UN RÔLE PLUS IMPORTANT EN NÉERLANDAIS

Traduction de Un Rôle Plus Important en Néerlandais

Résultats: 233, Temps: 0.1697

grotere rol (68) een belangrijkere rol (20) een sterkere rol (6) een prominentere rol (6) een belangrijker rol (6) een belangrijke rol (3)

Exemples d'utilisation de Un Rôle Plus Important dans une phrase et leurs traductions

Grotere rol

Le programme vise à confier à la société civile un rôle plus important dans le développement de l'Europe.
Het programma wil de burgermaatschappijeen grotere rol toebedelen in de ontwikkeling van Europa.
À l'avenir, la politique de concurrence devrait de ce fait jouer un rôle plus important dans ce secteur.
Als gevolg hiervan zou het mededingingsbeleid in de toekomst een grotere rol moeten spelen in deze sector.
Le Parlement européen devrait avoir un rôle plus important dans la procédure de nomination.
Het Europees Parlement zou een belangrijkere rol moeten spelen in de aanstellingsprocedure.
Quels acteurs pourraient jouer un rôle plus important dans la mise en œuvre du partenariat?
Welke actoren zouden een belangrijkere rol kunnen spelen bij de uitvoering van het partnerschap?

Een grotere rol

Les perspectives naux joueront un rôle plus important dans lecontrôle des propositions de la Commission.
Toekomstperspectieven lementen een grotere rol toe bij het toezicht opvoorstellen van de Commissie.
Tu voulais un rôle plus important?
Je wilde een grotere rol,?

Sterkere rol

Un rôle plus important en matière de retour.
Een sterkere rol bij terugkeer.
SL Si l'Union européenne souhaite réellement jouer un rôle plus important sur la scène internationale, elle doit renforcer son rôle en Europe également.
SL Als de Europese Unie werkelijk een sterkere rol op wereldvlak wil spelen, moet ze zorgen voor méér Europese Unie in Europa.
D'autres exemples de phrases
Elle souhaite probablement que la Communauté joue un rôle plus important dans l'avenir.
Zij wenst vermoedelijk dat de Gemeenschap in de toekomst een belangrijker rol gaat spelen.
Encadré 1- Un rôle plus important pour les consommateurs.
Kader 1- Een grotere rol voor de consumenten.
INTRODUCTIONEncadré 1- Un rôle plus important pour les consommateurs.
Kader 1- Een grotere rol voor de consumenten.
Et ensuite, l'année suivante, j'ai eu un rôle plus important.
En dan het volgende jaar, kreeg ik een grotere rol.
Le métabolisme peut jouer un rôle plus important dans l'élimination de la sitagliptine dans le cadre d'une insuffisance rénale sévère ou terminale.
Metabolisme kan een belangrijkere rol spelen bij de eliminatie van sitagliptine in de setting van ernstige nierinsufficiëntie of ESRD.
Cependant, je pense qu'à l'avenir, l'Union européenne jouera un rôle plus important par rapport aux États membres à titre individuel.
Ik vertrouw er echter op dat de Europese Unie in de toekomst een prominentere rol zal spelen dan de individuele lidstaten.
Conformément aux souhaits des parties concernées, la Commission devrait jouer un rôle plus important dans le cadre organisationnel existant.
Er wordt door de betrokkenen op aangedrongen dat de Commissie een grotere rol zou spelen binnen de bestaande organisatiestructuur.
Il faut réfléchir à un rôle plus important de la Commission dans les procédures d'alerte précoce, dans la définition de l'intérêt général européen.
We moeten ons bezinnen op een belangrijkere rol van de Commissie in procedures van vroegtijdig waarschuwen en in het definiëren van het Europees algemeen belang.
Et personne ne joue un rôle plus important dans la création d'un tel climat public sinon Vladislav Sourkov.
En niemand speelt een belangrijker rol in het creëren van de hiervoor benodigde publieke opinie dan Vladislav Surkov.
La commission a également demandé que le Parlement acquière un rôle plus important dans la structure, le mandat et le travail de cet organisme.
De commissie heeft ook aangedrongen op een belangrijkere rol voor het Parlement in de structuur, het mandaat en de werkzaamheden van dit orgaan.
Le Comité doit adapter ses méthodes de travail à cette nouvelle évolution institutionnelle et jouer un rôle plus important en la matière.
Zelf moet het zijn werkmethode aan deze nieuwe institutionele ontwikkelingen aanpassen en dient het daarin een belangrijke rol te spelen.
Cet agenda vise aussi à permettre aux pays d'origine de jouer un rôle plus important dans la formulation des politiques.
Deze agenda stelt landen van herkomst ook in staat om een belangrijker rol te spelen in de beleidsplanning.
Dans les États membres où ce système est moins développé(et la télévision non codée mieux implantée), le droit de la concurrence a joué un rôle plus important.
In landen die nog niet zover waren( en waar “free-to-air” omroep sterker ontwikkeld was), heeft het mededingingsrecht een belangrijkere rol gespeeld.
Cet accord traduit la volonté des partenaires sociaux de jouer un rôle plus important dans le processus législatif communautaire.
Dit akkoord geeft uitdrukking aan de wil van de sociale partners om in het communautaire wetgevende proces een belangrijkere rol te spelen.
C'est un récit diffusée à travers un certain nombre de disciplines différentes dans laquelle la coopération, l'action collective et des interdépendances complexes jouent un rôle plus important.
Het is een vertelling verspreid over een aantal verschillende disciplines... waarin samenwerking, collectieve actie en complexe afhankelijkheden... een belangrijkere rol spelen.
L'Europe serait par là même mieux protégée contre les fluctuations financières internationales, et pour­rait jouer un rôle plus important dans l'architecture du système financier international.
Europa zou daardoor beter beschermd zijn tegen internationale financiële schommelingen en kan een belangrijkere rol spelen in de architectuur van het internationale financiële systeem.
Le Comité doit également adapter ses méthodes de travail à cette nouvelle évolution institutionnelle et jouer un rôle plus important en la matière.
Ook het Comité moet zijn werkmethodes aan deze nieuwe institutionele ontwikkelingen aanpassen en hierin een belangrijkere rol gaan spelen.
L'Union élargie devra jouer un rôle plus important, en tant que chef de file régional et comme partenaire mondial.
De uitgebreide Unie moet een grotere rol spelen als leider in de regio en als partner in de wereld.
Les perspectives naux joueront un rôle plus important dans lecontrôle des propositions de la Commission.
Toekomstperspectieven lementen een grotere rol toe bij het toezicht op voorstellen van de Commissie.
Dans cet avis, le CESE incite la société civile à jouer un rôle plus important dans les relations entre l'UE et Moscou.
In het advies roept het EESC het maatschappelijk middenveld op om een grotere rol te spelen in de betrekkingen tussen de EU en Rusland.
Les consommateurs joueront également un rôle plus important, moyennant un accès aux capitaux pour un coût raisonnable.
Ook consumenten zullen een grotere rol spelen, wat toegang tot kapitaal tegen een eerlijke kostprijs vereist.
Les pays émergents et en voie de développement doivent jouer un rôle plus important dans la gouvernance des organisations internationales.
Opkomende economieën en ontwikkelingslanden dienen een prominentere rol te spelen in de governance van internationale organisaties.

Résultats: 233, Temps: 0.1697

Voir également


jouer un rôle plus important
grotere rol te spelen een belangrijkere rol te spelen
un rôle encore plus important
nog grotere rol nog belangrijkere rol
un rôle beaucoup plus important
veel grotere rol een veel belangrijker rol
joue un rôle plus important
een grotere rol grotere rol speelt die meer speelt een belangrijker rol
accorder un rôle plus important
grotere rol worden toebedeeld aan prominentere rol
devrait jouer un rôle plus important
een grotere rol moet spelen grotere rol zou spelen
à jouer un rôle plus important
een grotere rol voor belangrijke rol
puisse jouer un rôle plus important
belangrijkere rol kan spelen
un rôle plus important pour les consommateurs
grotere rol voor de consumenten
un rôle très important
zeer belangrijke rol heel belangrijke rol erg belangrijke rol
un rôle plus actif
actievere rol meer proactieve rol een meer actieve rol
un rôle particulièrement important
bijzonder belangrijke rol zeer belangrijke rol een buitengewoon grote rol
un rôle plus fort
sterkere rol grotere rol
un rôle plus constructif
een constructievere rol

"Un rôle plus important" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus