RECUEILLIS EN NÉERLANDAIS

Traduction de Recueillis en Néerlandais

Résultats: 235, Temps: 0.167

Exemples d'utilisation de Recueillis dans une phrase et leurs traductions

De l'utilisation d'éléments de preuve recueillis à l'étranger.
Gebruik van in het buitenland verzameld bewijsmateriaal.
Ce sont des enregistrements que l'on a recueillis à des fins scientifiques.
Het zijn beelden die we verzameld hebben voor wetenschappelijke doeleneinden.
Recueillis par des établissements de crédit visés à l'article 56, § 1er;
Die worden verkregen door kredietinstellingen vermeld in artikel56,§ 1;
Les renseignements individuels recueillis au cours de ces investigations, peuvent uniquement être utilisés par l'Institut National de la
Bij deze onderzoekingen verkregen individuele inlichtingen mogen door het Nationaal Instituut voor de Statistiek alleen worden gebruikt voor
Les gaz polluants sont recueillis et analysés selon les méthodes prescrites.
De verontreinigende gassen worden volgens de voorgeschreven methoden opgevangen en geanalyseerd.
Les gaz de décharge sont recueillis dans toutes les décharges recevant des déchets biodégradables et doivent être traités et utilisés.
Op alle stortplaatsen waar biologisch afbreekbaar afval wordt gestort, moet het stortplaatsgas worden opgevangen, behandeld en gebruikt.

De ingezamelde

( accueillis , recueilli , compensé )
Rapport des chiffres recueillis sous forme de tableaux pour un thème précis;
Rapportering van de ingezamelde cijfers in tabelvorm voor een bepaald thema.
Rapport avec analyse des chiffres recueillis pour un thème précis.
Rapportering met analyse van de ingezamelde cijfers voor een bepaald thema.

Worden ontvangen

( accueillis , recueilli , compensé )
Correspondant aux fonds recueillis pour le compte de la Communauté européenne;
Voor de middelen die voor rekening van de Europese Gemeenschap worden ontvangen;
Correspondant aux fonds recueillis pour compte de la Communauté européenne;
Voor de middelen die voor rekening van de Europese Gemeenschap worden ontvangen;

Opgenomen

( accueillis , recueilli , compensé )
Nous les avons recueillis et éduqués.
Wij hebben ze opgenomen en opgevoed.
Je crois que ces enfants ont été recueillis.
Ik geloof dat die kinderen zijn opgenomen.
D'autres exemples de phrases
Des échantillons pour le dosage des anticorps anti-IgG seront recueillis à intervalles précis.
Monsters voor IgG-antilichaambepaling worden met specifieke intervallen verzameld.
Sont manipulés, recueillis, transportés et emmagasinés d'une manière écologiquement rationnelle;
Op milieuverantwoorde wijze worden bewerkt, ingezameld, vervoerd en opgeslagen;
Voici donc certains de mes montages préférés qui ont été recueillis.
Hier zijn enkele van mijn lievelingsmontages die werden verzameld.
Paris régulièrement recueillis sur les courses de chevaux courrues en Belgique;
De regelmatig ingezamelde weddenschappen op paardenwedrennen die in België plaatsvinden;
Les exemples de meilleures pratiques peuvent également être recueillis.
Ook kunnen voorbeelden van best practices worden verzameld.
Les échantillons de sang recueillis au cours des études LUME-Lung 1 et.
Verzamelde bloedmonsters afkomstig van de LUME-Lung1- en LUME-Lung.
L'évaluation basée sur les renseignements recueillis et les réalisations;
Evaluatie gebaseerd op de verzamelde informatie en realisaties;
Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole.
De verkregen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de in dit protocol omschreven doeleinden.
Recueillis irrégulièrement à l'étranger, lorsque l'irrégularité.
Dat in het buitenland op onregelmatige wijze is verzameld indien de onregelmatigheid.
Deux marins du Viking recueillis en mer.
Twee matrozen van Viking werden door Milwaukee opgepikt.
En entrant dans la place, j'ai trouvé un certain nombre de jeunes marins recueillis sur une table, examiner par un plongeur lumière tamisée des spécimens de SKRIMSHANDER.
Bij binnenkomst van de plaats vond ik een aantal jonge zeelieden verzameld over een tafel, onderzoeken door een gedimd licht divers exemplaren van SKRIMSHANDER.
Le nombre moyen d'oocytes recueillis était de 12,2 dans le groupe Ovaleap, par comparaison à 12,0 dans le groupe GONAL-f.
Het gemiddelde aantal oöcyten dat werd verzameld, was 12,2 in de Ovaleap-groep en 12,0 in de GONAL-f- groep.
et des indicateurs dans le domaine de l'emploi et du marché du travail devraient être définis et recueillis.
betrouwbare statistieken en indicatoren op het gebied van de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt moeten worden vastgesteld en verzameld.
Recueillis par des entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h;
Die worden verkregen door verzekeringsondernemingen vermeld in artikel56,§ 2, 2°, h;
Recueillis par des sociétés de bourse visées à l'article 47 de la loi précitée du 6 avril 1995.
Die worden verkregen door beursvennootschappen vermeld in artikel47 van de voornoemde wet van 6 april 1995.
Les réservoirs simple paroi sont soit directement enfouis dans le sol ou placés dans une fosse imperméable aux liquides susceptibles d'être recueillis.
De tanks met één enkele wand worden hetzij rechtstreeks ingegraven in de grond, hetzij geplaatst in een kuil die waterdicht is voor de eventueel opgevangen vloeistoffen.
Les noms des experts sont recueillis, traités et publiés conformément aux dispositions du règlement(CE) no 45/2001.
De namen van de deskundigen worden in overeenstemming met Verordening( EG) nr. 45/2001 verzameld, verwerkt en gepubliceerd.
Ordonner la production d'éléments de preuve en complément de ceux qui ont été recueillis avant le procès ou présentés au procès par les parties;
De overlegging te gelasten van bewijsmiddelen in aanvulling op het bewijs dat reeds voor de terechtzitting is vergaard of tijdens de terechtzitting door partijen naar voren is gebracht;

Résultats: 235, Temps: 0.167

Voir également


recueillis directement
rechtstreeks inzamelen
enfants recueillis
opgevangen kinderen
des avis recueillis
ingewonnen adviezen
des éléments recueillis
het verzamelde materiaal gegevens die zijn verzameld verkregen gegevens bekomen elementen
des comités recueillis
de comités heeft ingewonnen
des documents recueillis
verzamelde documenten ingezamelde stukken
des chiffres recueillis
ingezamelde cijfers
recueillis à partir
zijn verkregen op
éléments de preuve recueillis
bewijsmateriaal , verkregen bewijs dat wordt verkregen van bewijs die zijn verkregen verzameld bewijsmateriaal
base des avis recueillis
basis van de ingewonnen adviezen
les documents établis ou recueillis
documenten uitgewerkt of ingezameld documenten opgesteld of ingezameld
investissent les fonds recueillis en parts
ingezamelde gelden beleggen in rechten van deelneming
dont les moyens financiers sont recueillis exclusivement
waarvan de financiële middelen uitsluitend worden aangetrokken
les éléments qu'elle a recueillis ne justifient
haar verkregen gegevens het rechtvaardigen
sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels
uitsluitend worden aangetrokken bij institutionele of professionele beleggers

"Recueillis" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus