UN PROBLÈME MAJEUR EN NÉERLANDAIS

Traduction de Un Problème Majeur en Néerlandais

Résultats: 236, Temps: 0.2256

groot probleem (80) belangrijk probleem (12) een ernstig probleem (8) belangrijke kwestie (4)

Exemples d'utilisation de Un Problème Majeur dans une phrase et leurs traductions

Een groot probleem

La violence conjugale est toujours un problème majeur dans l'Union européenne.
Huiselijk geweld is nog altijd een groot probleem binnen de Europese Unie.
Cela reste un problème majeur.
Dit blijft een groot probleem.

Een belangrijk probleem

Toutefois, un problème majeur n'est pas traité.
Toch is een belangrijk probleem niet behandeld.
(EN) Le UKIP considère le terrorisme comme un problème majeur.
De UK Independence Party vindt terrorisme een belangrijk probleem.

Ernstig probleem

Le chômage de longue durée également en baisse, tout en restant un problème majeur.
Langdurige werkloosheid daalde eveneens maar blijft een ernstig probleem.
Le picage constitue un problème majeur pouvant entraîner des conséquences importantes: lésions tissulaires graves, cannibalisme et mortalité.
Pikkerij vormt een ernstig probleem en kan leiden tot zware weefselschade, kannibalisme en sterfte.
D'autres exemples de phrases
C'est un problème majeur.
On a un problème majeur,
We hebben een groot probleem.
Chef Johnson, vous avez créé un problème majeur ici.
Chief Johnson, u heeft hier een groot probleem gecreëerd.
Le faible taux de participation aux réunions de la commission à Bruxelles est un problème majeur.
De geringe opkomst op de commissievergaderingen in Brussel is een groot probleem.
Bien sûr, nous avons l'unanimité et c'est là encore un problème majeur.
Natuurlijk, we hebben unanimiteit, en daar zit een groot probleem.
Mais il reste un problème majeur.
Maar er blijft nog een groot probleem.
Toby, Toby... nous avons un problème majeur.
Toby, we hebben een groot probleem.
C'est juste que maintenant, son fils est un problème majeur.
Op dit moment is zijn zoon het grootste probleem.
La question de la valorisation est un problème majeur.
Het vraagstuk van de terugwinning is een groot probleem.
La détection précoce des échauffements demeure un problème majeur pour le groupe de travail.
Het vroegtijdig opsporen van verhittingen blijft een belangrijk probleem voor de werkgroep.
Le Kosovo, en particulier, nous pose un problème majeur à cet égard.
Met name Kosovo stelt ons in dit verband voor een groot probleem.
La pérennité de l'environnement reste un problème majeur.
Milieuzorg blijft een belangrijke uitdaging.
Je pense qu'on a un problème majeur.
We hebben een Major-probleem.
La question du transport dans les villes est devenue un problème majeur.
Vervoer in de steden is een enorm probleem geworden.
Une évaluation externe commandée parla BEI aboutit également àla conclusion quela durabilité des projets constituait un problème majeur.
Een door de EIBin opdracht gegeven externeevaluatiekwam ooktot de bevinding dat de duurzaamheid van de projecten een belangrijk probleem was.
Conformément à l'étude récente Euroislands8, le capital humain est un problème majeur des îles européennes, notamment en Méditerranée.
Volgens een recente studie van Euroislands8 is menselijk kapitaal op de Europese eilanden een ernstig probleem, vooral in het Middellandse Zeegebied.
Bien que les CEM ne constituent pas en soi un problème majeur, on considère qu'une législation européenne uniforme dans ce domaine contribue au marché unique européen.
Hoewel elektromagnetische straling op zichzelf geen zeer belangrijke kwestie is, wordt samenhangende Europese wetgeving op dit gebied gezien als een bijdrage tot de Europese interne markt.
La durée des procédures judiciaires demeure un problème majeur et les réformes entreprises doivent encore porter leurs fruits.
De lange looptijd van procedures blijft een groot probleem en de hervormingen die werden doorgevoerd, moeten nog resultaten opleveren.
L'absence de progrès dans le domaine de ces exigences essentielles constitue un problème majeur dans le processus d'application de la directive eu égard au marché intérieur.
Het uitblijven van vorderingen op het gebied van de essentiële vereisten vormt een belangrijk probleem binnen het implementatieproces van de richtlijn met betrekking tot de interne markt.
La violence sectaire, un problème majeur en 2006 et 2007, a considérablement diminué.
Het geweld tussen sektarische groeperingen, een groot probleem in 2006 en 2007, is aanzienlijk teruggebracht.
Un problème majeur cité par les Etats membres est l'obstacle à l'échange rapide d'information.
Een groot probleem dat door de lidstaten wordt genoemd, is de belemmering van de snelle uitwisseling van informatie.
L'accès aux instruments financiers reste un problème majeur pour environ 10 à 20% des petites et moyennes entreprises européennes.
De toegang tot financiële instrumenten blijft een belangrijk probleem voor ongeveer 10 tot 20 procent van het Europese midden- en kleinbedrijf.
Les eaux usées constituent un problème majeur dans la pollution de l'environnement dans son ensemble.
Afvalwater is een groot probleem in het kader van de milieuvervuiling in haar geheel.
Les encombrements deviennent un problème majeur qui ne touche plus seulement les routes principales et les grandes agglomérations.
De verkeerscongestie begint een groot probleem te worden, niet alleen meer op het hoofdwegennet en in de steden.

Résultats: 236, Temps: 0.2256

Voir également


est un problème majeur
is een groot probleem is een belangrijke kwestie belangrijk probleem is
constitue un problème majeur
vormt een ernstig probleem een belangrijk probleem is is een groot probleem vormt een belangrijk probleem
pose un problème majeur
groot probleem doet een ernstig probleem rijzen grote moeilijkheden
un autre problème majeur
ander groot probleem een van de zeer grote problemen een ander hoofdprobleem
pas un problème majeur
geen bijzondere problemen geen groot probleem niet voor grote problemen
sur un problème majeur
een belangrijker probleem op een groot probleem
à un problème majeur
een groot probleem op voor een enorm vraagstuk
deviennent un problème majeur
een groot probleem te worden
est un problème
is een probleem is een kwestie
un rôle majeur
belangrijke rol grote rol
un gros problème
groot probleem serieus probleem enorm probleem
un petit problème
klein probleem een kleine verwisseling
ai un problème
heb een probleem

"Un problème majeur" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus