PREMIÈRES SEMAINES EN NÉERLANDAIS

Traduction de Premières Semaines en Néerlandais

Résultats: 237, Temps: 0.1066

Exemples d'utilisation de Premières Semaines dans une phrase et leurs traductions

De eerste weken

Les premières semaines, ça m'a cassé.
De eerste weken maakte 't me kapot.
Premières semaines de quoi?
De eerste weken van wat?

De eerste paar weken

Les premières semaines, c'était excitant et fort.
De eerste paar weken, het was hot en heftig.
Ces premières semaines en Europe étaient parfaites.
De eerste paar weken in Europa gingen heerlijk.
D'autres exemples de phrases
Tu sais comment les premières semaines sont.
Je weet hoe de eerste weeken zijn.
Les premières semaines oui, mais on étaient gelés pendant le reste!
De eerste weken wel, maar daarna waren we bevroren!
Les premières semaines d'absence pour maladie sont à la charge de l'employeur.
De eerste weken van het ziekteverzuim komen voor rekening van de werkgever.
Tu sais, les premières semaines de mariage, Tout est un précédent?
Je weet dat de eerste week van het huwelijk gaat over soortgelijke gebeurtenissen?
Je parie que les premières semaines... vous alliez vous coucher à la même heure.
Jullie gingen de eerste weken vast tegelijk naar bed.
Les premières semaines sont difficiles.
De eerste weken zijn de zwaarste.
Soyez extrêmement prudent durant les premières semaines.
Wees de eerste weken uitermate voorzichtig.
Plutôt dans les premières semaines de traitement.
Hierop is de meeste kans in de eerste weken van de behandeling.
Se sont engagées à prolonger leurs heures d'ouverture durant les premières semaines de janvier.
Toezegging van langere openingsuren in de eerste weken van januari.
Les premières semaines tu te dis... pas de chance.
De eerste paar weken denk je... ach, pech.
Les premières semaines dans mon nouveau lycée ne se sont pas vraiment bien passées.
De eerste paar weken op m'n nieuwe school gingen niet zo goed.
Je passais les premières semaines à me cacher dans ma chambre.
Ik verstopte me de eerste twee weken op mijn kamer.
J'ai passé les premières semaines qui ont suivi la Disparition à... attendre.
Ik bracht de eerste weken na de verdwijningen door met alleen maar te wachten.
Les premières semaines ont été dures.
De eerste paar weken waren moeilijk.
Après qu'on soit rentrés, Les premières semaines étaient juste pour s'adapter.
Toen we thuiskwamen... moest ik de eerste paar weken wel wennen.
Les premières semaines que j'ai passé à l'Hôpital Panzi, je me suis assise avec des femmes qui faisaient la
Toen ik mijn eerste week doorbracht in het Panzi-ziekenhuis zat ik bij vrouwen die elke dag in een rij
Les opérations d'échange ou de dépôt en compte ont également été très élevées dans les premières semaines de 2002.
Ook in de eerste weken van 2002 werden hoge bedragen ingewisseld of op rekeningen gestort.
Les premières semaines de janvier 1999 ont vu l'intégration des marchés monétaires de la zone euro.
Al tijdens de eerste weken van januari 1999 waren we getuige van de integratie van de geldmarkten uit het eurogebied.
Pendant les premières semaines du traitement, votre médecin devra mesurer votre pression artérielle à intervalles réguliers.
Tijdens de eerste weken van de behandeling moet uw arts regelmatig uw bloeddruk meten.
Durant les premières semaines après une vaccination avec AFLUNOV, les résultats de ces tests pourraient être faux.
In de eerste weken na de vaccinatie met AFLUNOV kunnen de resultaten van deze tests mogelijk onjuist zijn.
Durant les premières semaines après une vaccination avec Celvapan, les résultats de ces tests peuvent être faux.
In de eerste weken na vaccinatie met CELVAPAN kunnen deze tests onjuiste resultaten geven.
Durant les premières semaines après une vaccination avec HUMENZA, les résultats de ces tests peuvent être faux.
In de eerste weken na vaccinatie met HUMENZA kan de uitslag van deze onderzoeken onjuist zijn.
Observées classiquement au cours des premières semaines ou mois suivant l'instauration du traitement par association d'antirétroviraux.
Dergelijke reacties worden gewoonlijk waargenomen binnen de eerste weken of maanden na aanvang van de CART.
Il est recommandé d'assurer une surveillance métabolique étroite pendant la période de transition et les premières semaines qui suivent.
Nauwgezette controle van de stofwisseling wordt aanbevolen tijdens de overschakeling en in de eerste weken daarna.
Il est recommandé d'assurer une surveillance métabolique étroite pendant la période de transition et les premières semaines qui suivent.
Nauwgezette metabole controle wordt aanbevolen tijdens de omzetting en in de eerste weken daarna.
Le nombre de plaquettes doit être étroitement surveillé, en particulier pendant les premières semaines du traitement par le filgrastim.
Bloedplaatjesaantallen dienen nauwgezet te worden gemonitord, in het bijzonder gedurende de eerste weken van de behandeling met filgrastim.

Résultats: 237, Temps: 0.1066

Voir également


sept premières semaines
eerste zeven weken
deux premières semaines ont
eerste twee weken hebben
et les premières semaines
en in de eerste weken
deux premières semaines de traitement
eerste twee weken van de behandeling eerste paar weken van de behandeling
pendant les quatre premières semaines
gedurende de eerste vier weken
et pendant les premières semaines
en gedurende de eerste weken
pendant les premières semaines de traitement
tijdens de eerste weken van de behandeling
au cours des six premières semaines
gedurende de eerste 6 weken tijdens de eerste zes weken
en particulier au cours des premières semaines
in het bijzonder gedurende de eerste weken van vooral tijdens de eerste paar weken
et durant les premières semaines voir rubrique
en gedurende de eerste weken daarna zie rubriek

"Premières semaines" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus