RESTER LÀ EN NÉERLANDAIS

Traduction de Rester Là en Néerlandais

Résultats: 238, Temps: 0.039

Exemples d'utilisation de Rester Là dans une phrase et leurs traductions

Tu peux rester là et te reposer.
Je kunt hier blijven en rust wat uit.
Tu peux rester là tant que ma grand-mère t'attrape pas.
Je kan hier blijven zolang oma je niet betrapt.
Tu peux rester là, mais toi et moi.
Jij mag daar blijven. maar jij en ik.
Il peut rester là?
Mag hij daar blijven?

Blijven zitten

Tu ne pourras pas rester là éternellement.
Je kan daar niet eeuwig blijven zitten.
Tu ne vas pas rester là.
Je kunt hier niet blijven zitten.
On va pas rester là à les regarder crever!
We gaan niet toekijken... hoe zij eraan gaan!
Je ne vais pas rester là à la regarder se tuer.
Ik blijf niet toekijken hoe jij jezelf de dood injaagt.

Blijven staan

On ne peut pas juste rester là!
We kunnen hier niet gewoon blijven staan!
Je peux pas rester là.
Ik kan hier niet blijven staan.
On dirait qu'on va rester là un moment, hein?
We zitten hier nog wel even?
Je dois rester là six heures de plus et je serai guérie.
Ik moet hier nog zes uur liggen, dan ben ik genezen.
D'autres exemples de phrases
On va rester là?
Zullen we hier blijven?
On peut rester là?
Mogen we hier blijven?
Elle aimerait mourir et rester là.
Soms zou ze dood willen zijn en daar blijven,
Vous allez rester là jusqu'à ce que je confirme votre histoire.
U moet hier blijven tot ik uw verhaal heb bevestigd.
Tu peux rester là.
Je kunt niet blijven zitten.
Combien de temps vas-tu rester là?
Hoe lang ga je daar blijven?
Tu peux rester là.
Je kunt daar blijven.
Nous ne pouvons pas juste rester là.
We kunnen hier niet blijven zitten.
Et je ne vais pas rester là pendant que vous détruisez ce pays.
En ik ga niet toekijken terwijl jullie dit land vernietigen.
Tu veux rester là?
Wil je hier blijven?
Rester là. Montez la garde.
Blijf hier om de wacht te houden.
On ne peut pas rester là.
We kunnen niet toekijken.
Vous ne devriez pas rester là.
Je moet hier niet blijven staan.
Vous devez rester là, Gabriel.
Je moet hier blijven, Gabriel.
Je vais pas rester là.
Ik ga hier niet zomaar blijven zitten.
On devrait rester là au moins quelques jours.
We moeten hier nog een paar dagen blijven.
On pourrait sûrement rester là jusqu'à ce qu'on trouve un autre endroit.
We kunnen waarschijnlijk hier blijven tot we een andere plek vinden.
Vous ne devriez pas rester là.
Je moet hier niet blijven staan.

Résultats: 238, Temps: 0.039

Mot par mot traduction


Phrases dans l'ordre alphabétique


rester là

"Rester là" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus