SKAGERRAK EN NÉERLANDAIS

Traduction de Skagerrak en Néerlandais

Résultats: 235, Temps: 0.0354

Exemples d'utilisation de Skagerrak dans une phrase et leurs traductions

Het skagerrak

Dispositions spécifiques concernant le Skagerrak et le Kattegat dans la division CIEM III a.
Specifieke bepalingen voor het Skagerrak en het Kattegat in ICES-sector IIIa.
Sorties de pêche effectuées dans le Skagerrak et dans d'autres zones.
Visreizen in het Skagerrak en in andere gebieden.

Van het skagerrak en

La taille minimale de la plie(Pleuronectes platessa) dans les régions 1 à 5, excepté Skagerrak/Kattegat est de 27 cm;
De minimummaat van schol( Pleuronectes platessa) in de gebieden 1 tot 5, met uitzondering van het Skagerrak en het Kattegat, bedraagt 27 cm;
La taille minimale de la plie(Pleuronectes platessa) dans les régions 1 à 5, excepté le Skagerrak/Kattegat, est de 27 cm.
De minimummaat van schol( Pleuronectes platessa) in de gebieden 1 tot en met 5, met uitzondering van het Skagerrak en het Kattegat, bedraagt 27 cm;

Skaggerak

Des conditions semblables ont été conclues avec la Norvège pour les stocks de maquereaux et pour un certain nombre de stocks de poissons présents dans le Skagerrak et dans le Kattegat.
Een soortgelijke regeling is met Noorwegen getroffen voor makreel en voor een aantal visbestanden in het Skaggerak en het Kattegat.
Pour le stock septentrional de merlu, qui s'étend du Skagerrak au golfe de Gascogne, la Commission propose un TAC
Voor het noordelijke heekbestand, dat voorkomt in de wateren van het Skaggerak tot de Golf van Biskaje, stelt de Commissie voor
D'autres exemples de phrases
Skagerrak 4 à 12 milles marins.
Skagerrak 4 tot 12 zeemijl.
Lieu noirPollachius virensIIa, Skagerrak et Kattegat, IIIbcd, mer du Nord 87.000pm.
Zwarte koolvisPollachius virensIIa, Skagerrak en Kattegat, IIIbcd, Noordzee87.000pm.
Il s'applique à tous les navires de pêche opérant dans le Skagerrak.
Deze verordening is van toepassing op alle vissersvaartuigen die in het Skagerrak actief zijn.
Le CIEM ne recommande qu'un TAC préventif de 15.000 tonnes pour le Skagerrak.
De ICES beveelt alleen een preventieve TAC van 15.000 ton aan voor het Skagerrak.
Lieu noirPollachius virensIIa(eaux de l'UE), Skagerrak et Kattegat, IIIb, c, d(eaux de l'UE), mer du Nord 79.200,00 91.200,00 15,15 91.200,00 15,15.
Zwarte koolvisPollachius virensIIa( EU-wateren), Skagerrak en Kattegat, IIIb,c,d( EU-wateren), Noordzee79.200,0091.200,00 15,1591.200,00 15,15.
Lieu noirPollachius virensIIa(Eaux UE), Skagerrak et Kattegat, IIIbcd(Eaux UE), mer du Nord66 150.
Zwarte koolvisPollachius virensIIa( EU-wateren), Skagerrak en Kattegat, IIIbcd( EU-wateren),Noordzee66 150.
Dans le Skagerrak et le Kattegat, il est interdit de fixer une couverture aux chaluts d'un maillage supérieur à 70 millimètres.».
In het Skagerrak en het Kattegat mag een sleeplap bovenzijde worden gebruikt voor sleepnetten met een maaswijdte van meer dan 70 millimeter.
Ce groupe de travail sur les mesures techniques et de contrôle dans le Skagerrak s'est réuni en 2011 et a remis un rapport en octobre 2011.
Deze werkgroep Technische maatregelen en controle in het Skagerrak is in 2011 bijeenkomen en heeft in oktober 2011 verslag uitgebracht.
Le Skagerrak est une petite zone géographique comptant un nombre limité d'États membres concernés.
Het Skagerrak is een klein geografisch gebied waarin een beperkt aantal lidstaten actief zijn.
Cette harmonisation s'étend aussi aux eaux du Skagerrak et du Kattegat, qui disposent actuellement de leurs propres conditions.
De harmonisering strekt zich ook uit tot de wateren van het Skagerrak en het Kattegat, waar op dit moment speciale bepalingen gelden.
Communauté s'est vue contrainte de prendre une décision autonome, concerne la pêche dans le Skagerrak et le Kattegat.
genoopt heeft gezien een autonoom besluit te nemen, heeft betrekking op de visserij in het Skagerrak en het Kattegat.
Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas au Skagerrak et au Kattegat.
Lid 3 en lid 4 zijn niet van toepassing in het Skagerrak en het Kattegat.
Les dispositions des paragraphes 6, 7, 8 et 9 ne s'appliquent qu'au Skagerrak et au Kattegat.
De leden 6, 7, 8 en 9 zijn alleen van toepassing in het Skagerrak en hat Kattegat.
Les navires suédois utilisent une grille de tri pour pêcher la langoustine dans le Skagerrak et le Kattegat.
Zweedse vaartuigen met een zeeflap die op langoustine vissen in het Skagerrak en het Kattegat.
La longueur des côtes danoises de la mer du Nord, du Skagerrak, du Kattegat et de la mer Baltique est d'environ 7 300 km.
De lengte van de zeekusten langs de Noordzee, het Skagerrak, het Kattegat en de Oostzee bedraagt rond 7 300 km.
Ces arrangements portent, d'une part, sur l'établissement de TAC pour certains stocks communs, y compris les stocks du Skagerrak/Kattegat.
Deze regelingen hebben betrekking op het vaststellen van de TAC's voor bepaalde gemeenschappelijke visbestanden, met inbegrip van de visbestanden in het Kattegat en Skagerrak.
À l'annexe II D s'appliquent à la gestion des stocks de lançon dans le Skagerrak, la sous-zone CIEM IV et la division II a eaux communautaires.
Bijlage II D van toepassing op het beheer van zandspieringbestanden in het Skagerrak, ICES-deelgebied IV en sector IIa EG-wateren.
La taille minimale de la langouste(Palinurus spp.) dans les régions 1 à 5, excepté le Skagerrak/Kattegat, est de 95 mm.
De minimummaat van langoesten( Palinurus spp.) in de gebieden 1 tot en met 5, met uitzondering van het Skagerrak en het Kattegat, bedraagt 95 mm;
de l'effort de la pêche industrielle au lançon dans la sous-zone CIEM IV Skagerrak et mer du Nord.
van de visserij-inspanning toe te passen voor de industriële visserij op zandspiering in ICES-deelgebied IV Skagerrak en Noordzee.
Les navires de pêche en transit dans le Skagerrak et détenant à bord du poisson capturé dans des zones autres que le Skagerrak rangent et arriment les filets conformément à l'article 47 du règlement(CE) n° 1224/2009.
De netten van vissersvaartuigen in doorvaart door het Skagerrak met in andere gebieden dan het Skagerrak gevangen vis aan boord worden vastgemaakt en opgeborgen overeenkomstig artikel47 van Verordening( EG) nr. 1224/2009.
électrique ou des canons-harpons pour capturer le thon et le requin-pélerin(Cetorhinus maximus) dans le Skagerrak et le Kattegat.
stroom of harpoenkanonnen voor de vangst van tonijn en reuzenhaai( Cetorhinus maximus) in het Skagerrak en het Kattegat toegestaan.
en vue d'un accord entre l'UE et la Norvège concernant l'accès réciproque des zones de pêche du Skagerrak.
oog op een Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen over de wederzijdse toegang tot de visserij in het Skagerrak.
Prestige- depuis la Lettonie via la mer Baltique, le Skagerrak, la Manche, le golfe de Gascogne, la Galice, on
Prestige" nog eens overlopen: van Letland door de Oostzee, Skagerak, het Kanaal, Biscaje, Galicië- de ramp had overal kunnen gebeuren.
à l'examen de nouvelles propositions de dispositions concernant le maillage à respecter pour le Skagerrak et le Kattegat.
houding zal aannemen en de nieuwe voorgestelde regels inzake de maaswijdte voor het Skagerak en het Kattegat zal bestuderen.

Résultats: 235, Temps: 0.0354

"Skagerrak" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus