UNE INVENTION EN NÉERLANDAIS

Traduction de Une Invention en Néerlandais

Résultats: 237, Temps: 0.083

Exemples d'utilisation de Une Invention dans une phrase et leurs traductions

Ce n'est pas une invention, c'est une idée.
Het is geen uitvinding. Het is een idee.
C'est pas une invention, mais un concept.
En het is geen uitvinding, het is een idee.
On a une invention et on veut avancer.
We hebben een uitvinding en willen doorgaan.
En fait, le sexe lui-même est une invention qui nous permet de voir dans le futur.
Feitelijk is seks een uitvinding om in de toekomst te kijken.
C'est une invention, M. le Président.
Het is een verzinsel, meneer de president.
Le Vrai Patriote est une invention de Hal Leuco.
True Patriot is een verzinsel. Hal Leuco heeft het bedacht.
D'autres exemples de phrases
Le mariage n'est pas une invention.
Het huwelijk is geen verzinsel.
Ce yacht transporte une invention révolutionnaire vers Gotham City.
Dit jacht brengt een revolutionaire uitvinding naar Gotham City.
Une invention qui marche.
Een uitvinding die het doet.
La machine à laver est une invention merveilleuse.
De wasmachine is een geweldige uitvinding.
Ce n'est pas une invention." Ça a été rejeté.
Dit is geen uitvinding. Afgewezen.
Une invention, docteur.
Een uitvinding, dokter.
Garou-Garou, c'est un beau bluff, une invention des journalistes.
Garou-Garou, dat is bluf, bedenksels van de pers.
Une ligne est une invention imaginaire créée par des formes de vie biologiques imparfaites.
Grenzen zijn denkbeeldige uitvindingen van imperfecte biologische verschijningsvormen.
Mais ceci n'est pas une invention.
Maar dit is geen uitvinding.
C'est une invention des perdants.
Dat is een uitvinding van verliezers.
C'était une invention?
Was het een verzinsel?
Les droits de l'homme ne sont pas une invention spécifiquement européenne.
Mensenrechten zijn geen speciaal Europese uitvinding.
C'était une invention, ce bébé?
Was die baby een verzinsel?
Le téléphone portable est une invention dont l'on ne peut pas se passer.
Het mobieltje is een uitvinding waar we niet zonder kunnen leven.
Je lui montrais une invention.
Ik liet m'n uitvindingen zien.
Il y a un scientifique qui a fait une invention.
Er was eens een wetenschapper die een uitvinding had gedaan.
C'est une invention géniale!
Het is een geniale uitvinding!
Elle a été une invention pendant 29 ans.
Ze is al 29 jaar een verzinsel.
Harold Lee, je voudrais te présenter une invention à moi.
Harold Lee, ik wil je graag voorstellen aan een uitvinding van mij.
C'est pas une invention.
Het is geen uitvinding.
Chaque acteur est une invention.
Iedere acteur is een uitvinding.
C'est une invention russe.
Het is een Russische uitvinding.
L'espoir est une invention américaine.
Hoop is een Amerikaanse uitvinding.
L'idée de légalité internationale est une invention des démocraties.
Het idee van gebondenheid aan het internationaal recht is een uitvinding van de democratie.

Résultats: 237, Temps: 0.083

"Une invention" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus