QUARANTE-CINQ EN NÉERLANDAIS

Traduction de Quarante-Cinq en Néerlandais

S Des synonymes

Résultats: 242, Temps: 0.1069

vijfenveertig (156) 45 (57)

Exemples d'utilisation de Quarante-Cinq dans une phrase et leurs traductions

Vijfenveertig

( quarante-cinq , 0 )
Quarante-cinq ans.
Vijfenveertig jaar.
Quarante-cinq millions d'écus ne répondront pas à ces objectifs!
Vijfenveertig miljoen ecu zullen niet volstaan om deze doelstellingen te verwezenlijken!

45

Au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée, ou.
Uiterlijk 45 minuten voor de gepubliceerde vertrektijd, of.
Grand! Moustachu! Quarante, quarante-cinq ans!
Lang, snor, een jaar of 40, 45!
D'autres exemples de phrases
La durée de l'examen, délibération comprise, est de quarante-cinq minutes au maximum.
Het examen duurt maximum vijfenveertig minuten, deliberatie inbegrepen.
Durée: Quarante-cinq jours au cours de l'année 2002.
Looptijd: Vijfenveertig dagen in de loop van het jaar 2002.
Ilha, d'au moins quarante-cinq jours d'âge.
Ilha, die ten minste 45 dagen oud is.
La durée est de quarante-cinq heures minimum et à trois cents heures maximum.
De duur bedraagt minstens vijfenveertig uren en ten hoogste driehonderd uren.
Quarante-cinq secondes.
Vijfenveertig seconden.
Quarante-cinq jours calendrier pour les autres contrats et les conventions de subventions;
Vijfenveertig kalenderdagen voor andere contracten en subsidieovereenkomsten;
Quarante-cinq jours calendrier pour les autres contrats et les décisions et conventions de subvention;
Vijfenveertig kalenderdagen voor andere contracten, en voor subsidieovereenkomsten en besluiten;
Quarante-cinq jours pour les autres contrats et les conventions de subventions;
Vijfenveertig dagen voor de andere contracten en de subsidieovereenkomsten;
De quarante-cinq à quarante-neuf ans.
Van vijfenveertig tot en met negenenveertig jaar.
À partir de quarante-cinq ans.
Vanaf vijfenveertig jaar.
Quarante-cinq minutes.
Vijfenveertig minuten.
La partie technique sportive dure au moins trente et au maximum quarante-cinq minutes.
Het sporttechnische gedeelte duurt minstens dertig en maximaal vijfenveertig minuten.
Moins de quarante-cinq ans.
Minder dan vijfenveertig jaar.
Certes, la presse fait état de quarante-cinq blessés.
Zeker, de pers maakt melding van vijfenveertig gewonden.
Le comité comprend quarante-cinq membres.
Het Comité bestaat uit vijfenveertig leden.
Pour les membres du personnel âgés de moins de quarante-cinq ans.
Voor de personeelsleden die minder dan vijfenveertig jaar oud zijn.
Quarante-cinq minutes.
Negenenveertig minuten.
Le train de Douvres part à huit heures quarante-cinq.
De trein naar Dover vertrekt om kwart voor negenen.
Délai de quarante-cinq jours.
Een aantal productiviteitscijfers na 45 dagen.
La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste dans les quarante-cinq jours de la demande.
Van de beslissing wordt binnen vijfenveertig dagen te rekenen van het verzoek kennis gegeven bij ter post aangetekende brief.
Au total, quarante-cinq indicateurs sont calculés tant pour les encours que pour les nouveaux contrats.
In totaal worden 45 indicatoren samengesteld met betrekking tot zowel uitstaande bedragen als nieuwe contracten.
Il est donné suite à une demande de consultation dans un délai raisonnable, qui ne peut dépasser quarante-cinq jours.
Aan een verzoek tot inzake wordt gevolg gegeven binnen een redelijke termijn, die niet meer mag bedragen dan vijfenveertig dagen.
Ces allocations sont dues à concurrence d'un maximum de quarante-cinq jours ouvrables en régime de travail de cinq jours par semaine pour l'exercice 2003.
Die uitkeringen zijn verschuldigd tot maximaal 45 werkdagen in het stelsel van de vijfdaagse werkweek voor het dienstjaar 2003.
Il convient que la présente décision soit appliquée quarante-cinq jours après sa publication afin de garantir la période de transition nécessaire.
Deze beschikking moet worden toegepast 45 dagen na de bekendmaking daarvan, zodat in de nodige overgangsperiode wordt voorzien.
Pour chaque année ultérieure, cette affectation est communiquée par les Îles Salomon à la Communauté au plus tard quarante-cinq jours avant la date anniversaire du présent protocole.
Voor elk daaropvolgend jaar melden de Salomonseilanden de toewijzing uiterlijk 45 dagen voor de datum waarop dit protocol verjaart, aan de Gemeenschap.
Il a été allégué que plus de quarante-cinq jours se sont écoulés entre la date du dépôt de la plainte et la date d'ouverture de la procédure.
Aangevoerd werd dat meer dan 45 dagen waren verstreken tussen het indienen van de klacht en de datum van inleiding van de procedure.

Résultats: 242, Temps: 0.1069

S Synonymes de "quarante-cinq"


de 0

"Quarante-cinq" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus