TRANQUILLEMENT EN NÉERLANDAIS

Traduction de Tranquillement en Néerlandais

Résultats: 233, Temps: 0.24

Exemples d'utilisation de Tranquillement dans une phrase et leurs traductions

Je veux juste voir le film tranquillement, avec ma copine.
Ik wil gewoon rustig de film kijken met mijn vriendin.
Il a vécu tranquillement avec moi dans le pays.
Hij heeft rustig woont bij mij in het land.
Sire, répondit tranquillement M. de Tréville, je viens vous la demander au contraire.
Sire,” antwoordde de Tréville bedaard,„ ik kom er u om verzoeken.”.
C'est vrai, dit-il tranquillement, je n'ai jamais aimé, moi.
Het is waar,” zeide hij bedaard,„ ik, ik heb nooit bemind.”.
Suivez moi, rapidement et tranquillement.
Snel en stilletjes. Volg mij.
Vous vous débarrassez tranquillement de moi dans l'espace?
Gooit u me stilletjes de ruimte in?
Donc vous avez passez tranquillement votre journée?
Je begon gewoon aan je dag?
Je marchais tranquillement, vers ma voiture.
Ik liep gewoon naar m'n auto.
Tu vas t'asseoir bien tranquillement. près de la porte.
Jij gaat heel stil bij de deur zitten.
Tu as monté les escaliers tres tranquillement.
Je kwam heel stil naar boven.
D'autres exemples de phrases
Restez tranquillement assis.
Blijf rustig zitten.
Je vais vieillir tranquillement.
Ik zal rustig oud worden.
Je le sais, dit tranquillement Athos, puisque le voici.».
Ik weet het wel,” antwoordde Athos bedaard,„ want ik heb het.”.
Non, répondit tranquillement le patagon.
Neen!" antwoordde de Patagoniër bedaard.
Il machouille tranquillement son baton de reglisse, sa boisson energetique.
Hij kauwt rustig op zijn stukje zoethout, drinkt zijn energiedrankje.
Je vous juge tranquillement.
Ik zit je stilletjes te beoordelen.
Il a dû penser pouvoir tranquillement l'attraper.
Hij dacht haar nu waarschijnlijk stilletjes te kunnen pakken.
Je ne dis pas non, répondit tranquillement le quartier-maître.
Ik zeg niet van neen," antwoordde de bootsman bedaard.
On pourrait manger tranquillement?
Kunnen wij gewoon eten?
Cette nuit, quand vous rentriez tranquillement.
Toen u vannacht rustig terug naar huis ging.
Quill nous trahis.. et Yondu le laisse tranquillement partir.
Quill verraadde ons en Yondu laat hem gewoon gaan.
Il est sorti de l'entrepôt tranquillement.
Hij kwam rustig uit het pakhuis.
Qu'en dit l'abbé? demanda tranquillement Athos.
Wat zegt hiervan de abt?” vroeg Athos bedaard.
OK, restez assise tranquillement, ok?
Oké, zit even stil, oké?
Tu pensais que ça allait partir tranquillement?
Dacht je dat dit stilletjes zou gaan?
Comme il plaira à monsieur, répondit tranquillement Conseil.
Zoo als mijnheer belieft," antwoordde Koenraad bedaard.
Il pourrait tranquillement.
Hij kan stilletjes.
Elle avait déjà pleuré tandis que Gregor était encore couché tranquillement sur son dos.
Ze had al gehuild, terwijl Gregor lag nog steeds rustig op zijn rug.
Non. T'as qu'à rouler tranquillement.
Nee, rij gewoon door,
Eh bien! on le mettra à l'heure, répondit tranquillement Conseil.
Welnu dan zal ik haar gelijk zetten," sprak Koenraad bedaard.

Résultats: 233, Temps: 0.24

"Tranquillement" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus