SONT OCCUPÉS EN NÉERLANDAIS

Traduction de Sont Occupés en Néerlandais

S Des synonymes

Résultats: 242, Temps: 0.0746

zijn bezig (8) werkzaam zijn (13) tewerkgesteld zijn (53) worden tewerkgesteld (28) zijn bezet (7) zijn ingenomen (13) zijn druk (3) hebben het druk (3) worden bezet (2) worden gebezigd (3) worden ingenomen (2)

Exemples d'utilisation de Sont Occupés dans une phrase et leurs traductions

Ces hommes de l'autre côté sont occupés.
Die mannen zijn bezig aan de andere kant.
Ils sont occupés et nous on fait la fête?
Ze zijn bezig en wij kunnen feesten. Ben je klaar?

Worden tewerkgesteld

Utilisateurs chez qui les travailleurs intérimaires sont occupés exclusivement la CP 111.
Gebruikers bij wie de uitzendkrachten worden tewerkgesteld uitsluitend het PC 111.
Utilisateurs chez qui les travailleurs intérimaires sont occupés.
Gebruikers bij wie de uitzendkrachten worden tewerkgesteld.
Et combien sont occupés?
En hoeveel van hen zijn bezet?
Du calme. Ils sont occupés.
Ontspan je, ze zijn bezet.

Zijn druk

Mes amis sont occupés par leurs cours et leur vie amoureuse.
Mijn vrienden zijn druk met school en hun liefdesleven.
Ils sont occupés au funérarium.
Ze zijn druk bij de begrafenis ondernemer.

Hebben het druk

Ils sont occupés.
Ze hebben het druk.
Les chirurgiens sont occupés, mais je vais vous arranger ça.
De chirurgen hebben het druk, maar ik doe het wel.

Zijn druk bezig

Ils sont occupés à conclure des accords.
Ze zijn druk bezig met dealtjes te sluiten.
Les gens sont occupés, de nos jours.
Die zijn druk bezig vandaag de dag.
D'autres exemples de phrases
Sont assimilés à des travailleurs de l'entreprise dans laquelle ils sont occupés.
Worden gelijkgesteld met werknemers van de onderneming waar ze worden tewerkgesteld.
Mes architectes sont occupés.
AI m'n architecten zijn bezig.
Alors que les espaces susvisés sont occupés par des stationnements de voitures en plein air;
Terwijl de bovenbedoelde ruimten zijn ingenomen door autoparkeerplaatsen in open lucht;
Aux utilisateurs, chez qui les travailleurs intérimaires sont occupés.
De gebruikers, bij wie de uitzendkrachten worden tewerkgesteld.
Les autres intellectuels sont occupés.
Alle andere intellectuelen zijn bezig.
Tous ces quartiers sont occupés.
Al onze verblijven zijn bezet.
Tous nos urgentistes sont occupés.
Al onze spoedeisende artsen zijn bezig.
Ils sont occupés à courir après l'opération en solo.
Ze zijn druk met de solo-operaties.
Je sais pas, ils sont occupés.
Ik weet het niet. Ze hebben het druk.
Les services sociaux sont occupés.
DCFS is bezet.
Les autres sont occupés ou morts.
De rest is bezig of dood.
Et s'ils sont occupés?
En als ze druk zijn?
Les plus beaux hôtels de la ville sont occupés par de jeunes Américains.
Ik ben bang dat de betere hotels bezet zijn door Amerikaanse tieners.
Aux marins, hommes et femmes, qui sont occupés par ces employeurs.
De zeelieden, zowel mannen als vrouwen, die door deze werkgevers zijn tewerkgesteld.

Résultats: 242, Temps: 0.0746

Voir également


qui sont occupés
die tewerkgesteld zijn die zijn ingenomen die tewerkgesteld worden die werkzaam zijn
sont occupés par
zijn ingenomen door worden ingenomen door tewerkgesteld worden door bekleed worden door zijn bezet door
combien sont occupés
hoeveel zijn er bezet hoeveel van hen zijn bezet
et qui sont occupés
en die tewerkgesteld zijn en die tewerkgesteld worden
où ils sont occupés
waar zij tewerkgesteld zijn waar ze zijn tewerkgesteld waarin zij tewerkgesteld zijn waarin ze werkzaam zijn
ils sont trop occupés
ze hebben het te druk ze zijn te druk het zo druk met
les autres sont occupés
de rest is bezig anderen zijn bezig
sont occupés dans l'entreprise
in de onderneming tewerkgesteld zijn worden tewerkgesteld in de onderneming
ils sont tous occupés
ze allemaal bezig die is vast bezig die zijn druk
ou qui sont occupés
of die tewerkgesteld worden of die tewerkgesteld zijn
sont occupés à bord
tewerkgesteld zijn aan boord
qui sont occupés en belgique
die in belgië tewerkgesteld zijn die in belgië werkzaam zijn
aux travailleurs qui sont occupés
aan de werknemers die tewerkgesteld zijn
travailleurs qui y sont occupés
werknemers die er tewerkgesteld zijn er tewerkgestelde werknemers
les ouvriers qui sont occupés
de arbeiders die tewerkgesteld worden arbeiders die tewerkgesteld zijn
les emplois vacants qui sont occupés
vacante betrekkingen die zijn ingenomen
aux membres du personnel qui sont occupés
personeelsleden die tewerkgesteld zijn
chez qui les travailleurs intérimaires sont occupés
bij wie de uitzendkrachten worden tewerkgesteld
qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire
die door deze uitzendbureaus worden tewerkgesteld
et aux ouvriers et ouvrières qui y sont occupés
en op de werklieden en werksters die er zijn tewerkgesteld

Mot par mot traduction


sont
- zijn worden
occupés
- tewerkgesteld tewerkgestelde druk bezet bezig

S Synonymes de "sont occupés"


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus