SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT EN NÉERLANDAIS

Traduction de Société D'investissement en Néerlandais

Résultats: 237, Temps: 0.1247

Exemples d'utilisation de Société D'investissement dans une phrase et leurs traductions

Sous-section II.- Agrément de la société d'investissement.
Onderafdeling II.- Vergunning als beleggingsvennootschap.
Cette renonciation n'est applicable qu'à la partie du revenu distribué qui provient de plus-values sur actions réalisées par la société d'investissement précitée.».
Die verzaking is enkel van toepassing op het gedeelte van het uitgekeerde inkomen dat afkomstig is van meerwaarden op aandelen verwezenlijkt door voormelde beleggingsvennootschap.».

Beleggingsmaatschappijen

( société d'investissement )
Un fonds commun de placement et une société d'investissement peuvent détenir, à titre accessoire, des liquidités.
Beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen mogen accessoir ook liquide middelen houden.
Les fonctions de société d'investissement et de dépositaire ne peuvent être exercées par la même société.
De taken van beleggingsmaatschappij en bewaarder mogen niet door dezelfde maatschappij worden vervuld.

Een beleggingsmaatschappij

( société d'investissement )
Iii du droit des sociétés( comme une société d'investissement);
Iii vennootschapsrecht( als een beleggingsmaatschappij);
Sur la base de cet agrément, la société d'investissement sera autorisée à créer des succursales et à offrir des services transfrontaliers sans devoir obtenir d'agrément supplémentaire agrément par le pays d'origine.
Op basis van die goedkeuring mag een beleggingsmaatschappij vestigingen oprichten en grensoverschrijdende diensten verlenen zonder verdere toestemming toestemming van het thuisland.

De beleggingsmaatschappij

( société d'investissement )
Information concernant la société d'investissement.
Gegevens betreffende de beleggingsmaatschappij.
Les États membres déterminent la forme juridique que doit revêtir la société d'investissement.
De Lid-Staten bepalen welke rechtsvorm de beleggingsmaatschappij moet hebben.

Een beleggingsvennootschap

( société d'investissement )
Soit une société d'investissement qui a fait appel public à l'épargne.»;
Ofwel een beleggingsvennootschap is die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen.»;
Soit une société d'investissement qui a fait appel public à l'épargne.»;
Ofwel een beleggingsvennootschap is die een openbaar beroep doet op het spaarwezen.»;

De beleggingsvennootschap

( société d'investissement )
L'action en nullité est dirigée contre la société d'investissement et/ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée.
De nietigheidsvordering wordt ingesteld tegen de beleggingsvennootschap en/of de aangestelde beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging.
La société d'investissement doit apporter la preuve qu'il est satisfait aux dispositions du présent Titre.
De beleggingsvennootschap moet het bewijs voorleggen dat is voldaan aan de bepalingen van deze Titel.
D'autres exemples de phrases
La garde des actifs d'une société d'investissement doit être confiée à un dépositaire.
De activa van een beleggingsmaatschappij moeten in bewaring worden gegeven bij een bewaarder.
Il a une société d'investissement appelée Outrigger Securities.
Hij leidt een internationale investerings-- bedrijf genaamd Outrigger Securities.
Lorsque la société d'investissement a plusieurs compartiments, indication des compartiments commercialisés.
Bij een beleggingsvennootschap met verschillende compartimenten, vermelding van de gecommercialiseerde compartimenten.
Nous sommes juste les espions de la technologie d'informations dans leur énorme société d'investissement.
Wij zijn enkel technische informatiebronnen in hun enorme investeringsbedrijf.
Il s'avère que Bottner possède seul une société d'investissement.
Bottner blijkt de enige eigenaar van een beleggingsfirma.
Informations concernant la société d'investissement.
Gegevens met betrekking tot de beleggingsvennootschap.
créances qui revêtent la forme contractuelle(fonds commun de placement en créances) ou la forme statutaire société d'investissement en créances.
schuldvorderingen die geregeld zijn bij overeenkomst( gemeenschappelijk fonds voor belegging in schuldvorderingen) of bij statuten vennootschap voor belegging in schuldvorderingen.
Le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d'investissement font partie intégrante du prospectus complet auquel ils doivent être annexés.
Het fondsreglement of de statuten van de beleggingsmaatschappij maken een integrerend bestanddeel uit van het volledige prospectus waarbij zij moeten worden gevoegd.
La société d'investissement et la société de gestion, pour chacun des fonds qu'elle gère, doivent publier.
De beleggingsmaatschappij, dan wel de beheermaatschappij voor elk door haar beheerd beleggingsfonds, is verplicht tot openbaarmaking van.
La société d'investissement ne peut avoir d'autres activités que celles visées à l'article 1er paragraphe 2.
De beleggingsmaatschappij mag geen andere werkzaamheden uitoefenen dan de in artikel 1, lid 2, bedoelde.
Une société d'investissement peut acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice direct de son activité;
Mag een beleggingsmaatschappij roerende en onroerende goederen verwerven die rechtstreeks noodzakelijk zijn voor de uitoefening van haar werkzaamheid;
Le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d'investissement font partie intégrante du prospectus auquel ils doivent être annexés.
Het fondsreglement of de statuten van de beleggingsmaatschappij maken een integrerend bestanddeel uit van het prespectus waarbij zij moeten worden gevoegd.
Le prospectus de la société d'investissement doit indiquer les fonctions de gestion que la société d'investissement a confié à un tiers.
In het prospectus van de beleggingsvennootschap moeten de beheertaken worden vermeld die de beleggingsvennootschap aan een derde heeft toevertrouwd.
Lorsqu'une société d'investissement a plusieurs compartiments, les dispositions de la présente Section, ainsi que les articles 68 et 69, s'appliquent à chacun de ces compartiments.
Wanneer een beleggingsvennootschap verschillende compartimenten heeft, gelden de bepalingen van deze afdeling alsmede de artikelen 68 en 69 voor ieder van deze compartimenten.
Une société d'investissement peut toujours acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice direct de son activité.
Een beleggingsvennootschap mag steeds alle roerende en onroerende goederen verwerven die rechtsreeks noodzakelijk zijn voor haar bedrijfsuitoefening.
État membre d'accueil d'un OPCVM: un État membre dans lequel les parts du fonds commun de placement ou de la société d'investissement sont commercialisés;
Lidstaat van ontvangst van een ICBE: een lidstaat waar de rechten van deelneming in het beleggingsfonds/de unit trust of in de beleggingsmaatschappij worden verhandeld;
Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables pour la période imposable au cours de laquelle une société d'investissement visée à l'article 119decies ne respecte pas les dispositions suivantes.
De§§ 1 en 2 zijn niet van toepassing voor het belastbaar tijdperk waarin een beleggingsvennootschap bedoeld in artikel 119decies de volgende bepalingen niet naleeft.
Le règlement de gestion d'un fonds de placement en créances ou les statuts d'une société d'investissement en créances créent des catégories différentes de parts.
In het beheerreglement van een fonds voor belegging in schuldvorderingen of in de statuten van een vennootschap voor belegging in schuldvorderingen, verschillende categorieën van rechten van deelneming zijn gecreëerd.

Résultats: 237, Temps: 0.1247

Voir également


si la société d'investissement
wanneer de beleggingsvennootschap
société d'investissement sont prises
van een beleggingsvennootschap worden genomen
que la société d'investissement
dat de beleggingsvennootschap dat de beleggingsmaatschappij
la société d'investissement dont
de beleggingsvennootschap waarvoor
ou de la société d'investissement
of beleggingsvennootschap of van de beleggingsmaatschappij
société d'investissement ou du dépositaire
de beleggingsmaatschappij of de bewaarder
gestion ou la société d'investissement
beheer- of beleggingsvennootschap
dirigeants de la société d'investissement
de leiders van de beleggingsvennootschap
une société d'investissement ou une société de gestion
een beleggingsvennootschap of een beheervennootschap een beleggingsmaatschappij of een beheermaatschappij
des actions de la société d'investissement ou du compartiment
aandelen van de beleggingsvennootschap of het compartiment
ou la prestation de services par une société d'investissement
of de verrichting van diensten door een beleggingsmaatschappij
règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d'investissement
fondsreglement of de statuten van de beleggingsmaatschappij
catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté
de categorie van toegelaten beleggingen waarvoor de beleggingsvennootschap geopteerd heeft
société américaine d'investissement
amerikaanse beleggingsmaatschappij amerikaanse investeringsmaatschappij van amerikaans investeringsbedrijf
relative à la société fédérale d'investissement
betreffende de federale investeringsmaatschappij

"Société d'investissement" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus