REMPLACERA EN NÉERLANDAIS

Traduction de Remplacera en Néerlandais

Résultats: 244, Temps: 0.1217

Exemples d'utilisation de Remplacera dans une phrase et leurs traductions

Vervangen

( remplacé , remplacement )
Il dit que le Christ me remplacera.
Hij zei dat Christus mij zou vervangen.
Oui, il te remplacera.
Ja, het moet jou vervangen.
D'autres exemples de phrases
La directive remplacera l'instrument législatif existant et sera applicable début 2018.
De richtlijn vervangt de bestaande wetgeving en wordt begin 2018 van toepassing.
Mais celle-là la remplacera très bien.
Maar zij zal haar goed vervangen.
La Clinique Lombaire remplacera vos vieilles vertèbres par notre modèle breveté en époxylicone.
Onze kliniek vervangt al uw lendenwervels... met de gepatenteerde epoxy kunstwervels.
Et il remplacera la fille que tu n'as plus!
Dat vervangt de dochter die je niet meer hebt!
Personne ne remplacera votre mari.
Niemand kan je man vervangen.
Cette arme remplacera ta langue.
Het wapen vervangt je tong.
Vous savez ce qu'on remplacera jamais?
Weet je wat ze nooit zullen vervangen?
L'ambassadeur Chapuis me remplacera.
Ambassadeur Chapuys zal me vervangen.
Le faux coin de Benny remplacera le vrai qu'on a altéré et laissé sur place.
Benny's nepstempel vervangt de echte, die we hebben veranderd en achtergelaten.
Cet autre Franck... est proche et me remplacera pour toujours.
Die andere Frank... gaat het overnemen... en mij voor altijd vervangen.
Cette ligne budgétaire unique remplacera les sources de financement prévues sous.
Deze ene begrotingsplaats vervangt de financieringsbronnen waarin werd voorzien bij.
Puis on prendra cette nouvelle trachée et remplacera l'ancienne.
Dan nemen we de nieuwe luchtpijp en vervangen haar oude.
Qui remplacera Zakaria?
Wie vervangt Zakian?
Rien ne remplacera vos fils.
Niets zal je zonen vervangen.
La proposition remplacera et abrogera ladite décision.
Dit voorstel vervangt deze beschikking, welke wordt ingetrokken.
Sarah, personne ne remplacera Walt.
Sarah, niemand zal Walt vervangen.
La présente proposition abrogera et remplacera le règlement(CE) n° 2422/2001.
Dit voorstel vervangt Verordening( EG) nr. 2422/2001, welke wordt ingetrokken.
Le texte qui remplacera les caractères dans l'ancien texte.
De tekst die de tekens in de oude tekst moet vervangen.
Le nouveau règlement remplacera les divers règlements qui y sont incorporés4;
De nieuwe verordening vervangt de verschillende besluiten die erin zijnverwerkt4;
Rien ne remplacera Kevin et Mara.
Niemand kan Kevin en Mara vervangen.
On remplacera les tuiles par du béton, et on priera.
Je vervangt de dakpannen door beton, en je bidt.
Le Dr Morris te remplacera.
Dr. Morris vervangt je.
Ralph Kurek le remplacera sur le terrain.
Ralph Kurek vervangt hem.
Je rêve d'un monde où l'espoir remplacera la peur.
Ik droom van een wereld waarin hoop angst vervangt.
Il entrera en vigueur le 1er mars et remplacera automatiquement le système existant.
Zij wordt per 1 maart 2011 van kracht en vervangt automatisch het bestaande systeem.
Dès 2003, le nouveau crédit de pension remplacera le revenu minimum garanti.
Vanaf 2003 geldt een nieuwe regeling( Pension Credit) die de minimuminkomensgarantie vervangt.
Martha Jones te remplacera en tant que nouveau doc de Torchwood.
Martha Jones wil je herplaatsen als de nieuwe medische officier van Torchwood.
Il le remplacera, mais tu vas devoir le ramener à son magasin.
Hij zal ze vervangen, maar je moet het naar zijn winkel brengen.

Résultats: 244, Temps: 0.1217

"Remplacera" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus