PLUS APPROFONDIE EN NÉERLANDAIS

Traduction de Plus Approfondie en Néerlandais

Résultats: 245, Temps: 0.0703

Exemples d'utilisation de Plus Approfondie dans une phrase et leurs traductions

Cette question sera examinée de manière plus approfondie au cours d'un prochain exercice d'évaluation.
Deze kwestie zal nader worden bestudeerd bij een volgende evaluatieronde.
Si l'on observe une leucocyturie sévère et persistante, une exploration plus approfondie peut être justifiée.
Als persisterende ernstige leukocyturie wordt gevonden, kan nader onderzoek aangewezen zijn.
La scène de crime exige une enquête plus approfondie.
De plaats van de misdaad vereist verder onderzoek.
Dans ce contexte, l'impact de l'immigration doit être examiné de manière plus approfondie.
In dit verband moet het effect van immigratie verder worden onderzocht.
Ce point mérite une discussion plus approfondie.
Dit moet grondiger besproken worden.
Ces exigences accentuent l'importance d'utiliser les sources de données existantes pour produire des statistiques en vue d'une analyse statistique plus approfondie.
Deze eisen onderstrepen het belang van het gebruik van de bestaande gegevensbronnen voor de productie van statistieken ten behoeve van grondiger statistische analyses.
De réflexion plus approfondie sur certains phénomènes objectifs.
Diepgaander overleg over bepaalde objectieve fenomenen.
Étude plus approfondie de deux fonctions,
Diepgaandere studie van twee functies.
D'autres exemples de phrases
Plusieurs questions d'actualité requièrent une analyse plus approfondie.
Een aantal actuele kwesties moet nader onderzocht worden.
Cela dépendra entre autres d'une éventuelle réponse plus approfondie du Conseil de ministres.
Dat zal mede afhangen van een mogelijk nader antwoord van de Raad van ministers.
Pour être bref, elles exigent toutes une analyse plus approfondie.
In het kort: vereisen verdere analyse.
Je veux l'enquête la plus approfondie jamais faite.
Dit moet het meest grondige onderzoek zijn, dat we ooit gedaan hebben.
Un comité ad hoc a été chargé de procéder à une analyse plus approfondie.
Een ad hoc commissie is inmiddels belast met een grondiger analyse;
Le cuir vaut certainement une étude plus approfondie.
Leder verdient zeker verdere studie.
Il est dit également que cette question mérite une analyse plus approfondie.
Voorts wordt voorgesteld het onderwerp nader te bestuderen.
Je suis disposé à étudier ce point de manière plus approfondie.
Ik ben wel bereid dit verder te bestuderen.
Je suis tout à fait disposé à étudier la question de manière plus approfondie.
Ik ben volledig bereid om deze vraag nog eens uitgebreider te onderzoeken.
Nous avons intérêt à mieux coopérer et de façon plus approfondie.
Het is in ons eigen belang om beter en op meer diepgaande wijze samen te werken.
Un certain nombre de points semblent toutefois mériter une étude plus approfondie et nécessiter des modifications.
Een aantal punten verdient echter nader onderzoek, en het voorstel dient in sommige opzichten te worden bijgesteld.
Ce point devrait être étudié de manière plus approfondie par le Conseil, la Commission et les Etats membres.
Een en ander moet nader worden bestudeerd door de Raad, de Commissie en de lidstaten;
Le chemin le plus direct vers une enquête plus approfondie est l'amendement de compromis déposé par M. Sterckx en personne.
De snelste weg naar verder onderzoek is het compromisamendement dat collega Sterckx hierover zelf indiende.
Une étude plus approfondie de ces documents officiels, je les ai moi-même lus, nous apprend que les protestants, notamment, sont victimes de persécutions.
Nader onderzoek van deze officiële papieren, ik heb ze zelf gelezen, leert dat met name de protestanten het mikpunt van vervolging zijn.
Plusieurs problèmes juridiques et budgétaires exigent une réflexion plus approfondie au sein de la Commission avant l'adoption d'une position définitive.
Voor diverse juridische en begrotingsvraagstukken is verder overleg vereist binnen de Commissie, alvorens een definitief standpunt kan worden vastgesteld.
Sont ensuite présentés des critères territoriaux pour une étude comparative plus approfondie de ces enjeux.
Tevens worden criteria voor ruimtelijke ontwikkeling geïntroduceerd om een diepgaander vergelijkend onderzoek van deze vraagstukken mogelijk te maken.
Les divers coûts et avantages des systèmes informatiques centralisés aux niveaux national et de l'UE doivent être examinés de manière plus approfondie.
De verschillende kosten en baten van gecentraliseerde IT-systemen op EU en nationaal niveau moeten grondiger worden bekeken.
Mais je ne puis certainement pas promettre de parvenir au résultat souhaité par M. Killilea avant d'avoir examiné la question de façon plus approfondie.
Maar ik kan u natuurlijk niets beloven in verband met het resultaat dat de heer Killilea zo duidelijk wil voordat ik de zaak verder bekijk.
Des vaccinations d'urgence limitées et des délais en vue d'une étude plus approfondie ne résolvent pas le problème.
Beperkte noodvaccinaties en tijd uittrekken voor nader onderzoek lossen het probleem niet op.
Tout d'abord, l'incidence du coût de l'énergie, notamment, sur la compétitivité de l'industrie européenne devrait être analysée de manière plus approfondie.
In de eerste plaats moet het effect van met name energiekosten op het concurrentievermogen van de Europese industrie verder worden onderzocht.
Cet expert doit effectuer une inspection visuelle annuelle et une inspection plus approfondie tous les trois ans.
Deze expert moet een jaarlijkse visuele inspectie uitvoeren en een driejaarlijkse meer grondige.
La question du contrôle de l'application des limites actuelles, comme celui des règles relatives au temps de travail en général, reste à étudier de manière plus approfondie.
De kwestie van de handhaving van de huidige beperkingen, zoals de handhaving van de arbeidstijdregels in het algemeen, moet grondiger worden bestudeerd.

Résultats: 245, Temps: 0.0703

Voir également


information plus approfondie
grondiger informatie
une analyse plus approfondie
nader onderzoek een diepgaandere analyse meer diepgaande analyse een grondiger analyse
une enquête plus approfondie
nader onderzoek verder onderzoek een grondiger onderzoek ingesteld diepgaander onderzoek naar
une évaluation plus approfondie
verdere evaluatie grondiger te toetsen een uitgebreidere beoordeling nadere beoordeling diepgaander evaluatie
de façon plus approfondie
toch nader uitvoeriger op meer diepgaande wijze
d'une discussion plus approfondie
verdere bespreking diepgaander te bespreken
d'une analyse plus approfondie
door een meer diepgaande analyse nadere analyse
réflexion plus approfondie sur ces
een nader beraad op deze
être étudié de manière plus approfondie
nader worden bezien nader worden bestudeerd
doivent être examinés de manière plus approfondie
grondiger moeten worden gescreend om moeten grondiger worden bekeken
et approfondie
en grondige en uitvoerige en diepgaande
l'analyse approfondie
grondige analyse diepgaande analyse een uitvoerige analyse
l'enquête approfondie
diepgaand onderzoek uit het diepgaande onderzoek grondige onderzoek
très approfondie
zeer grondige zeer degelijke zeer diepgaande
révision approfondie
grondige herziening een diepgaande herziening

"Plus approfondie" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus