettobetalers, overeenkomstig de geest van solidariteit.

Een rechtvaardigere

( plus équitable , plus juste )
Il importe toutefois de rappeler que ni la capacité technique ni une structure tarifaire plus équitable ne.
Er moet echter in aanmerking worden genomen dat noch de technische capaciteit, noch een rechtvaardigere tariefstructuur de decentralisatie van de economische activiteit kan stimuleren.
Nous devons instaurer un système commercial plus équitable. La corruption est un problème majeur que nous devons combattre vigoureusement.
Er moet een rechtvaardiger handelsstelsel komen, en het ernstige probleem van de corruptie moet hard worden aangepakt.
D'autres exemples de phrases
Nous devons également tendre à la réalisation d'un système commercial plus équitable avec les pays du tiers-monde.
We moeten ook streven naar eerlijkere handelsregelingen met derde-wereldlanden.
Un marché unique approfondi et plus équitable.
Een verdiepte en eerlijkere eengemaakte markt.
Cela permettra de garantir un traitement plus équitable des agriculteurs exerçant des activités identiques.
Dat garandeert een eerlijker behandeling van landbouwers die dezelfde werkzaamheden verrichten.
Un traitement plus équitable entre contribuables.
Een meer gelijke behandeling van de belastingplichtigen;
Juste un peu plus équitable.
Gewoon een beetje meer eerlijk.
Un marché intérieur plus efficace et plus équitable.
Een efficiëntere en eerlijkere handels- en distributiemarkt.
C'est le système le plus fiable, le plus équitable du pays.
Het is het meest betrouwbare systeem, het meest redelijke van het land.
L'égalité des chances entre les femmes et les hommes est une pierre angulaire de la politique gouvernementale pour assurer une répartition plus équitable de la croissance et du bien-être.
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen vormen een hoeksteen van het regeringsbeleid om de groei en de welvaart eerlijker te verdelen.
Quatrièmement, nous plaidons pour un système révisé et plus équitable pour les ressources propres de l'UE.
Ten vierde eisen we een herzien en rechtvaardiger systeem voor de eigen middelen van de EU.
Le régime de Dublin devrait-il être complété par des mesures favorisant un partage plus équitable des charges?
Moet het Dublin-systeem worden aangevuld met maatregelen die de lasten eerlijker verdelen?
Parmi ses objectifs figurait la mise en œuvre de mesures assurant aux entreprises une croissance plus forte, plus durable et plus équitable.
De doelstellingen omvatten onder meer maatregelen om op het niveau van het bedrijfsleven te komen tot stevigere, duurzamere en billijkere groei.
discutons aujourd'hui définit ce que la Communauté peut faire pour rendre le processus de mondialisation plus équitable pour tous.
vandaag over hebben, noemt stappen die de Gemeenschap kan ondernemen om het globaliseringsproces voor iedereen eerlijker te maken.
Le plan d'action adopté à Johannesburg inscrit la RSE comme outil pour une mondialisation plus équitable et plus inclusive.
Het te Johannesburg goedgekeurde actieplan vermeldt MVO als een instrument voor billijkere en meer inclusieve mondialisering.
Mais je suis très inquiet par le fait que la directive n'est pas plus équitable sur un point précis.
Ik vrees echter dat de richtlijn op een bepaald punt niet rechtvaardiger zal worden.
Nous posons donc les questions essentielles suivantes: les négociations déboucheront-elle sur une répartition nettement plus équitable des avantages du commerce entre le Sud et le Nord?
Daarom stellen we de volgende kernvragen: zullen de onderhandelingen leiden tot een aanzienlijk eerlijkere verdeling van de winsten van handel, met name tussen Zuid en Noord?
Ils réaffirment leur conviction que la charge du financement des activités en matière d'aide devrait être partagée d'une manière plus équitable par la communauté internationale;
Zij bevestigen hun opvatting dat de last van het financieren van de hulpactiviteiten rechtvaardiger over de internationale gemeenschap moet worden verdeeld.
À l'instar de la stratégie du marché unique, le train de mesures sur la mobilité des travailleurs vise à contribuer à un marché unique approfondi et plus équitable.
Net als de strategie voor de eengemaakte markt beoogt het pakket arbeidsmobiliteit bij te dragen tot een verdiepte en eerlijkere eengemaakte markt.
Cette question fera l'objet d'un avis d'initiative distinct du CESE sur«Une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus équitable».
Deze kwestie zal worden behandeld in een apart initiatiefadvies van het EESC over “Een eerlijkere voedselvoorzieningsketen”.

Résultats: 237, Temps: 0.0358

Voir également


beaucoup plus équitable
een veel eerlijkere veel eerlijker
rendre plus équitable
rechtvaardiger te maken eerlijkere
taxation plus équitable
rechtvaardiger belastingen eerlijkere belastingheffing op een billijkere belastingheffing
fiscalité plus équitable
een eerlijkere belastingheffing eerlijker belastingen
financement plus équitable
een billijkere financiering meer rechtvaardige financiering
une répartition plus équitable
eerlijkere verdeling een rechtvaardigere verdeling
une société plus équitable
rechtvaardiger samenleving een eerlijker maatschappij
un accès plus équitable
rechtvaardiger toegang tot een rechtvaardiger toe gang tot meer gelijke toegang tot
un traitement plus équitable
een eerlijker behandeling meer gelijke behandeling gelijkere behandeling
une distribution plus équitable
een eerlijker verdeling een rechtvaardiger verdeling
d'un développement plus équitable
een rechtvaardigere ontwikkeling
d'un partage plus équitable
eerlijker verdeling
un système plus équitable
eerlijker stelsel
équitable et plus efficace
eerlijker en efficiënter eerlijker en doeltreffender
efficace et plus équitable
een efficiëntere en eerlijkere doeltreffendere en rechtvaardigere
système fiscal plus équitable
belastingstelsel eerlijker
régime fiscal plus équitable
een billijker belastingheffing zou
à une répartition plus équitable
aan een eerlijkere verdeling aan een rechtvaardigere verdeling op een eerlijker spreiding
et une répartition plus équitable
en een meer billijke spreiding en een eerlijker verdeling en een billijkere verdeling van
de plus
bovendien meer dan

Mot par mot traduction


plus
- meer de meest dan
équitable
- billijke eerlijke eerlijk

S Synonymes de "plus équitable"


"Plus équitable" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus