TRANSPOSÉES EN NÉERLANDAIS

Traduction de Transposées en Néerlandais

Résultats: 233, Temps: 0.0915

Exemples d'utilisation de Transposées dans une phrase et leurs traductions

Les exigences d'Eurocontrol en matière de sécurité seront transposées dans des règles communautaires.
De veiligheidsvoorschriften van Eurocontrol worden omgezet in communautaire voorschriften.
Le fait que des directives européennes devaient être transposées était connu depuis longtemps.
Dat Europese richtlijnen moesten worden omgezet was reeds lang bekend.

Omgezette

( transposées , convertis , de transposition )
Les États membres sont également parvenus à réduire le nombre de directives mal transposées.
Het is de lidstaten ook gelukt het aantal onjuist omgezette richtlijnen te verminderen.
Ils sont également parvenus à réduire le nombre de directives incorrectement transposées.
Ook het aantal niet correct omgezette richtlijnen hebben zij weten terug te dringen.
D'autres exemples de phrases
Les directives ont été intégralement transposées en droit national.
De richtlijnen werden volledig omgezet in nationale wetgeving.
La Convention et ses protocoles ont été transposées en droit danois en 2000.
De Overeenkomst en haar protocollen zijn in 2000 omgezet in Deens recht.
Seules 7 directives sur ces 40 ont été transposées par tous les États membres.
Van deze veertig richtlijn zijn er maar zeven door alle lidstaten omgezet.
Elles sont méthodiquement inscrites ou transposées dans les comptes qu'elles concernent.
Ze worden methodisch ingeschreven in of overgebracht naar de rekeningen waarop ze betrekking hebben.
Les recommandations qui peuvent être transposées dans la législation des États membres;
Aanbevelingen, die in nationaal recht kunnen worden vertaald;
Comment peuvent-elles être transposées à d'autres contextes?
Hoe kunnen deze worden overgenomen in andere contexten?
Dans plusieurs domaines, les dispositions relatives au marché unique doivent encore être pleinement transposées.
In verscheidene sectoren moeten de interne-markt-bepalingen nog adequaat ten uitvoer worden gelegd.
Les conclusions de ces consultations ont été transposées dans le règlement(CE) n° 27/2005.
De resultaten van dit overleg moeten worden omgezet in het kader van Verordening( EG) nr.27/2005.
Pour la Bulgarie, la Commission propose une astreinte journalière de 8 448 € pour chacune des deux directives transposées partiellement.
Wat Bulgarije betreft, stelt de Commissie voor elke gedeeltelijk omgezette richtlijn een dwangsom van 8 448 euro per dag voor.
Ces dispositions ont été transposées dans les articles 72 et 72bis de l'A.R. du 20.07.2001.
Deze bepalingen werden omgezet in de artikelen 72 en 72bis van het KB van20.07.2001.
Eh bien, la première section, c'est de l'écriture à l'envers et des lettres transposées.
Nou, het eerste deel was achteruit geschreven, met omzetting van letters.
Certaines dispositions de cet accord ont été transposées dans le règlement(CE) n° 850/98.
Sommige bepalingen van deze overeenkomst zijn omgezet in Verordening( EG) nr.850/98.
Pour le Royaume-Uni, la Commission demande à la Cour de justice d'imposer une astreinte journalière de 148 177,92 € pour chacune des directives transposées partiellement.
Voor het Verenigd Koninkrijk verzoekt de Commissie het Hof voor elk van de gedeeltelijk omgezette richtlijnen een dwangsom van 148 177.92 euro per dag op te leggen.
Les deux directives ont été transposées dans les législations nationales et profitent déjà aux entreprises européennes.
De beide richtlijnen zijn in de nationale wetgevingen omgezet en komen reeds ten goede aan de Europese ondernemingen.
Les contrôles de la transposition ont révélé que certaines exigences avaient été mal transposées dans certains États membres.
Uit de controle van de omzetting is gebleken dat sommige voorschriften in bepaalde lidstaten gebrekkig zijn omgezet.
Le règlement sur les produits textiles étant directement applicable, ses dispositions n'ont pas besoin d'être transposées.
Aangezien de textielverordening rechtstreeks van toepassing is, hoeven de bepalingen ervan niet te worden omgezet.
Suisse: la plupart des dispositions de l'UE en matière d'hygiène ont été transposées dans la législation suisse.
Zwitserland: de meeste hygiënevoorschriften van de EU zijn omgezet in Zwitserse wetgeving.
Les directives, qui constituent l'essentiel de la législation du marché intérieur, doivent être transposées en droit interne.
De richtlijnen, die het grootste deel uitmaken van de wet geving betreffende de interne markt, moeten worden omgezet in nationaal recht.
Mesures déjà décidées et mises en oeuvre à l'heure actuelle ou mesures devant être transposées.
Maatregelen die op dit ogenblik al werden aanvaard en ten uitvoer gelegd, of maatregelen die moeten worden omgezet.
Toutes ces mesures ont été transposées dans des lois ou sont sur le point d'être adoptées.
Al deze maatregelen zijn intussen in wetgeving omgezet of zitten in de goedkeuringsfase.
Les règlements sont directement applicables dans les Etats membres alors que les directives doivent être transposées dans les droits nationaux.
Verordeningen zijn rechtstreeks toepasselijk in de Lid-Staten, terwijl richtlijnen in nationaal recht moeten worden omgezet.
Il apparaît néanmoins que quelques dispositions de la directive n'ont toujours pas été transposées.
Gebleken is echter dat enkele bepalingen van de richtlijn nog altijd niet zijn omgezet.
Vu les 1579 directives relatives au marché intérieur qui devraient être transposées au 15 novembre 2004 au plus tard.
Gezien de 1579 internemarktrichtlijnen die uiterlijk op 15 november 2004 moesten worden omgezet.
Cependant, nous ne savons pas si ces directives sont appliquées et ont été correctement transposées par les États membres.
Wij weten echter niet, in hoeverre deze richtlijnen worden toegepast en adequaat door de lidstaten zijn omgezet.
Que les normes minimales fixées dans la législation européenne n'ont pas été correctement transposées dans la législation nationale;
De minimumnormen van het EU-recht zijn niet correct omgezet in nationale wetten;
La pro­portion de«lois» transposées va de presque 90% au Danemark à 64,3% en Belgique.
Het aan­tal omgezette wetten varieert van bijna 90% in Denemarken tot 64,3% in België.

Résultats: 233, Temps: 0.0915

Voir également


transposées dans
overgenomen in omgezet in de nationale wetgeving getransponeerd in omzetting in nationaal recht
et transposées
en omgezet en in wetgeving omgezette
mesures transposées
de omgezette maatregelen maatregelen zijn omgezet
ou transposées
of overgebracht omgezet of
être transposées dans
te worden omgezet in worden omgezet in de nationale wetgeving in nationaal recht worden overgenomen in zijn omgezet in
directives transposées partiellement
gedeeltelijk omgezette richtlijn de gedeeltelijk omgezette richtlijnen
transposées dans le règlement
omgezet in verordening
doivent encore être transposées
nog moeten worden omgezet
des communautés européennes et transposées
europese gemeenschappen en omgezet
ont été transposées en droit national
zijn in nationaal recht omgezet
soient transposées par les états membres
worden omgezet door de lidstaten door de lid-staten worden omgezet

"Transposées" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus