UN RETRAIT EN NÉERLANDAIS

Traduction de Un Retrait en Néerlandais

Résultats: 242, Temps: 0.1484

Exemples d'utilisation de Un Retrait dans une phrase et leurs traductions

La suspension est prononcée en signe d'avertissement unique avant un retrait définitif.
De schorsing wordt uitgesproken als enige waarschuwing vóór een definitieve intrekking.
La suspension est prononcée en signe d'avertissement unique avant un retrait définitif.
De schorsing wordt uitgesproken bij wijze van enige waarschuwing vóór een definitieve intrekking.
Un retrait abrupt de nos forces des Territoires, créerait une force de dépression.
Door een plotselinge terugtrekking van onze troepen... ontstaat een machtsvacuüm.
J'ai décidé de faire un retrait tactique.
Ik heb besloten voor een tactische terugtrekking.
Un retrait de troupes ne fera qu'inspirer l'ennemi.
Troepen terugtrekken zal alleen maar de vijand inspireren.
Jérusalem accepte un retrait.- 2 000 hommes.
Jeruzalem gaat 2000 soldaten terugtrekken.

Opname

C'est un retrait temporaire du compte chèque, d'accord?
Het is een tijdelijke opname van de rekening, oké?
Je voudrais faire un retrait.
Ik wil een opname doen.

Een opname

Nous sommes ici pour un retrait.
We zijn hier voor een opname.
Et... j'ai fait un retrait.
En ik heb een opname gedaan.
D'autres exemples de phrases
Lorsque l'organisme de contrôle fait l'objet d'un retrait de son accréditation;
Wanneer de keuringsinstelling het onderwerp uitmaakt van een intrekking van haar accreditatie;
L'EMA a déjà engagé un retrait total de ces médicaments.
De EMA heeft ingesteld De totale terugtrekking van deze geneesmiddelen.
Ne pas avoir fait l'objet d'un retrait définitif d'emploi;
Niet eerder het voorwerp hebben uitgemaakt van een definitieve ambtsontheffing;
J'ai besoin d'une autorisation pour un retrait forcé.
Ik wil je goedkeuring voor een gedwongen verwijdering.
A précédemment fait l'objet d'un retrait définitif d'emploi;
Eerder het voorwerp heeft uitgemaakt van een definitieve ambtsontheffing;
Ça a suffi pour causer un retrait complet.
Genoeg voor volledige terugtrekking.
Un retrait à Times Square, dimanche soir à 22 h 53.
Hij heeft om 22:53 uur op Times Square geld opgenomen.
Une suspension ou un retrait de l'agrément.
Een schorsing of intrekking van de erkenning.
Le tueur est peut-être prêt pour un retrait.
De moordenaar kan eindelijk klaar zijn om het op te nemen.
Que voulez-vous dire, un retrait?
Wat bedoelt u met terughalen?
Un dépôt ou un retrait?
Storting of opname?
Un dépôt ou un retrait?
Storten of opnemen?
L'entrepôt de stockage m'a appelé en disant que tu voulais faire un retrait.
De opslag belde me dat je een opname wilde doen.
Bientôt, une suspension ou un retrait de permis de conduire imposé dans un pays de l'UE devra s'appliquer dans tous les États membres.
Binnenkort zal een opschorting of intrekking van de rijbevoegdheid die in het ene land van de EU is opgelegd in alle lidstaten moeten worden uitgevoerd.
Un retrait immédiat s'impose, bien sûr, s'accompagnant de la reconnaissance des droits de la minorité kurde.
Een onmiddellijke terugtrekking is natuurlijk op zijn plaats en zeker ook gecombineerd met een erkenning van de minderheidsrechten van de Koerden.
La dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel ou un retrait de réception;
Informatie of technische specificaties achterhouden die tot terugroeping of intrekking van de typegoedkeuring kunnen leiden;
Les Etats membres informent également immédiatement la Commission dès qu'a lieu une modification ou un retrait des mesures et actions en question.
Ook stellen de lidstaten de Commissie in kennis zodra dergelijke maatregelen of voorzieningen worden gewijzigd of ingetrokken.
Les nouvelles sur un retrait partiel d'Israël qui nous sont parvenues ce matin sont encourageantes, mais bien que sûr que très partiellement.
Het nieuws van vanmorgen over de gedeeltelijke terugtrekking van Israël is bemoedigend, maar het is natuurlijk slechts een zeer kleine stap.
La dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel ou un retrait de l'homologation;
Informatie of technische specificaties achterhouden die tot herroeping of intrekking van de typegoedkeuring kunnen leiden;
Elles peuvent aussi faire l'objet de sanctions administratives telles qu'une suspension ou un retrait total ou partiel de l'agrément ou de l'autorisation.
Tevens kunnen bestuurlijke maatregelen worden getroffen zoals een gehele of gedeeltelijke schorsing of een intrekking, geheel of gedeeltelijk, van de erkenning of de vergunning.

Résultats: 242, Temps: 0.1484

Voir également


retrait d'agrément
intrekking van de erkenning intrekking van de vergunning
retrait partiel
gedeeltelijke intrekking gedeeltelijke terugtrekking zich gedeeltelijk terugtrokken
retrait progressif
geleidelijke buitengebruikstelling de geleidelijke terugtrekking voor geleidelijke verwijdering geleidelijk intrekken
décision de retrait
beslissing tot intrekking besluit tot intrekking

"Un retrait" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus